پرستاري

لیست کامل تست های آزمایشگاهی

 در این قسمت شما با لیست کاملی از  تست های آزمایشگاهی آشنا می شوید:

 1. کشت گونورآ
 2. هورمون رشد GH, Human Growth Hormone [hGH], Somatotropin)
 3. تست هام (Acidified Serum Lysis Test, Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria [PNH] Test)
 4. هاپتوگلوبین
 5. هلیکوباکتر پیلوری (H. Pylori )
 6. هماتوکریت (Hct, Packed Cell Volume [PCV])
 7. هموگلوبین (Hb, Hgb)
 8. الکتروفروز هموگلوبین (Hgb Electrophoresis)
 9. ویروس هپاتیت (Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis D, Hepatitis E)
 10. آنتی بادی هرپس سیمپلکس (Herpes Simplex Virus [HSV],HSV-1, HSV-2, Herpesvirus)
 11. هگزوسامینیداز (HEX A, HEX B)
 12. لیپوپروتئین با وزن مولکولی بالا (HDL)
 13. تست آنتی بادی ایدز(Human Immunodeficiency Virus [HIV] Antibody Test, Acquired Immunodeficiency Syndrome [AIDS] Serology, ELISA for HIV, Western Blot for HIV)
 14. هموسیستئین (HCY)
 15. تست آنتی ژن لوکوسیت انسانی (HLA Test, HLA Typing, Histocompatibility Antigen Test, Tissue Typing)
 16. لاکتوژن جفت انسانی (HPL, Human Chorionic Somatomammotropin [HCS])
 17. آنتی بادی لنفوتروفیک ۱ و ۲ سلول های تی انسانی (HTLV-I, HTLV-II)
 18. ۱۷هیدورکسی کورتیکواستروئید (۱۷-OHCS, Porter-Silber Test)
 19. ۵ هیدروکسی اندول استات (۵-HIAA)
 20. ایمنوالکتروفروز (Gamma Globulin Electrophoresis, Immunoglobulin Electrophoresis)
 21. آنفولانزای آ و ب
 22. انسولین (Insulin Assay, Serum Insulin)
 23. آهن (Fe)
 24. ۱۷ کتواستروئید (۱۷-KS)
 25. اسد لاکتیک (Blood Lactate)
 26. لاکتات دهیدروژناز و ایزو آنزیم های آن (LDH, Lactate Dehydrogenase [LD])
 27. تست تحمل لاکتات (Breath Hydrogen Test)
 28. سرب
 29. تست آنتی بادی لژیون
 30. لوسین آمینوپپتیداز (LAP)
 31. گلبول های سفید در مدفوع (Stool for WBCs, Fecal Leukocytes)
 32. لیپاز
 33. بیوپسی کبد (Percutaneous Needle Biopsy of the Liver)
 34. لیپوپروتئین با چگالی خیلی کم (LDL)
 35. پانکچر لامبر برای آنالیز مایع مغزی – نغاعی
 36. بیوپسی ریه
 37. هورمون لوتئینی (LH)
 38. تست انتی بادی بیماری لایم
 39. ایمنوفنوتایپینگ لنفوسیت ها (T- and B-Cell Lymphocyte Counts)
 40. منیزم
 41. آزمایش آنتی بادی سرخک
 42. مت هموگلوبین (Hemoglobin M)
 43. تست متراپون
 44. میکروآلبومین (MA, Microalbumin/Creatinine Ratio)
 45. آزمایش آنتی بادی اوریون
 46. میوگلوبین
 47. کشت حلق
 48. ۵ نوکلئیداز (۵′-N)
 49. اسمالیته خون (Serum Osmolality)
 50. اسمالیته ادرار (Urine Osmolality)
 51. استوکلسین (Bone G1a Protein)
 52. اکسی متری (Ear Oximetry, Pulse Oximetry, Oxygen Saturation, SaO2)
 53. تست پاپانی کولار (Exfoliative Cytologic Study, Pap Smear,Pap Test, Thin Prep)
 54. هورمون پاراتیروئید (PTH, Parathormone)
 55. زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT, Activated Partial Thromboplastin Time [APTT])
 56. آزمایش آنتی بادی پاراویروس B19
 57. پریکاردیوسنتسیس (Pericardial Fluid Analysis)
 58. آزمایش فنیل کتونوریا (PKU Test, Guthrie Test, Phenylalanine)
 59. فسفر (P, Phosphate, PO4)
 60. پلاسمینوژن (Fibrinolysin)
 61. تست تجمع پلاکتی
 62. تست آنتی بادی پلاکتی (Antiplatelet Antibody Detection, Platelet Antibody Detection Test)
 63. شمارش پلاکت (Thrombocyte Count)
 64. حجم متوسط پلاکتی (Mean Platelet Volume, [MPV])
 65. بیوپسی پلور
 66. پورفرین (Coproporphyrin, Porphobilinogen [PBG],Uroporphyrin, Urinary Porphyrins)
 67. پتاسیم خون
 68. پتاسیم ادرار
 69. پره آلبومین (PAB)
 70. تست حاملگی در سرم (Human Chorionic Gonadotropin [HCG])
 71. تست حاملگی در ادرار (Human Chorionic Gonadotropin [HCG])
 72. پروژسترون
 73. سطح پرولاکتین (PRL, Human Prolactin [HPRL], Lactogen, Lactogenic Hormone)
 74. پروتئین سی (PC)
 75. آنتی ژن اختصاصی پروستات
 76. الکتروفروز پروتئین (Serum Protein Electrophoresis [SPEP], Immunofixation Electrophoresis [IFE], Total Protein)
 77. پروتئین اس
 78. قطعات پروترومبین ۱ + ۲ – (F1 + 2)
 79. زمان پروترومبین (PT, INR, Pro Time)
 80. تست فعالیت راه تنفسی (PFT, Spirometry)
 81. پیروات کیناز (PK)
 82. تست آنتی بادی هاری (Rabies Neutralizing Antibody Test)
 83. تست سریع استرپ
 84. شمارش گلبول های قرمز (RBC Count, Erythrocyte Count)
 85. عرض توزیع گلبول های قرمز (RDW)
 86. شاخص های گلبول های قرمز (RBC Indices, Mean Corpuscular Volume [MCV], Mean Corpuscular Hemoglobin [MCH], Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration [MCHC])
 87. بررسی طول عمر گلبول های قرمز (RBC Survival Study)
 88. بیوپسی کلیه (Kidney Biopsy)
 89. فعالیت رنین در پلاسما (Plasma Renin Assay [PRA])
 90. شمارش رتیکولوسیت (Retic Count)
 91. فاکتور روماتید (RF, Rheumatoid Arthritis Factor)
 92. تست آنتی بادی سرخجه (German Measles Test)
 93. تست شیلینگ (Vitamin B12 Absorption Test)
 94. آنالیز منی (Seminal Cytology, Sperm Count)
 95. سدیم خون
 96. سدیم ادرار
 97. سوماتومدین سی (Insulin-Like Growth Factor-1 [IGF-1])
 98. کشت بزاق
 99. سایتولوژی بزاق
 100. کشت مدفوع / برای تخم و انگل ها
 101. مدفوع برای خون مخفی (Fecal Occult Blood Test [FOBT],Fecal Immunochemical Test [FIT])
 102. تست عرق (Sweat Electrolytes)
 103. سرولوژی سفیلیس (VDRL, RPR, FTA-ABS)
 104. تستسترون
 105. مانیتورینگ دارو ها
 106. کشت حلق
 107. زمان انعقاد ترومبن (TCT, Thrombin Time [TT])
 108. تیروگلوبین (Tg)
 109. هورمون محرک تیروئید (TSH, Thyrotropin)
 110. ایمونوگلوبین محرک تیروئید (TSI, TSH Receptor Antibody)
 111. تیروکسین کل
 112. گلوبین متصل به تیروگلوبین (T۴ , Total T۴ )
 113. تیروکسین آزاد (Free T4, FT4)
 114. تست تورچ
 115. محتوای کل کربن دی اکسید (Carbon Dioxide [CO ] Content)
 116. ظرفیت کل اتصال آهن (TIBC)
 117. مانیتورینگ مواد سمی (Drug Screen)
 118. تست آنتی بادی توکسوپلاسما
 119. ترانسفرین / درصد اشباع ترانسفرین (Siderophilin)
 120. تری گلیسیرید (TG)
 121. تریدوتیرونین آزاد
 122. تریدوتیرونین کل
 123. تست جذب تریدوتیرونین (T3 Uptake, Resin T3 Uptake)
 124. تروپونین (Cardiac Troponin I [cTnI], Cardiac Troponin T [cTnT])
 125. تست پوستی توبرکولین (Mantoux Test, PPD Skin Test)
 126. نیترزوژن اوره در خون (Blood Urea Nitrogen, BUN)
 127. اسید اوریک خون
 128. اسید اوریک ادرار
 129. آنالیز ادرار (Routine Urinalysis, U/A)
 130. کشت ادرار (Urine for C & S)
 131. اوروبیلینوژن در مدفوع
 132. اوروپورفیبلینوژن ۱ سنتتاز
 133. آزمایش آنتی بادی آبله مرغان
 134. وانیل ماندلیک اسید و کاتاکولامین ها (VMA, Dopamine, Epinephrine, Norepinephrine, Metanephrine, Normetanephrine)
 135. کشت ویروس
 136. ویتامین – B12
 137. آزمایش ویروس نیل غربی
 138. شمارش افتراقی و کل گلبول های سفید یا لکوسیت ها (Basophil Count, Eosinophil Count, Leukocyte Count, Lymphocyte Count,Monocyte Count, Neutrophil Count, WBC Count and Differential)
 139. کشت زخم
 140. آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR, Anti-ACh Antibodies) 
 141. باسیل اسید فست (AFB) 

 142. اسید فسفاتاز (اسید فسفاتاز پروستاتیک یا PAP) 

 143. هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (ACTH ، کورتیکوتروپین) 

 144. تست تحریک هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (ACTH Stimulation Test, Corticotropin Stimulation, Cortisol Stimulation Test, Cortrosyn Stimulation Test, Cosyntropin Test ) 

 145. آلانین امینوترانسفراز (ALT ، SGOT ) 

 146. آلدولاز 

 147. آلدسترون 

 148. آلکالین فسفاتاز (ALP) 

 149. آنتی بادی IGE ویژه الرژن ( RAST Test, Radioallergosorbent Test, Allergy Screen) 

 150. تست آلفا یک آنتی تریپسین (AAT) 

 151. آلفا فیتوپروتئین (AFP, Maternal Serum Alpha-Fetoprotein[MSAFP], Triple Marker) 

 152. آمینولوولیک اسید (ALA, Delta-Aminolevulinic Acid,Delta-ALA) 

 153. آمونیوم در خون 

 154. آمیلاز ، سرم 

 155. آمیلاز ، ادرار 

 156. آندروستندیون 

 157. آنزیم کانورتاز آنژیوتانسین (ACE, Serum Angiotensin-Converting Enzyme [SACE])

 158. آنیون گپ 

 159. آنتی بادی ضد کاردیولیپین (ACA, Cardiolipin Antibodies) 

 160. تست آنتی بادی ضد سنترومر 

 161. تیتر آنتی داکسی ریبونکلوئاز (Anti-DNase B [ADB]) 

 162. هورمون آنتی دیورتیک (ADH, Arginine Vasopressin [AVP]) 

 163. تست آنتی بادی ضد دی ان ای(Anti-ds-DNA Antibody) 

 164. آنتی بادی ضد غشای بازال گلومرول (AGBM, Glomerular Basement Membrane Antibody)

 165. آنتی بادی ضد انسولین (Insulin Antibody Test) 

 166. آنتی بادی ضد میکروزوم کبد (LKM, Liver Kidney Microsomal Antibody) 

 167. تست آنتی بادی ضد میکرزومال ((Thyroid Antimicrosomal Antibody)) 

 168. آنتی بادی سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA, Neutrophil Cytoplasmic Antibody)

 169. تست آنتی بادی ضد هسته (ANA, Fluorescent ANA [FANA]) 

 170. آنتی بادی ضد سلول نسبی (APCA, Parietal Cell Antibody) 

 171. آنتی بادی ضد اسکلرودرما (Scl-70 Antibody, Scleroderma Antibody) 

 172. تست آنتی بادی ضد ماهیچه نرم (ASMA) 

 173. تست آنتی بادی ضد اسپرم (Antispermatozoal Antibody) 

 174. Anti-SS-A (Ro) and Anti-SS-B (La) Antibody 

 175. تیتر آنتی استرپتولازین o . 

 176. آنتی ترومبین ۳ (AT-III, AT-III Activity, Heparin Cofactor) 

 177. تست آنتی بادی ضد تیروگلوبین (Thyroid Antithyroglobulin Antibody) 

 178. آپولیپوپروتئین آ و ب (Apo A-I, Apo B) 

 179. تست apt برای خون بلعیده شده 

 180. گازهای خون شریانی (ABGs, Blood Gases) 

 181. آرتروسنتسیس (Synovial Fluid Analysis) 

 182. آسپارتات آمینوترانسفراز (AST, Serum GlutamicOxaloacetic Transaminase [SGOT]) 

 183. پروتئین بنس جونز (Immunoglobulin Light Chains) 

 184. بیلی روبین ، خون (مستقیم ، غیر مستقیم ، کل) 

 185. تست برای عوامل بیوتروریسم (Anthrax, Botulism,Plague, Smallpox, Tularemia, Viral Hemorrhagic Fevers [VHFs]) 

 186. زمان سیلان (Ivy Bleeding Time, Template Bleeding Time) 

 187. کشت خون 

 188. اسیمر خون (Peripheral Blood Smear, RBC Smear, Red Blood Cell Smear) 

 189. گروه خونی (ABO Typing, ABO Red Cell Groups, Blood Groups,Rh-Typing, Type and Crossmatch, T & C, Type and Screen) 

 190. بیوپسی مغز استخوان (Bone Marrow Aspiration) 

 191. تراکم استخوان (BMD, Bone Densitometry) 

 192. BRCA 1/2 

 193. بیوپسی سینه 

 194. CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3, CA 15-3 Tumor Marker) 

 195. CA 19-9 (Cancer Antigen 19-9, CA 19-9 Tumor Marker) 

 196. CA-125 (Cancer Antigen 125, CA-125 Tumor Marker) 

 197. کلسیتونین (Thyrocalcitonin) 

 198. کلسیم خون 

 199. کلسیم ادرار 

 200. تست آنتی بادی کاندیدا 

 201. کربوکسی هموگلوبین (Carbon Monoxide [CO]) 

 202. آنتی ژن کارسینوامبریونیک 

 203. بیوپسی سرویکال (Punch Biopsy, Endocervical Curettage,Cone Biopsy, Cervical Conization, Loop Electrosurgical Excision Procedure) 

 204. کلامدیا 

 205. کلر خون 

 206. کلر ادرار 

 207. کلین استراز (Acetylcholinesterase, Cholinesterase RBC, Pseudocholinesterase) 

 208. آنالیز کروموزوم (Chromosome Karyotype) 

 209. نمونه برداری ویلی های جفتی (CVS, Chorionic Villus Biopsy) 

 210. سنجش سم کلستریدیوم دیفیسیل (C. difficile,Clostridial Toxin Assay) 

 211. سنجش فاکتور های انعقادی (Factor Assay, Clotting Factors) 

 212. کو آنزیم q10 

 213. آگلوتین سرد فیبرین 

 214. کلونوسکوپی 

 215. سنجش کمپلمان (C3 and C4 Complement) 

 216. شمارش کلی و افتراقی سلول های خونی (CBC with Differential) 

 217. تست استرس (CST, Contraction Challenge Test,Oxytocin Challenge Test, OCT) 

 218. کومبس مستقیم (Direct Antiglobulin Test, RBC Antibody Screen) 

 219. کومس غیر مستقیم (Antibody Screening Test) 

 220. مس 

 221. کورتیزول خون 

 222. کورتیزول ادرار (Free Cortisol) 

 223. سی پپتید (Connecting Peptide, Insulin C-Peptide) 

 224. پروتئین واکنش گر سی (CRP, hs-CRP) 

 225. کراتین کیناز و ایزوآنزیم های آن (CK, Creatine Phosphokinase [CPK]) 

 226. کراتینین خون (Serum Creatinine) 

 227. کلرانس کراتینین 

 228. کرایوگلوبین 

 229. بیوپسی اﻳﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ کوتانوس (Skin Biopsy) 

 230. سیستوسکوپی (Cystourethroscopy) 

 231. سایتوکاین 

 232. سایتومگالوویروس (CMV) 

 233. تست سرکوب داکسیمتازون (DST, ACTH Suppression Test, Cortisol Suppression Test) 

 234. تست دی دایمر 

 235. ۲ و ۳ دی فسفوگلیسرات 

 236. غربال گری – Disseminated Intravascular Coagulation Screening – DIC 

 237. تست جذب د اکسیلوز (Xylose Tolerance Test) 

 238. بیوپسی اندومتریال 

 239. ویروس اپشتین بار (Mononucleosis Test, EBV Antibody Test,Heterophile Antibody Titer [HAT], Monospot Test) 

 240. سرعت رسوب گلبول های قرمز (ESR, Sedimentation Rate, Sed Rate) 

 241. اریتروپوئیتین (EPO) 

 242. استروژن 

 243. سنجش گیرنده استروژن / استرادیول و پروژسترون (ER Assay, PR Assay) 

 244. اتانول (Blood Alcohol, ETOH, Ethyl Alcohol) 

 245. زمان لیز یوگلوبین (Euglobulin Clot Lysis, Fibrinolysis) 

 246. چربی مدفوع 

 247. فریتین 

 248. هموگلوبین جنینی (Hemoglobin F [Hb F]) 

 249. فتوسکوپی 

 250. ذرات تجزیه شده فیبرین (FDPs, Fibrin Split Products[FSPs], Fibrin Breakdown Products [FBPs]) 

 251. فیبرینوژن (فاکتور یک) 

 252. فیبرینوپپتید آ (FPA) 

 253. تست فیش (Fluorescent In Situ Hybridization)

 254. فولیک اسید (Folate) 

 255. هورمون تهیج کننده فولیک (FSH) 

 256. پروتوپورفرین گلبول های قرمز آزاد (FEP) 

 257. تست آنتی بادی قارچی (Antifungal Antibodies, Blastomycosis, Coccidioidomycosis, Cryptococcosis, Histoplasmosis) 

 258. گالاکتوز یک فسفات یوریدیل ترانسفراز (Gal-1-PUT, Galactosemia Screening)

   

 259. گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT, Gamma-Glutamyl Transpeptidase [GGTP])
 260. گاسترین
 261. آنتی ژن ژیاردیا (Giardia lamblia)
 262. آنتی بادی Gliadin
 263. گلوکاگون
 264. گلوکز خون (Blood Sugar, Fasting Blood Sugar [FBS], Fasting Plasma Glucose [FPG])
 265. گلوکوز ۶فسفات دهیدروژناز (G-6-PD)
 266. تست تحمل گلوکز (GTT, Oral Glucose Tolerance Test [OGTT])
 267. هموگلوبین گلیکوزیله (G-Hb, Glycated Hgb, Glycohemoglobin, Hemoglobin A1C , [HbA1C ])

 

جهت دانلود فایل کامل لیست فوق لطفا اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود فایل PDF آشنائی با آزمایش های رایج خون و ادرار اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود فایل پاورپوینت آموزشی آشنائی با تست های رایج خون (هماتولوژی و بیوشیمی) اینجا کلیک کنید.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک نظر

 1. با سلام خسته نباشید.ببخشید لطفا فایل این مطالب تست ازمایشگاهی رو برم بفرستید.باتشکر از زحمات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فعلا امکان خرید محصولات سایت وجود ندارد. این امکان به زودی، مجددا فعال خواهد شد. صبور باشید. رد کردن

بستن