فوریتهای پزشکیمجموعه های آموزشیمغز و اعصابنرم افزار هاي پزشكيهوشبریويژه

مدهای (الگوهای) تهویه مکانیکی در ونتیلاتور:

این مطلب که توسط یکی از همکاران پرستار تهیه شده است و با مختصری اصلاحات و ویرایش در سایت “پرستاران توانمند ایران” منتشر شده است، به معرفی مدهای (الگوهای) تهویه مکانیکی ونتیلاتورها اختصاص دارد و برای پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان بسیار ضروری می باشد:

EVITA Dragger

مد ها یا طرح های تهویه ای :

مد یا طرح تهویه به مفهوم طریقه ای است که ونتیلاتور بیمار را تهویه می نماید.

انواع مدهای تهویه مکانیکی عبارتند از:

۱-کنترله یا اجباری (Controlled or Mandatory Modes ) ونتیلاتور شروع و پایان دم و کل کار تنفس را انجام میدهد و بیمار هیچ نقشی در آن ندارد.

۲- آسیسته یا کمکی (Assisted Modes) شروع کننده سیکل تنفسی بیمار بوده و محدود به حجم یا فشار میباشد و پایان آن در اختیار دستگاه می باشد.

۳- خودبخودی  (Spontaneous Modes) شروع کننده بیمار بوده و شروع و پایان دم با بیمار میباشد.

۴ – مدهایی با پاسخ برگشتی (Bio feed-Back modes)

 

در اینجا اطلاعات کامل تری از این دسته بندی کلی ارائه می گردد:

۱- مدهای کنتروله یا اجباری (Controlled Modes)

برای بیمارانی که تنفس نداشته باشند کاربرد داشته و کل کار توسط ونتیلاتور انجام میشود که میتواند حجمی یا فشاری باشد. انواع رایج این مدها عبارتند از:

volume Controlled Mechanical Ventilation) CMV -VCV -IPPV) حجمی

Pressure Controlled Mechanical Ventilation) PCV) فشاری

 

۲- مدهای آسیسته یا کمکی (Assisted Modes)

برای بیمارانی که تنفس های ناکارامد داشته ، شروع دم با بیمار و در صورت نبود تنفس بیمار با دستگاه بوده ولی حجم یا فشار انتقالی بستگی به میزان تنظیمی آن بر روی ونتیلاتور داشته که میتواند حجمی یا فشاری باشد.

Assisted volume Controlled Mechanical Ventilation)  ACMV-SIPPV) حجمی

Assisted Pressure Controlled Mechanical Ventilation)  APCV) فشاری

 

۳- مدهای خودبخودی (Spontaneous modes)

برای بیمارانی که تنفس داشته ولی قادر به انجام کل کار تنفسی نباشند، شروع دم در مد PS فقط بیمار بوده ولی در مد SIMV در صورت نبودن تنفس بیمار شروع کننده میتواند دستگاه باشد. مانند سایر مد ها میتواند حجمی یا فشاری باشد:

Pressure Support with PEEP) CPAP, Spontaneous) فشاری

Synchronised Intermittent Mechanical Ventilation) SIMV) حجمی – فشاری

Pressure Support with PEEP) – Vt mini) حجمی – فشاری

Airway Pressure Release Ventilation)  APRV) فشاری

 

۴- مدهایی با پاسخ برگشتی Bio feed-Back modes

این نوع مد بنوعی هوشمند بوده و میتواند یکی از مقادیر را (حجم – فشار –زمان) ثابت نگه داشته و با توجه به پاسخ برگشتی از بیمار مقادیر دیگر را در یک محدوده تغییر دهد تا مقداری که الویت داده شده را ثابت نگه دارد

Mandatory Rate Ventilation) MRV)

Pressure Regulated Volume Control) PRVC)

 

معرفی مدهای رایج مورد استفاده در انواع ونتیلاتور:

– مد کنترله حجمی CMV – VCV

در این مد ونتیلاتور ها ، هوای دمی را با حجم و تعداد از پیش تنظیم شده ، صرف نظر از کوشش های تنفسی بیمار به ریه های بیمار تحویل میدهد و کل کار تنفس توسط ونتیلاتور صورت می گیرد . در صورتی که بیمار کوشش تنفسی داشته باشد قادر به تحریک ونتیلاتور برای تحویل یک تنفس مکانیکی نبوده و کوشش تنفسی وی توسط دستگاه بلوکه میشود. این مانور موجب جنگیدن (Fighting) بیمار با دستگاه خواهد شد.
شکل منحنی فشار بصورت دم کوسه بوده و پنج قسمت دارد:

الف – شروع Trigger که در این مد ونتیلاتور بوده و بر اساس سیکل زمانی مشخص شده بر اساس تعداد تنفس می باشد.

ب – فشار حداکثر PIP) Peak Inspiratory Pressure) که در این مد متغییر بوده و بستگی به کمپلیانس و مقاومت ، جریان گاز دارد.

ج – فشار کفه Platu که در هنگام استفاده از مکث دمی ظاهر میشود و با فشار آلوئول برابر میباشد.

د – فشار مقاومت PTA) Pressure Trans Airway) که از PIP – P Plat بدست می آید. این فشار با مقاومت رابطه مستقیم دارد.

ه – پایان دم و شروع بازدم که تحت تاثیر زمان دم T insp.، نسبت دم به بازدم I/E Ratio میباشد.

شکل منحنی جریان گاز Flow بصورت مربعی Square بوده یعنی جریان گاز در طی دم ثابت میباشد.

موارد استفاده :

بیمارانی که آپنه کامل هستند .

بیمارانی که تحت بیهوشی هستند.

بیمارانی که عضلات تنفسی آنها توسط داروها فلج شده است.

بیمارانی که دچار شکستگی دنده از چند ناحیه و جدا شدن از استرنوم (Flail Chest) می باشند.

 

– مد تهویه کنتروله کمکی Assist Controlled Ventilation)  ACV)

در این مد ونتیلاتور به نحوی حساس (Sense) میگردد که در زمان وجود کوشش تنفس توسط بیمار ، با هر کوششی ( با فشار منفی مشخص یا جریان گاز مشخص ) حجم هوای از پیش تنظیم شده ای را به ریه ها تحویل دهد و زمانی که بیمار کوشش تنفسی نداشته باشد مانند مد تنفسی کنتروله عمل کرده ، حجم از پیش تنظیم شده را در فواصل از پیش تنظیم شده به ریه ها تحویل دهد.

موارد استفاده :

در بیمارانی که قادر به تنفس ارادی هستند ، لیکن به دلیل ضعف بیش از حد عضلات تنفسی ، کار تنفسی به طور مناسب انجام نشود.

در بیمارانی که قادر به تنفس ارادی هستند ، لیکن به علت افزایش کار تنفسی ، ریه های آنها قادر به انجام کار تنفسی مناسب با توجه به نیاز افزایش یافته نباشد مثل: وجود ناهنجاری های ریوی .

در این مد با توجه به اینکه تمام تلاش تنفسی بیمار با حجم کامل تحویل داده میشود بیمار هیپر ونتیله شده و احتمال احتباس هوا و پیپ ناخواسته وجود دارد.

 

– مد کنترله فشاری PCV -APCV

PCV یک مد تهویه ای است که در آن تعداد مشخصی تنفس در دقیقه ، که توسط میزان فشار دمی از پیش تنظیم شده تقویت میگردد، به ریه هاى بیمار تحویل داده میشود.ونتیلاتور در طی دم، جریان هوا را تا رسیدن به فشار از پیش تنظیم شده وارد ریه ها میکند.

در PC خالص هر تنفس ، یک تهویه اجباری دوره ای توسط ونتیلاتور است. در این حالت کلید حساسیت بسته است. لیکن PCV را می توان با یک حساسیت ست شده نیز استفاده نمود به نحوی که ونتیلاتور به بیمار پاسخ داده ، اجازه تنفس های اضافی تحریک شده توسط بیمار را نیز میدهد

شکل موج فشار بصورت فشار کفه بوده و فشار ثابت بوده ، شکل موج جریان گاز Flow نیز نزولی بوده یعنی جریان گاز در ابتدا حداکثر سپس بتدریج در طی زمان دم کاهش میابد.

موارد استفاده :

PCV می تواند به عنوان روشی جهت تدارک حمایت کامل تهویه ای در بیماران با ریه های فاقد ظرفیت (noncompliant) که فشار های بالای راه هوایی و اکسیژناسیون ضعیف را در تهویه با سیکل حجمی از خود نشان میدهند مورد استفاده قرار گیرد.(بیماران دچارARDS )

 

– مد تهویه اجباری متناوب هماهنگ شده
(Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV

در این مد ،ونتیلاتور در فواصل از پیش تنظیم شده به کوشش تنفسی حساس شده و به این کوشش، به صورت تحویل یک تنفس کمکی مکانیکی پاسخ می دهد. در فواصل این سیکل های کمکی ،بیمار به طور ارادی با تعداد و حجم انتخابی خود تنفس می کند و ونتیلاتور ،کمکی به این تنفسهای ارادی نمی کند و تنها گاز مرطوب را با درصد مشخص اکسیژن ،در اختیار تنفس ارادی بیمار قرار می دهد. به عنوان مثال :اگر تعدادSIMV 6 بار در دقیقه تنظیم شود، دستگاه در هر مقطع ۱۰ ثانیه ای به اولین دم بیمار پاسخ حجمی می دهد، سپس تا ۱۰ ثانیه غیرفعال باقی می ماند و این سیکل های اجباری منطبق با دم تکرار می گردد.

موارد استفاده :

وجود تهویه ارادی در بیمار ، در حالی که عضلات تنفسی قادر به انجام تمام (کل ) کار تنفسی نباشد.

در موقعیتهای که مناسب است به بیمار اجازه داده می شود تا خودش تعداد تنفس را تنظیم کند تا به حفظ سطح طبیعی Paco2 کمک نماید.

در صورت نیاز به جداسازی بیمار از تهویه مکانیکی

مد SIMV میتواند هم بصورت حجمی SIMV) VCV) و هم میتواند بصورت فشاری باشد در خصوص اینکه از کدامیک استفاده کنید در مبحث انواع ونتیلاتور اشاره شده است.

 

– مد تهویه با حمایت فشاری
PSV or ASB  Pressure Support Ventilation – Assisted Spontaneous Breathing

PS مدی است که فعالیت تنفسی ارادی بیمار را از طریق تحویل یک میزان فشار مثبت دمی از پیش تنظیم شده ، تقویت می نماید. محرک اصلی شروع کار ونتیلاتور تنفس بیمار است پس اگر در مد بیمار آپنه نماید دستگاه هیچ تنفس اجباری به بیمار نخواهد داد این مد به تنهایی یا همراه با مدهای دیگر مثل:SIMV,MMV,CPAP بر حسب لزوم بکار می رود. مقدار کمک دستگاه بستگی به سطح تنظیمی حمایت فشاری دارد. با مد PS هیچگونه حجم جاری از پیش تنظیم شده ای وجود ندارد.

موارد استفاده:

در مواردی که نیاز به جداسازی بیمار از ونتیلاتور باشد.

در موارد تهویه مکانیکی طولانی مدت

باعث کاهش WOB میشود

کاهش نیاز به آرامبخش

مانند PCV میباشد با این تفاوت که کل کار را انجام نمیدهد و تعداد تنفس نمیتوان انتخاب کرد

جهت تنظیم شیب منحنی تنفسی در مد PS از کلید Ramp استفاده نمایید. کلید Ramp در PS همان نقش کلید Flow در تهویه اجباری را دارد.

در این مد در صورت کوچکترین لیک هوا با توجه به اینکه فشار به میزان تنظیمی نمی رسد زمان دم طولانی شده و آلارم ASB>4 SEC شنیده و پیام داده میشود(در ونتیلاتورهای دراگر)

با تنظیم حساسیت بازدمی Expiratory Sensitivity میتوان زمان اعمال دم را کوتاه نموده و زودتر وارد بازدم شد در بعضی از ونتیلاتورها کلید Expiratory Sensitivity وجود ندارد و بصورت پیش فرض ۲۵% از فلوی پایه برسد ، دم قطع و بازدم شروع میشود . هر چه این درصد کمتر(۱۰%) باشد زمان دم طولانی تر ، و هر چه این درصد بزرگتر باشد (۴۰%) زمان دم کوتاهتر میشود. میزان پیشنهادی در بزرگسالان ۲۵% و در اطفال ۵% میباشد.

 

– مد تهویه دقیقه ای حداقل یا اجباری MMV
(Minimum or Mandatory Minute Ventilation)

n در این مد اپراتور با توجه به حجم دقیقه ای مورد نظر در بیمار، تهویه دقیقه ای حداقل یا اجباری را بر روی ونتیلاتور تنظیم می کند و بدین ترتیب تنفس بیمار تحت نظارت قرار می گیرد. از این مد جهت جداسازی بیمار از ونتیلاتور استفاده می شود و به عنوان مکمل در مدهای تنفسی خودبخودی مثل:PSV(ASB),SB,CPAP استفاده می شود

MMV مشابه SIMV است با این تفاوت که اگر بیمار قادر به حفظ حجم دقیقه ای باشد، تهویه اجباری به بیمار داده نخواهد شد و اگر حجم دقیقه ای تنظیم شده بر روی دستگاه به بیمار منتقل نشود ، ونتیلاتور مانند مد SIMV عمل می کند .

در این مد چون ممکن است بیمار تهویه دقیقه ای خود را با حجم کم و تعداد تنفس بالا جبران کند حتما تعداد تنفس بیمار به دقت مانیتورینگ گردد و آلارم تعداد تنفس بالا دقیق تنظیم گردد.

در این مد دقت فرمایید در هنگام ساکشن کردن بیمار، ممکن است با فرض اینکه بیمار آپنه کرده است تنفس اجباری شروع گردد.

 

– مد CPAP) Contineous Positive Airway Pressure) یا فشار مثبت مداوم بر راههای هوایی

CPAP در اصل یک مانور فشاری جهت بهبود اکسیژناسیون ، بهبودFRC و کمپلیانس ریه میباشد که در تنفسهای خودبخودی بکار میرود . البته به عنوان یک مد مستقل جهت تست تحمل جهت جداسازی از ونتیلاتور و همچنین به عنوان یک مد ترکیبی بهمراه سایر مد های خودبخودی مثل PS میتواند بکار برود. در این مد تهویه ای توسط دستگاه داده نمیشود و حجم و تعداد تنفس در اختیار بیمار میباشد.


جهت دانلود فایل نرم افزار آموزشی کار با ونتیلاتور کلیک کنید: ونتیلاتور همیلتون   ونتیلاتور دراگر

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن