بهیاریفوریتهای پزشکیهوشبریويژه

نمونه سوالات دوره امدادگری (احیای قلبی ریوی پایه)

کلیات احیا :

در صورت نرسیدن اکسیژن به مغز ، تا چه مدتی ضایعه عصبی این ارگان قابل بازگشت است؟

۱٫ ۷ تا ۱۰ دقیقه

۲٫ ۱ تا ۳ دقیقه

۳٫ ۴ تا ۶ دقیقه

در صورت نرسیدن اکسیژن به مغز ، بعد از چه مدتی این ارگان دچار ضایعه عصبی غیر قابل بازگشت می شود؟

۱٫ هفت تا ۱۰ دقیقه

۲٫ یک تا ۳ دقیقه

۳٫ چهار تا ۶ دقیقه

کدام پوزیشن زیر را برای بیمار در هنگام CPR توصیه می کنید ؟

۱٫ نیمه نشسته

۲٫ تخت و به پشت خوابیده

۳٫ وضعیت ریکاوری

[membersonly]

اغلب ایست های قلبی خارج از بیمارستان در کجا اتفاق میافتد ؟

۱٫ مطب پزشکان

۲٫ محل کار

۳٫ خانه

شما باید BLS را تا چه زمانی ادامه بدهید ؟

۱٫ شما خسته بشوید

۲٫ نیروی کمکی برسد

۳٫ بیمار شروع به نفس کشیدن طبیعی کند

۴٫ همه موارد

در کدام مورد زیر احیا باید بلافاصله شروع شود ؟

۱٫ بیمار با دستور معتبر DNR

۲٫ بیمار با احتمال برق گرفتگی

۳٫ بیمار غرق شده

۴٫ بیمار با جمود نعشی

مرگ فیزیولوژیک عبارتست از :

۱٫ توقف دائم اعمال حیاتی بعلت تاخیر در آغاز احیاء

۲٫ توقف موقت و قابل برگشت اعمال حیاتی

۳٫ آسیب قابل برگشت به مغز و ارگانها

۴٫ فرد را می توان احیاء نمود

” هوای داخل شده به معده بیمار باید در طول احیا بوسیله ی فشار دادن روی شکم تخلیه شود ” این جمله ؟

۱٫ درست است

۲٫ غلط است

معنی جمله ” عدم نشانه های حیات ” چیست ؟

۱٫ نداشتن نفس و نداشتن نبض

۲٫ نداشتن نبض و عدم هوشیاری

۳٫ نداشتن هوشیاری وعدم پاسخ به تحریکات

۴٫ نداشتن هوشیاری و ندادن پاسخ به تحریکات و نداشتن نفس

کدام دلیل شایع ترین علت امتناع مردم از احیا مصدومین است ؟

۱٫ ترس از انتقال عفونت

۲٫ مسائل قانونی و پیگیری های بعدی

۳٫ ناکارآمدی آموزش احیا

۴٫ ترس از مرده و مرگ

در هنگام CPR قلب با چند درصد ظرفیت خود کار می کند ؟

۱٫ حدود ۱۰ درصد

۲٫ حدود ۲۵ درصد

۳٫ حدود ۴۵ درصد

مبحث ارزیابی :

در ابتدای برخورد با یک مصدوم کدام اقدام باید اول انجام شود ؟

۱٫ درخواست کمک

۲٫ ارزیابی تنفس بیمار

۳٫ بررسی خطر

چه مدت زمانی باید برای ارزیابی تنفس صرف شود ؟

۱٫ حداکثر تا ۵ ثانیه

۲٫ حداکثر تا ۱۰ ثانیه

۳٫ میزانی که امدادگر صلاح بداند

کدام نبض را برای ارزیابی کردن قلب در بالغین بکار می بریم ؟

۱٫ کاروتید

۲٫ براکیال

۳٫ رادیال

برای ارزیابی وضعیت بیمار ، ما اجازه داریم حداکثر چند ثانیه عملیات CPR را متوقف کنیم ؟

۱٫ ۱۰ ثانیه

۲٫ ۲۰ ثانیه

۳٫ ۳۰ ثانیه

وقتی در ارزیابی بیمار متوجه شدیم او نفس نمیکشد ، چه اقدامی می کنیم ؟

۱٫ او را در وضعیت ریکاوری قرار می دهیم

۲٫ دو نفس به وی می دهیم

۳٫ ماساژ قلبی را شروع می کنیم

۴٫ نبض بیمار را ارزیابی می کنیم

در ارزیابی تنفس بیمار ، کدام گزینه ارجح است ؟

۱٫ بهترین ارزیابی بالا و پائین رفتن سینه است

۲٫ آئینه دقیق ترین ابزار برای ارزیابی نفس است

۳٫ بهتر است حرارت نفس ، صدای تنفس و حرکت سینه با هم ارزیابی شود

۴٫ برای دقت بیشتر ارزابی تنفس باید حداقل ۱۵ ثانیه باشد

“در ارزیابی نبض کاروتید بهتر است نبض یک طرفه چک شود ” این جمله ؟

۱٫ درست است

۲٫ نادرست است

در کدام یک از موارد زیر قبل از ترک بیمار برای گرفتن کمک ، دو تنفس به بیمار می دهیم ؟

۱٫ خانم ۶۵ ساله با ناراحتی قلبی

۲٫ جوان ۲۲ ساله غرق شده

۳٫ مرد مسن با سرطان

۴٫ خانم جوان با اختلال دریچه ای

در چه هنگامی اجازه توقف CPR برای ارزیابی را داریم ؟

۱٫ در صورت بازگشت ضربان قلب

۲٫ بعد از گذشت یک دقیقه

۳٫ هر دو دقیقه یک بار

۴٫ در هنگام تعویض احیاگران

مبحث تهویه :

اگر در هنگام دادن اولین نفس به بیمار ، سینه بیمار بالا نرفت ، چه اقدامی انجام می دهید ؟

۱٫ مانور HEAD TILT را اجرا می کنیم

۲٫ میزان هوای بیشتری را در دهان بیمار می دمیم

۳٫ داخل دهان بیمار را چک می کنیم

۴٫ تنفس را از حالت دهان به دهان به دهان به بینی /دهان تغییر می دهیم

برای باز کردن راه هوائی در بیمار قلبی کدام روش را در ابتدا توصیه می کنید ؟

۱٫ مانور HEAD TILT/CHIN LIFT

۲٫ مانور JAW TRUST

۳٫ مانور MOUTH SWEEPER

برای باز کردن راه هوائی در بیمار ترومائی کدام روش را در ابتدا توصیه می کنید ؟

۱٫ مانور HEAD TILT/CHIN LIFT

۲٫ مانور JAW TRUST

۳٫ مانور MOUTH SWEEPER

” وقتی به بیمار نفس می دهیم ، این کار را دو ثانیه ادامه می دهیم تا سینه بیمار بالا بیاید ” این جمله ؟

۱٫ درست است

۲٫ نادرست است

در تصویر زیر کدام اقدام صورت میگیرد ؟

۱٫ تنفس دهان به دهان

۲٫ تنفس دهان به ماسک

۳٫ تنفس دهان به بینی

۴٫ هیچکدام

ابزار فوق چیست ؟

۱٫ AIRWAY WIDE

۲٫ FACE MASK

۳٫ FACE SHILD

۴٫ آمبوبگ و ماسک

مبحث ماساژ :

کدام میزان زیر را برای نسبت ماساژ به تنفس پیشنهاد می کنید؟

۱٫ نسبت ۳۰ ماساژ به دو تنفس

۲٫ نسبت ۵ ماساژ به یک تنفس

۳٫ نسبت ۱۵ ماساژ به دو تنفس

میزان فشار بر روی سینه باید چقدر باشد ؟

۱٫ یک سوم عمق سینه در بالغین و یک چهارم عمق سینه در اطفال

۲٫ ۴ تا ۵ سانتی متر در همه سنین

۳٫ یک سوم عمق سینه در همه سنین

ماساژ قلبی باید با چه سرعتی انجام شود ؟

۱٫ حداقل ۸۰ مرتبه در دقیقه

۲٫ حداقل ۱۰۰ مرتبه در دقیقه

۳٫ حداکثری که مقدور است

بهترین محل برای ماساژ قلبی کدام ناحیه است ؟

۱٫ خط بین دو نوک سینه

۲٫ دو انگشت بالاتر از زائده گزیفوئید

۳٫ نیمه تحتانی استرنوم

ابزار نشان داده شده در عکس چیست ؟

۱٫ دستگاه شوک الکتریکی

۲٫ دستگاه تنفس مکانیکی

۳٫ دستگاه ماساژ اتوماتیک

مبحث شوک اتوماتیک :

حداقل سنی که می توان از دستگاه AED استفاده کرد ، کدام است ؟

۱٫ ۱ سال

۲٫ ۵ سال

۳٫ ۸ سال

۴٫ ۱۸ سال

اگر از طریق AED به بیمار شوک دادید و موثر نبود ، بعد از چه مدت زمانی می توانید دوباره شوک دهید ؟

۱٫ بلافاصله

۲٫ ۱۰ ثانیه

۳٫ ۳۰ ثانیه

۴٫ ۲ دقیقه

در کار با دستگاه AED قبل از شروع به CPR چند مرتبه اجازه دارید به بیمار شوک دهید ؟

۱٫ یک مرتبه

۲٫ دو مرتبه

۳٫ سه مرتبه

در استفاده از AED توجه به کدام نکته اهمیت ندارد ؟

۱٫ ژل مرطوب کننده

۲٫ موهای ناحیه سینه بیمار

۳٫ محل پد های دستگاه

۴٫ درجه ژول دستگاه

دفیبریلاسیون سریع در بالغین به کدام دلیل زیر اهمیت دارد ؟

۱٫ VF شایع ترین ریتم در بالغین است

۲٫ شانس موفقیت شکستن ریتم با گذشت زمان کاهش میابد

۳٫ کاردیوورژن موثر ترین درمان در ایست قلبی است

ابزار زیر چیست ؟

Automated external defibrillator .1
Electrocardiography .2
Cardioversion manual .3

مبحث خفگی :

اگر فرد دچار خفگی گلویش را گرفته باشد و سرفه های پر قدرتی انجام دهد ، ما چه اقدامی باید صورت دهیم ؟

۱٫ برای وی airway قرار دهیم

۲٫ او را تشویق به ادامه دادن سرفه نماییم

۳٫ به پشت بیمار ضربه وارد کنیم

۴٫ مانور هملیخ را برای وی به اجرا بگذاریم

در بیمار هوشیار با علائم خفگی ، چند مرتبه لازم است که به شکم بیمار فشار وارد کنیم ؟

۱٫ ۶ تا ۱۰ مرتبه

۲٫ تا مصدوم بیهوش شود

۳٫ تا انسداد برطرف گردد

۴٫ مورد  ۲ و ۳

در کدام یک از موارد زیر در مانور هملیخ فشار بر سینه بجای فشار بر شکم انجام می گیرد ؟

۱٫ بیماران حامله

۲٫ بیماران با وزن بالا

۳٫ مردان

۴٫ مورد  ۱ و ۲

شایعترین عامل انسداد راه هوایی در بالغین غیرهوشیار چیست؟

۱٫ افتادن دندان ها

۲٫ قطعات غذایی

۳٫ تومور

۴٫ عقب افتادن زبان

جهت دانلود شبیه ساز احیای قلبی ریوی لطفاً اینجا کلیک کنید.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫6 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فعلا امکان خرید محصولات سایت وجود ندارد. این امکان به زودی، مجددا فعال خواهد شد. صبور باشید. رد کردن

بستن