مدیریت پرستاری

شاخص های اعتباربخشی بیمارستان در بخش مدیریت پرستاری و آموزش

شاخصهای بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستانی مهمترین نشانگرهای عملکردی بیمارستان در زمینه های گوناگون کیفیت می باشد. بنابراین توجه همه جانبه به این نشانگرها ضروری است چرا که با نگاهی به وضعیت شاخصهای بیمارستانی، عملکرد بیمارستان به وضوح روشن شده و با تعمق بیشتر روی این شاخصها، نقاط قوت و ضعف آن آشکار میشود.

تدوین شاخص های عملکردی، به بیمارستان این فرصت را می دهد که برداشت و تلقی یکسانی از ابزار های سنجش در مجموعه شکل گیرد تا ضمن آگاهی از شاخص ها و اهمیت آن ، تلاش گروهی و جمعی در ارتقاء آن شکل گیرد .

در این مطلب به برخی از مهمترین شاخص های پرستاری و آموزشی در حوزه بیمارستانی می پردازیم:

ردیف نام شاخص تعریف شاخص فرمول شاخص
۱ میزان رضایت پرسنل به رضایت پرسنل از نحوه ارتباط و عملکرد مدیران در زمینه پیگیری حل و فصل مشکلات مطروحه پرسنلی و ایجاد فضایی مناسب برای ارائه خدمت و فراهم کردن محیط برای ارتقاء مسیر شغلی کارکنان اطلاق می گردد. تعداد پرسنل ناراضی از عملکرد مدیران ×۱۰۰کل پرسنل بیمارستان
۲ بررسی میزان انگیزه پرسنلی جهت شرکت در کلاس های آموزشی حضور فعال کلیه پرسنل در کلاس های آموزشی تعیین شده و ابلاغی اطلاق می گردد تعداد پرسنلی که در کلاس های آموزشی شرکت می کنند ×۱۰۰کل پرسنل بیمارستان
۳ متوسط حضور تیم احیا پس از اعلام کد ۹۹ به اثربخشی کلاس های آموزشی در ارتقاء آگاهی پرسنل اطلاق می گردد تعداد پرسنلی که در کلاس های آموزشی آگاهی آن ها افزایش یافته است ×۱۰۰کل پرسنل بیمارستان شرکت کننده در همان دوره آموزشی
۴ متوسط حضور تیم احیا پس از اعلام کد ۹۹ به مدت زمانی و حضور     پس از اعلام کد CPR از زمان اعلام کد ۹۹ در طی یک ماه به کل موارد احیا را گویند  متوسط حضور کد CPR از زمان اعلام کد ۹۹ در طی یکماه ×۱۰۰به کل موارد احیا را گویند
۵ ضریب اشغال تخت نسبت بیمارانی که در تخت های بیمارستانی بستری هستند به تعداد کل تختهای بیمارستانی ضریب اشغال تخت اطلاع می گردد تعداد تخت فعال ×۱۰۰تعداد تخت مصوب
۶ تعداد ترخیص با رضایت شخصی از سایر بخشهای بستری به کل بیمارانی که علیرغم توصیه پزشک معالج و پرسنل حاضر به ادامه روند بستری نبوده و با رضایت شخصی بیمارستان را ترک نموده اند داد ترخیص با رضایت شخصی از بخش های بستری× ۱۰۰تعداد کل مرخصی شدگان از بخش های بستری
۷ ثبت پرستارانی که دچار آسیب شغلی ناشی از در محیط کار شده اند به تعداد کل پرستار شغلی به کلیه مشکلات جسمی و روانشناختی که بدلیل استرس شغلی و بدنبال فرسودگی شغلی ایجاد می گردد . تعداد کل پرسنل پرستاری با آسیب شغلی محیط یکسال ×روز های استعالجی

کل پرستاران * روز های کار

 

عنوان شاخص : میزان رضایت پرسنل

تعریف: به رضایت پرسنل از نحوه ارتباط و عملکرد مدیران در زمینه پیگیری حل و فصل مشکلات مطروحه پرسنلی و ایجاد فضایی مناسب برای ارائه خدمت و فراهم کردن محیط برای ارتقاء مسیر شغلی کارکنان اطلاق می گردد.

هدف وعلت منطقی جمع آوری شاخص:             پرسنل جزو سرمایه های سازمان در راستای دستیابی به اهداف و رسالت سازمانی می باشند و توجه به این امر مهم است.

نوع شاخص (Input, process, output, outcome):               output – برونداد

فرمول شاخص : تعداد پرسنل ناراضی از عملکرد مدیران
کل پرسنل بیمارستان

 

تعریف صورت شاخص: به تعداد پرسنلی اطلاق می گرددکه از عملکرد مدیریتی ناراضی هستند

تعریف مخرج شاخص : به کل پرسنل بیمارستان در همان دوره زمانی معین اطلاق می گردد

منبع صورت: آنالیز پرسشنامه مرتبط با رضایت مندی کارکنان از عملکرد مدیریتی

تعریف مخرج شاخص : کل پرسنل بیمارستان در همان دوره زمانی معین را شامل می گردد.

واحداندازگیری شاخص: درصد(Rate)

زیر گروه:  پرسنل

حد انتظار (میزان هدف):  ۹۰%

دوره زمانی : هر شش ماه

مبنای اندازه گیری زمان: با توجه به اهمیت موضوع در کیفیت ارائه خدمات درمانی و همچنین تاثیر آن در دستیابی به اهداف سازمانی موضوع مورد بررسی قرار می گیرد

تناوب جمع‌آوری شاخص :   هرشش ماه یکبار

نحوه گزارش دهی: طبق اطلاعات ثبت شده بر اساس پرسشنامه تکمیل شده توسط پرسنل ، آنالیز اطلاعات بطور ماهیانه توسط سوپروایزر آموزشی و کارشناس حاکمیت بالینی انجام می گردد

سطح گزارش دهی: ۱- جمع آوری اطلاعات ۲- آنالیز اطلاعات ۳- ارجاع به کمیته بهبود کیفیت جهت طرح در جلسه ۴- تدوین صورت جلسه ۵- پیگیری اجرای مصوبات ۶- ارزیابی مداخلات انجام شده

تناوب گزارش دهی:   هر شش ماه یکبار

نحوه ارائه بازخورد: ۱- تدوین مصوبات کمیته بهبود کیفیت ۲- ابلاغ مصوبات به بخش ها توسط ریاست بیمارستان۳- پیگیری اجرای مصوبات ۴- ارزیابی مداخلات انجام شده ۵- تهیه گزارش در این رابطه

سطح ارائه بازخورد: از ریاست بیمارستان در قالب مصوبه کمیته بهبود کیفیت به کلیه بخش ها

تناوب ارائه بازخورد:   هرشش ماه

نکات ،چالشهاو پیشنهادات اجرایی : ۱- تامین نیروی پرستاری با توجه به چالش های موجود مشکل بوده و دانشگاه قادر به تامین و جایگزین نیرو های خروجی نمی باشد.     ۲- کمبود نیروی انسانی جهت اجرای مصوبات و تهیه آمار و آنالیز های آماری ۳- کمبود آگاهی های پرسنلی در خصوص مرگ و میر کودکان

مسئول آموزش :  سوپروایزر آموزشی و کارشناس حاکمیت بالینی

فرد یا افراد مسئول جمع آوری اطلاعات: سرپرستاران

فرد یا افراد مسئول تحلیل کننده : سوپروایزر آموزشی و کارشناس حاکمیت بالینی

نام و نام خانوادگی تهیه کننده کنندگان: مدیر خدمات پرستاری – سوپروایزر آموزشی – سوپر وایزر بالینی – سرپرستاران و کارشناس حاکمیت بالینی

نام و نام خانوادگی تأیید کننده: دفتر بهبود کیفیت

نام و نام خانوادگی ابلاغ کننده: رئیس بیمارستان

 

مدیریت
مدیریت

عنوان شاخص :    بررسی میزان انگیزه پرسنلی جهت شرکت در کلاس های آموزشی

تعریف: به حضور فعال کلیه پرسنل در کلاس های آموزشی تعیین شده و ابلاغی اطلاق می گردد

هدف وعلت منطقی جمع آوری شاخص: توجه به امر آموزش جهت ارتقائ آگاهی و ارائه خدمت مطلوب به بیماران و مردم و خدمات ارائه شده مبتنی برشواهد بسیار مهم می باشد لذا انگیزه کارکنان باید جهت شرکت در کلاس ها و دوره های اموزشی تقویت گردد.

نوع شاخص (Input, process, output, outcome):               output – برونداد

فرمول شاخص :   تعداد پرسنلی که در کلاس های آموزشی شرکت می کنند
کل پرسنل بیمارستان

 

تعریف صورت شاخص: به تعداد پرسنلی اطلاق می گرددکه در کلاس های آموزشی شرکت می کنند

تعریف مخرج شاخص : به کل پرسنل بیمارستان در همان دوره زمانی معین اطلاق می گردد

منبع صورت: آنالیز پرسشنامه مرتبط با حضور و غیاب کارکنان در کلاس های اموزشی می باشد.

تعریف مخرج شاخص : کل پرسنل بیمارستان در همان دوره زمانی معین را شامل می گردد.

واحداندازگیری شاخص:    درصد(Rate)

زیر گروه:     پرسنل

حد انتظار (میزان هدف):     ۸۵%

دوره زمانی : هر ماه در پایان برگزاری کلاس ها

مبنای اندازه گیری زمان: با توجه به اهمیت موضوع در کیفیت ارائه خدمات درمانی و همچنین تاثیر آن در دستیابی به اهداف سازمانی موضوع مورد بررسی قرار می گیرد

تناوب جمع‌آوری شاخص :   هرشش ماه یکبار

نحوه گزارش دهی: طبق اطلاعات ثبت شده بر اساس پرسشنامه تکمیل شده توسط پرسنل ، آنالیز اطلاعات بطور ماهیانه توسط سوپروایزر آموزشی و کارشناس حاکمیت بالینی انجام می گردد

سطح گزارش دهی: ۱- جمع آوری اطلاعات ۲- آنالیز اطلاعات ۳- ارجاع به کمیته بهبود کیفیت جهت طرح در جلسه ۴- تدوین صورت جلسه ۵- پیگیری اجرای مصوبات ۶- ارزیابی مداخلات انجام شده

تناوب گزارش دهی:   هر ماه در پایان برگزاری کلاس ها

نحوه ارائه بازخورد: ۱- تدوین مصوبات کمیته بهبود کیفیت ۲- ابلاغ مصوبات به بخش ها توسط ریاست بیمارستان۳- پیگیری اجرای مصوبات ۴- ارزیابی مداخلات انجام شده ۵- تهیه گزارش در این رابطه

سطح ارائه بازخورد: از ریاست بیمارستان در قالب مصوبه کمیته بهبود کیفیت به کلیه بخش ها

تناوب ارائه بازخورد:   هر ماه در پایان برگزاری کلاس ها

نکات ،چالشهاو پیشنهادات اجرایی : ۱- تامین نیروی پرستاری با توجه به چالش های موجود مشکل بوده و دانشگاه قادر به تامین و جایگزین نیرو های خروجی نمی باشد.     ۲- کمبود نیروی انسانی جهت اجرای مصوبات و تهیه آمار و آنالیز های آماری ۳- کمبود آگاهی های پرسنلی در خصوص مرگ و میر کودکان

مسئول آموزش : سوپروایزر آموزشی

فرد یا افراد مسئول جمع آوری اطلاعات: سوپروایزر آموزشی

فرد یا افراد مسئول تحلیل کننده : سوپروایزر آموزشی و مدیر خدمات پرستاری

نام و نام خانوادگی تهیه کننده کنندگان: مدیر خدمات پرستاری – سوپروایزر آموزشی – سوپر وایزر بالینی – سرپرستاران

نام و نام خانوادگی تأیید کننده: دفتر بهبود کیفیت

نام و نام خانوادگی ابلاغ کننده: رئیس بیمارستان

 

عنوان شاخص : بررسی میزان اثر بخشی کلاس های آموزشی

تعریف: به اثربخشی کلاس های آموزشی در ارتقاء آگاهی پرسنل اطلاق می گردد

هدف وعلت منطقی جمع آوری شاخص: توجه به امر آموزش جهت ارتقائ آگاهی و ارائه خدمت مطلوب به بیماران و مردم و خدمات ارائه شده مبتنی برشواهد بسیار مهم می باشد لذا انگیزه کارکنان باید جهت شرکت در کلاس ها و دوره های اموزشی تقویت گردد.

نوع شاخص (Input, process, output, outcome):               output – برونداد

فرمول شاخص :   تعداد پرسنلی که در کلاس های آموزشی آگاهی آن ها افزایش یافته است
کل پرسنل بیمارستان شرکت کننده در همان دوره آموزشی

 

تعریف صورت شاخص: به تعداد پرسنلی اطلاق می گرددکه کلاس های آموزشی موجب افزایش سطح اگاهی آن ها شده است

تعریف مخرج شاخص : به کل پرسنل بیمارستان در همان دوره آموزشی شرکت کرده اند

منبع صورت: از آنالیز پرسشنامه مرتبط مصاحبه شفاهی با پرسنل در خصوص ارتقاء آگاهی کارکنان در زمینه خاص اطلاق می گردد

تعریف مخرج شاخص : کل پرسنل بیمارستان که در همان دوره آموزشی شرکت کرده اند بر مبنای لیست حضور و غیاب.

واحداندازگیری شاخص:   درصد(Rate)

زیر گروه: پرسنل

حد انتظار (میزان هدف): ۹۰%

دوره زمانی : هر ماه در پایان برگزاری کلاس ها

مبنای اندازه گیری زمان: با توجه به اهمیت موضوع در کیفیت ارائه خدمات درمانی و همچنین تاثیر آن در دستیابی به اهداف سازمانی موضوع مورد بررسی قرار می گیرد

تناوب جمع‌آوری شاخص : هر ماه در پایان برگزاری کلاس ها

نحوه گزارش دهی: طبق اطلاعات ثبت شده بر اساس پرسشنامه تکمیل شده توسط پرسنل ، آنالیز اطلاعات بطور ماهیانه توسط سوپروایزر آموزشی و کارشناس حاکمیت بالینی انجام می گردد

سطح گزارش دهی: ۱- جمع آوری اطلاعات ۲- آنالیز اطلاعات ۳- ارجاع به کمیته بهبود کیفیت جهت طرح در جلسه ۴- تدوین صورت جلسه ۵- پیگیری اجرای مصوبات ۶- ارزیابی مداخلات انجام شده

تناوب گزارش دهی:   هر ماه در پایان برگزاری کلاس ها

نحوه ارائه بازخورد: ۱- تدوین مصوبات کمیته بهبود کیفیت ۲- ابلاغ مصوبات به بخش ها توسط ریاست بیمارستان۳- پیگیری اجرای مصوبات ۴- ارزیابی مداخلات انجام شده ۵- تهیه گزارش در این رابطه

سطح ارائه بازخورد: از ریاست بیمارستان در قالب مصوبه کمیته بهبود کیفیت به کلیه بخش ها

تناوب ارائه بازخورد:   هر ماه در پایان برگزاری کلاس ها

نکات ،چالشهاو پیشنهادات اجرایی : ۱- تامین نیروی پرستاری با توجه به چالش های موجود مشکل بوده و دانشگاه قادر به تامین و جایگزین نیرو های خروجی نمی باشد.     ۲- کمبود نیروی انسانی جهت اجرای مصوبات و تهیه آمار و آنالیز های آماری ۳- کمبود آگاهی های پرسنلی در خصوص مرگ و میر کودکان

مسئول آموزش : سوپروایزر آموزشی

فرد یا افراد مسئول جمع آوری اطلاعات: سوپروایزر آموزشی

فرد یا افراد مسئول تحلیل کننده : سوپروایزر آموزشی و مدیر خدمات پرستاری

نام و نام خانوادگی تهیه کننده کنندگان: مدیر خدمات پرستاری – سوپروایزر آموزشی – سوپر وایزر بالینی – سرپرستاران

نام و نام خانوادگی تأیید کننده: دفتر بهبود کیفیت

نام و نام خانوادگی ابلاغ کننده: رئیس بیمارستان

 

عنوان شاخص : متوسط حضور تیم احیا پس از اعلام کد ۹۹

تعریف: به مدت زمانی و حضور پس از اعلام کد CPR از زمان اعلام کد ۹۹ در طی یک ماه به کل موارد احیا را گویند

هدف وعلت منطقی جمع آوری شاخص: آمادگی نیروی انسانی جهت حضور در احیاء از زمان اعلام کد ۹۹ در نجات جان بیمار بسیار مهم می باشد.

نوع شاخص (Input, process, output, outcome):               process – فرآیندی

فرمول شاخص :   متوسط حضور کد CPR از زمان اعلام کد ۹۹ در طی یکماه
به کل موارد احیا

 

تعریف صورت شاخص: متوسط حضور تیم احیاء از زمان اعلام کد ۹۹ راگویند

تعریف مخرج شاخص : به کل احیا انجام شده در طی یک ماه اطلاق می گردد

منبع صورت: میانگین زمانی که اعضای کد ۹۹ از زمان اعلا کد ۹۹ بر بالین بیمار حاضر می شوند.

تعریف مخرج شاخص : کل بیماران در همان دوره زمانی احیاء شده اند را شامل می گردد.

واحداندازگیری شاخص: دقیقه

زیر گروه:   بیماران

حد انتظار (میزان هدف): کمتر از ۳ دقیقه

دوره زمانی : هر ماه

مبنای اندازه گیری زمان: با توجه به اهمیت موضوع در نجات جان بیمار که نشان دهنده کیفیت ارائه خدمات درمانی می باشد موضوع مورد بررسی قرار می گیرد

تناوب جمع‌آوری شاخص : هرماه یکبار

نحوه گزارش دهی: فرم های CPR تکمیل شده و کارشناس CPRدر پایان هر ماه اطلاعات را آنالیز کرده و توجه را جهت طرح در کمیته بهبود کیفیت به ریاست بیمارستان ابلاغ می نماید

سطح گزارش دهی: ۱- جمع آوری اطلاعات ۲- آنالیز اطلاعات ۳- ارجاع به کمیته بهبود کیفیت جهت طرح در جلسه ۴- تدوین صورت جلسه ۵- پیگیری اجرای مصوبات ۶- ارزیابی مداخلات انجام شده

تناوب گزارش دهی:   هر ماه یکبار

نحوه ارائه بازخورد: ۱- تدوین مصوبات کمیته بهبود کیفیت ۲- ابلاغ مصوبات به بخش ها توسط ریاست بیمارستان۳- پیگیری اجرای مصوبات ۴- ارزیابی مداخلات انجام شده ۵- تهیه گزارش در این رابطه

سطح ارائه بازخورد: از ریاست بیمارستان در قالب مصوبه کمیته بهبود کیفیت به کلیه بخش ها

تناوب ارائه بازخورد:   هرماه

نکات ،چالشهاو پیشنهادات اجرایی : ۱- تامین نیروی پرستاری با توجه به چالش های موجود مشکل بوده و دانشگاه قادر به تامین و جایگزین نیرو های خروجی نمی باشد.     ۲- کمبود نیروی انسانی جهت اجرای مصوبات و تهیه آمار و آنالیز های آماری ۳- کمبود آگاهی های پرسنلی در خصوص مرگ و میر کودکان

مسئول آموزش : سوپروایزر آموزشی

فرد یا افراد مسئول جمع آوری اطلاعات: سوپروایزران بالینی

فرد یا افراد مسئول تحلیل کننده : سوپروایزر آموزشی با همراهی سوپروایزر بالینی

نام و نام خانوادگی تهیه کننده کنندگان: مدیر خدمات پرستاری – سوپروایزر آموزشی – سوپر وایزر بالینی

نام و نام خانوادگی تأیید کننده: دفتر بهبود کیفیت

نام و نام خانوادگی ابلاغ کننده: رئیس بیمارستان

 

 

عنوان شاخص : ضریب اشغال تخت

تعریف: نسبت بیمارانی که در تخت های بیمارستانی بستری هستند به تعداد کل تختهای بیمارستانی ضریب اشغال تخت اطلاع می گردد

هدف وعلت منطقی جمع آوری شاخص: پیشگیری از خطاها و ارتقاء کیفیت ارائه مراقبت ها و رضایت مندی و ایمنی بیماران جراحی شده

نوع شاخص (Input, process, output, outcome):          Inputساختاری

فرمول شاخص : تعداد تخت فعال
تعداد تخت مصوب

تعریف صورت شاخص: به تعداد تخت های مصوب بیمارستانی که در هر ۲۴ ساعت توسط بیماران بستری اشغال شده باشد تخت فعال اطلاق می گردد

تعریف مخرج شاخص : به تعداد کل تخت بیمارستانی مصوب وزارت بهداشت و درمانی و سازمان برنامه ریزی و بودجه با مجوز رسمی تخت مصوب اطلاق می گردد

منبع صورت: تعداد تخت های فعال هر بخش به تفکیک

تعریف مخرج شاخص : تعداد تخت های مصوب هر بخش به تفکیک

واحداندازگیری شاخص: درصد (Rate)

زیر گروه: بیمارستان

حد انتظار (میزان هدف): ۷۵% قابل قبول

دوره زمانی : ماهیانه

مبنای اندازه گیری زمان: با توجه به اهمیت موضوع در خصوص بیمار پذیری و مسائل درامدی بیمارستان و مسئله برآورد و چیدمان نیرو بر اساس ضریب اشغال تخت ها بطور ماهیانه مورد بررسی قرار می گیرد

تناوب جمع‌آوری شاخص : هر ماه یکبار

نحوه گزارش دهی: با استفاده از فرم های آماری بیماران بستری مربوط به واحد مدارک پزشکی که توسط بخش های بستری در هر ۲۴ ساعت تکمیل می گردد آمارها استخراج می گردد

سطح گزارش دهی: ۱- جمع آوری اطلاعات ۲- آنالیز اطلاعات ۳- ارجاع به کمیته بهبود کیفیت جهت طرح در جلسه ۴- تدوین صورت جلسه ۵- پیگیری اجرای مصوبات ۶- ارزیابی مداخلات انجام شده

تناوب گزارش دهی:   ماهیانه

نحوه ارائه بازخورد: ۱- تدوین مصوبات کمیته بهبود کیفیت ۲- ابلاغ مصوبات به بخش ها توسط ریاست بیمارستان۳- پیگیری اجرای مصوبات ۴- ارزیابی مداخلات انجام شده ۵- تهیه گزارش در این رابطه

سطح ارائه بازخورد: از ریاست بیمارستان در قالب مصوبه کمیته بهبود کیفیت به کلیه بخش ها

تناوب ارائه بازخورد:   ماهیانه

نکات ،چالشهاو پیشنهادات اجرایی : ۱- تامین پرستاری با توجه به چالش های موجود مشکل بوده و دانشگاه قادر به تامین و جایگزین نیرو های خروجی نمی باشد.     ۲- کمبود نیروی انسانی جهت اجرای مصوبات و تهیه آمار و آنالیز های آماری

مسئول آموزش : سوپروایزر آموزشی

فرد یا افراد مسئول جمع آوری اطلاعات: مسئول مدارک پزشکی

فرد یا افراد مسئول تحلیل کننده : مسئول مدارک پزشکی

نام و نام خانوادگی تهیه کننده کنندگان: مدیر خدمات پرستاری – سوپروایزر آموزشی – سوپر وایزر بالینی – مسئول مدارک پزشکی

نام و نام خانوادگی تأیید کننده: دفتر بهبود کیفیت

نام و نام خانوادگی ابلاغ کننده: رئیس بیمارستان

 

 

عنوان شاخص :   تعداد ترخیص با رضایت شخصی از سایر بخشهای بستری

تعریف: به کل بیمارانی که علیرغم توصیه پزشک معالج و پرسنل حاضر به ادامه روند بستری نبوده و با رضایت شخصی بیمارستان را ترک نموده اند

هدف وعلت منطقی جمع آوری شاخص: تعداد رضایت شخصی می تواند یک شاخص خوب در زمینه ناضایتی مردم از ارایه خدمات درمانی بیمارستان و پزشکان و پرسنل باشد. و بیانگر کیفیت ارائه مراقبت ها می باشد.

نوع شاخص (Input, process, output, outcome):    outcomeپیامدی

فرمول شاخص :   تعداد ترخیص با رضایت شخصی از بخش های بستری
تعداد کل مرخصی شدگان از بخش های بستری

تعریف صورت شاخص: تعداد کل بیمانی که علیرغم توصیه های لازم حاضر به ادامه بستری نشده و بیمارستان را ترک می نمایند

تعریف مخرج شاخص : به تعداد کل بیماران بستری در همان محدوده زمانی اطلاق می گردد

منبع صورت: ثبت فرم ها توسط پرسنل بخشها انجام شده و آنالیز اطلاعات ماهیانه توسط دفتر بهبود کیفیت انجام می گردد

منبع مخرج: آمار کل مرخص شدگانی که از واحد مدارک پزشکی و ترخیص بدست می آیند.

واحداندازگیری شاخص: درصد (Rate)

زیر گروه: بیماران

حد انتظار (میزان هدف): کمتر از ۶% در بخش اورژانس و کمتر از ۸% در بخش های بستری درصد

دوره زمانی :   ماهیانه

مبنای اندازه گیری زمان: اهمیت موضوع در خصوص ارتقاء رضایتمندی بیماران

تناوب جمع‌آوری شاخص : فرمهای رضایت شخصی توسط پرسنل کادر پرستاری پس از رضایت شخصی تکمیل شده و در پایان هر ماه فرمهای رضایت شخصی توسط دفتر بهبود کیفیت آنالیز شده و اطلاعات منتشر می گردد.

نحوه گزارش دهی: پس از جمع آوری اطلاعات بطور ماهیانه اطلاعات جهت بحث و بررسی به کمیته بهبود کیفیت ارجاع می گردد. بر اساس آمار ماهیانه که از تعداد رضایت شخصی ها در همان دوره زمانی بدست می آید . اطلاعات آنالیز شده و در کمیته بهبود کیفیت مورد بحث و بررسی قرار می گیرند

سطح گزارش دهی: ۱- جمع آوری اطلاعات ۲- آنالیز اطلاعات ۳- ارجاع به کمیته بهبود کیفیت جهت طرح در جلسه ۴- تدوین صورت جلسه ۵- پیگیری اجرای مصوبات ۶- ارزیابی مداخلات انجام شده

تناوب گزارش دهی: ماهیانه

نحوه ارائه بازخورد: ۱- تدوین مصوبات کمیته بهبود کیفیت ۲- ابلاغ مصوبات به بخش ها توسط ریاست بیمارستان۳- پیگیری اجرای مصوبات ۴- ارزیابی مداخلات انجام شده ۵- تهیه گزارش در این رابطه

سطح ارائه بازخورد:         از ریاست بیمارستان در قالب مصوبه کمیته بهبود کیفیت به کلیه بخش ها

تناوب ارائه بازخورد:  ماهیانه

نکات ،چالشهاو پیشنهادات اجرایی : ۱- تامین پرستاری با توجه به چالش های موجود مشکل بوده و دانشگاه قادر به تامین و جایگزین نیرو های خروجی نمی باشد.     ۲- کمبود نیروی انسانی جهت اجرای مصوبات و تهیه آمار و آنالیز های آماری

مسئول آموزش : دفتر بهبود کیفیت

فرد یا افراد مسئول جمع آوری : کارشناس حاکمیت بالینی با همکاری مسئول بخش اورژانس

فرد یا افراد مسئول تحلیل کننده : کارشناس حاکمیت بالینی

نام و نام خانوادگی تهیه کننده کنندگان: مدیر خدمات پرستاری – سوپروایزر آموزشی – سوپر وایزر بالینی – سرپرستار اورژانس – کارشناس حاکمیت بالینی

نام و نام خانوادگی تأیید کننده: دفتر بهبود کیفیت

نام و نام خانوادگی ابلاغ کننده: رئیس بیمارستان

 

 

عنوان شاخص :            ثبت پرستارانی که دچار آسیب شغلی ناشی از محیط کار شده اند به تعداد کل پرستار

تعریف: آسیب شغلی به کلیه مشکلات جسمی و روانشناختی که بدلیل استرس شغلی و بدنبال فرسودگی شغلی ایجاد می گردد .

هدف وعلت منطقی جمع آوری شاخص: نیروی انسانی بعنوان منابع اساسی درون سیستم محسوب می گردد لذا امنیت و حفاظت از نیرو بسیار مهم می باشد.

نوع شاخص (Input, process, output, outcome):               out come – پیامدی

فرمول شاخص : تعداد کل پرسنل پرستاری با آسیب شغلی محیط که با استعلاجی مواجه شده اند * کل روز های استعلاجی
کل کادر پرستاری * روزهای ماه

تعریف صورت شاخص: به تعداد کل پرستارانی که بدلیل استرس شغلی با مشکلات جسمی و روانشناختی مواجه می گردند اطلاق می گردد

تعریف مخرج شاخص : به کل کادر پرستاری در طی ماههای سال اطلاق می گردد

منبع صورت: تعداد پرستارانی که دچار آسیب ناشی از محیط شغلی شده اند.

تعریف مخرج شاخص : کل پرستاران در همان دوره زمانی را شامل می گردد.

واحداندازگیری شاخص: درصد (Rate)

زیر گروه: پرستاران

حد انتظار (میزان هدف): صفر

دوره زمانی : سالیانه

مبنای اندازه گیری زمان: با توجه به اهمیت موضوع و حمایت از نیروی کار که سرمایه سازمان هستند موضوع مورد بررسی قرار می گیرد

تناوب جمع‌آوری شاخص :   هر سال یکبار

نحوه گزارش دهی: با استفاده از پرسشنامه استرس شغلی و فرسودگی شغلی مسئله فوق مورد بررسی و پایش قرار می گیرد.

سطح گزارش دهی: ۱- جمع آوری اطلاعات ۲- آنالیز اطلاعات ۳- ارجاع به کمیته بهبود کیفیت جهت طرح در جلسه ۴- تدوین صورت جلسه ۵- پیگیری اجرای مصوبات ۶- ارزیابی مداخلات انجام شده

تناوب گزارش دهی:   سالیانه

نحوه ارائه بازخورد: ۱- تدوین مصوبات کمیته بهبود کیفیت ۲- ابلاغ مصوبات به بخش ها توسط ریاست بیمارستان۳- پیگیری اجرای مصوبات ۴- ارزیابی مداخلات انجام شده ۵- تهیه گزارش در این رابطه

سطح ارائه بازخورد: از ریاست بیمارستان در قالب مصوبه کمیته بهبود کیفیت به کلیه بخش ها

تناوب ارائه بازخورد: سالیانه

نکات ،چالشهاو پیشنهادات اجرایی : ۱- تامین نیروی پرستاری با توجه به چالش های موجود مشکل بوده و دانشگاه قادر به تامین و جایگزین نیرو های خروجی نمی باشد.     ۲- کمبود نیروی انسانی جهت اجرای مصوبات و تهیه آمار و آنالیز های آماری ۳- کمبود آگاهی های پرسنلی در خصوص مرگ و میر کودکان

مسئول آموزش : سوپروایزر آموزشی

فرد یا افراد مسئول جمع آوری اطلاعات: سوپروایزران بالینی

فرد یا افراد مسئول تحلیل کننده : سوپروایزر آموزشی با همراهی سوپروایزر بالینی

نام و نام خانوادگی تهیه کننده کنندگان: مدیر خدمات پرستاری – سوپروایزر آموزشی – سوپر وایزر بالینی

نام و نام خانوادگی تأیید کننده:  واحد بهبود کیفیت

نام و نام خانوادگی ابلاغ کننده: رئیس بیمارستان

 

تهیه شده توسط واحد بهبود کیفیت و دفتر پرستاری و  آموزش بیمارستان امام خمینی شهرستان بهشهر


 

                              

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فعلا امکان خرید محصولات سایت وجود ندارد. این امکان به زودی، مجددا فعال خواهد شد. صبور باشید. رد کردن

بستن