آموزش اختصاصیاطفال و نوزادانبهداشتمجموعه های آموزشی

ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان‬ در کودک کم توان ذهنی

افراد معلول و نیز کودکان کم توان ذهنی، مشکلات بهداشتی قابل ملاحظه بیشتری را نسبت به افراد عادی تجربه می کنند که سلامت کلی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی کیفیت مراقبت های بهداشت دهان و دندان انجام شده برای این افراد اغلب نامناسب است. 

 راه های مختلفی در دسترس قرار دارد که می توان با رعایت آنها به بهداشت دهان و دندان بهتر دست پیدا کرد. از جمله: ورزش، تغذیه مناسب و انتخاب شیوه زندگی سالم .

 

عوامل خطر ابتلا به مشکلات بهداشتی دهان و دندان در کودکان کم توان ذهنی عبارتند از:
غذا:
قندهایی که در غذا وجود دارند از نظر توانایی ایجاد پوسیدگی دندان متفاوت می باشند. قندهایی که نسبتا ضرر کمتری  برای دندان ها دارند آنهایی هستند که به طور طبیعی در شیر و محصولات لبنی ، تمام میوه ها و سبزیجات یافت می شوند.  اما قندهایی که برای دندان ها مضر هستند شامل قند موجود در عسل، میوه های خشک، قند اضافه شده به غذاهای فرآوری شده و آب میوه ها می باشند.

 پوسیدگی دندان بستگی به این دارد که  قندها چه مقدار مصرف شوند، و اینکه طول زمان تماس دندان با قند چه مدت باشد.
مراقبین بهداشتی کودک می تواند با عادات غذایی درست از سلامت دهان و دندان مراقبت نمایند.

انجمن متخصصان تغذیه رفتارهای زیر را برای بهداشت دهان و دندان خوب می دانند:

 • پاک کردن دندان و یا دندان مصنوعی پس از مصرف مواد غذایی شیرین. به عنوان مثال بیسکویت های شیرین و میوه های خشک، حداقل دو بار در روز.
 • تشویق به مصرف شیرینی های بدون قند
 • تغییر نوع رژیم غذایی برای کمک به افراد برای به دست آوردن تغذیه مناسب
 • تشویق مردم به نوشیدن آب از شیر آب (به خصوص اگر حاوی فلوراید باشد) به عنوان یک جایگزین برای نوشابه های شیرین و گازدار و آب میوه.
 • اجتناب از محدود کردن مایعات برای کسانی که مبتلا به بی اختیاری ادراری هستند. این باعث می شود که مشکل بدتر شود.

کودکان کم توانی ذهنی بخاطر اینکه در انجام کامل و منظم بهداشت دهان ناتوان هستند بیشتر در معرض خطر مشکلات بهداشتی قرار دارند. برخی از این مشکلات عبارتند از:

عدم توانایی بلع و غذا خوردن طبیعی، بعنوان مثال کاهش توانایی برای پاک کردن غذا از دهان، باعث می شود مواد غذایی مدت زمان بیشتری در دهان باقی بماند.

مسائل خاص دیگر در این افراد مانند تغذیه با لوله و بیماری ذات الریه ناشی از آسپیراسیون نیز تا حد زیادی به بهداشت دهان و دندان و رعایت اصول بهداشت دهان و دندان ها تاثیر می گذارد.

ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی دﻫﺎن و دﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﭘﺮﻳﻮدﻧﺘﺎل (ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻟﺜﻪﻫﺎ و اﻧﺴﺎج ﻣﺤﺎﻓﻆ دﻧﺪانﻫﺎ)  ازﺟﻤـﻠﻪ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه پوسیدگی:

 • ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن
 • ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ
 • ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺰاق و دﻧﺪانﻫﺎ اﺳﺖ. ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻧﺪانﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ساختاری آنﻫﺎ، ﻛﻤﻴت و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺰاق در اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ: دﻧﺪانﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻧﺪ.

ﻧﻘﺶ ﺑﺰاق را در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻧﺪان ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ، ﺷﻮﻳﻨﺪﮔﻲ و ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن ﻧﺴﺒﺖ داد.

اﮔﺮ ﻓﺮد، ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﺧﻮد را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ، ﭘﻼک دﻧﺪاﻧﻲ روی دﻧﺪانﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮد. ﭘﻼک دﻧﺪاﻧﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﺮﻣﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺑﺎﻛﺘﺮیﻫﺎ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ. ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼک روی دﻧﺪانﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻛﺘﺮیﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎریزا و ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎریزا (ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻫﺎن) ﺷﺪه و اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﭘﺮﻳﻮدﻧﺘﺎل و ﻳﺎ ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎی ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲﺷﻮد. راهﻫﺎی ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻫﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺰاق ﺑﺮای ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻏﺬا، اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺼﺮف ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻤﻴﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻏﺬاﻫﺎ و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن اﺳﺖ.

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺰاق ﻳﺎ ﺧﺸﻜﻲ دﻫﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ای ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻧﺪان اﺳﺖ. اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ دﻫﺎن از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻧﺪان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی دوره ای دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻣﻮﺿﻌﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ودﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

بسیاری از داروهایی که معمولا توسط افراد مبتلا به کم توانی ذهنی مصرف می شوند دارای عوارض جانبی است که سلامت دهان و دندان را تحت تاثیر قرار می دهد. عوارض این داروها عبارتند از: خشکی دهان، که منجر به افزایش خطر ابتلا به پوسیدگی دندان و بیماری لثه می شوند، مینای دندان به علت شیرین کننده های اضافه شده به شربت دچار آسیب می شود، واختلال در فلور طبیعی دهان و دندان منجر به برفک می گردد.

آنچه شما می توانید انجام دهید:

 • افزایش مصرف آب قبل و  بعد ازدارو دادن
 • استفاده ازبطری آب در طول روز
 • تحریک تولید بزاق با آدامس های بدون قند
 • خوردن غذا در حجم کمتر به دفعات بیشتر برای افزایش جریان بزاق
 • اجتناب از غذاهای اسیدی و نوشیدنیها مانند گوجه فرنگی، پرتقال، لیمو، کیوی، آناناس، نوشابه و آب میوه
 • کره و یا روغن زیتون اغلب گزینه های مفید برای از بین بردن علائم خشکی دهان هستند.
 • اگر با اقدامات فوق علایم برطرف نشد معاینه توسط دندانپزشک توصیه می شود.

 

استفاده طولانی مدت از داروهای دارای قند نیز می تواند منجر به پوسیدگی دندان و خشکی دهان شود.
آنچه شما می توانید انجام دهید:
محدود کردن استفاده از این داروها، و یا استفاده از داروی جایگزین.

اگر داروهای دارای قند استفاده می شود، تشویق به شستشوی دهان با آب  بلافاصله پس از مصرف دارو.

ﻧﻘﺶ ارث در اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻧﺪان:

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻛﻮﺷﺶﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد در ﺑﺴﻴﺎری از اﻓﺮاد، ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻧﺪان ﺑﺮوز ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻛﻪ دﻧﺪان ﺑﺪ از ﻧﺴﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﺪه ای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدی روی ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دارﻧﺪ، ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺒﺐ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

نقش عوامل میکروبی:

 اﺳﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎی داﺧﻞ ﭘﻼک ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آﻫﻜﻲ ﻣﻴﻨﺎ و ﻋﺎج دﻧﺪان ﻣﻲﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻧﺪان ﻧﻴﺰ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ:

اﻣﺮوزه روی ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﻲﺷﻮد. از ﻗﺮنﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻧﺪان در ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻗﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻗﻨﺪﻫﺎ در اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ. در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی، اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ در ﻳﻚ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺮف در ﻳﻚ وﻋﺪه اﻫﻤﻴﺖ دارد. ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻨﺪ و ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. از ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﭘﻨﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺿﺪ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮردن ﭘﻨﻴﺮ در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ داﺧﻞ ﭘﻼک ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﺪه و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻧﺪان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

” ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮادی ﻛﻪ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻧﺪانﻫﺎ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻧﺎم دارد. ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﺜﻞ ﻋﺎج، ﻣﻴﻨﺎی دندان و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد دارد.”

 اﻛﺜﺮ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺒﺰیﻫﺎ، ﮔﻮﺷﺖ، ﻏﻼت و ﻣﻴﻮهﻫﺎ  ﻓﻠﻮراﻳﺪ دارﻧﺪ. ﻏﺬاﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ ﻓﻠﻮراﻳﺪ بیشتری هم دارند.

irannurse.ir-ca

ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻟﺜﻪ

ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻟﺜﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎج ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪه دﻧﺪان اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد. اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺮوع ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻟﺜﻪ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی از ﻟﺜﻪﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻮاک زدن و ﻳﺎﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از ﺧﻮاب اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ.

 اﻣﺮوزه ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻟﺜﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺮﻳﻮدﻧﺘﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﺳﺘﺮسﻫﺎی روﺣﻲ را ﻧﻴﺰ در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﺴﻮج ﻟﺜﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲداﻧﻨﺪ.

ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ دارد ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼک دﻧﺪاﻧﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻟﺜﻪ اﺳﺖ.

ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻼک دﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻮاک زدن ﺻﺤﻴﺢ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﮔﺮدد، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻟﺜﻪ اﺳﺖ. در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد، ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻼک دﻧﺪاﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮدی و ﺟﺮم ﮔﻴﺮی دﻧﺪانﻫﺎ ﺳﺒﺐ درﻣﺎن ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻟﺜﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮی ﺑﺪ دﻫﺎن ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ روﺣﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮای ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

 دهان شویه ها
دهان شویه ها  می تواند در تمیز کردن دهان کمک کنند، اما یک جایگزین برای مسواک زدن دندان نیست. دراکثر سوپر مارکت ها دهان شویه ها، حاوی الکل هستند و معمولا برای افراد مناسب نیست زیرا آنها باعث خشکی دهان می شوند. استفاده از دهانشویه زمانی توصیه می شود که جایگزینی دیگر برای افرادی که دهان خود را مسواک نمی زنند وجود ندارد.

پس با توجه به اینکه فرزند شما خانواده محترم دارای وضعیت خاص جسمی است، و اینکه نمی تواند به تنهایی و بدون کمک شما به بهداشت دهان و دندان خود توجه کافی داشته باشد، لازم است که او را با توجه به راهنمایی هایی که در این بخش داده شد کمک نمایید .

(این مطلب آموزشی بخشی از مجموعه آموزشی “مراقبت از کودک کم توان ذهنی با رویکرد خانواده محور” است که توسط آقای حسین عبدالهی کارشناس ارشد پرستاری گرایش بهداشت جامعه جهت استفاده پرستاران، مراقبین بهداشتی و بویژه خانواده های کودکان کم توان ذهنی در سایت “پرستاران توانمند ایران” منتشر می گردد. بخش نخست آن قبلا منتشر شده است.)

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن