اتاق عملپرستاريدارو و پرستارفوریتهای پزشکیمامائیهوشبری

تزریقات ایمن

   سالیانه حدود ۱۶۰۰۰ میلیون تزریق در کشورهای در حال توسعه و در حال گذر تجویز می شوند. مطابق با مطالعات انجام شده توسط سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته تعداد متوسط تزریقات به ازای هر فرد در سال ۳/۴ بار می باشد از طرفی ۹۰% تزریقات در موارد درمانی و ۱۰%-۵% آن جهت واکسیناسیون صورت می گیرد.. این ارقام خود به تنهایی مؤید بالا بودن تجویز دارو به روش تزریقی است، که در صورت  تؤام شدن با خطرات بالقوه ناشی از تجویز غیر ایمن داروها منجر به اکتساب بیماریهای عفونی نظیر عفونت های HIV ، هپاتیت B  و هپاتیت C می شود .

بر اساس آمار میزان تزریقات غیر ایمن از ۱۵% در منطقه اروپای شرقی تا ۵۰% در آسیا متفاوت است .

تزریقات غیر ایمن در هر سال موجب حدود:

– ۸تا ۱۶ میلیون مورد جدید ابتلا به هپاتیت B
-۲ تا ۵ میلیون مورد جدید ابتلا به هپاتیت C
و ۸۰ تا ۱۶۰ هزار مورد جدید ابتلا به HIV می گردد.

    تزریقات ایمن به معنای تزریقی است که :

q                به دریافت کننده خدمت (بیمار ) آسیب نزند.

q                 به ارائه کننده خدمت (کارکنان خدمات بهداشتی درمانی) صدمه ای وارد نسازد .

q                پسماندهای آن باعث آسیب و زیان جامعه نشود .

 jcuprd1_065749

ثابت شده است مهمترین عامل شیوع هپاتیت B ، C و ایدز وسایر بیماریهای ویروسی منتقله از راه خون از طریق reuse یا استفاده مشترک سرسوزن ها صورت می گیرد .

اهداف تزریقات ایمن :

 کاهش رفتار پر خطر کارکنان بهداشتی بمنظور پیشگیری از جراحات  ناشی از وسایل تیز و برنده (از طریق آموزش)

افزایش سطح ایمنی کارکنان در حین کار با وسایل تیز و برنده (تهیه وسایل و ابزار حفاظتی)

جمع آوری ، نگهداری ، انتقال و دفع مناسب و بهداشتی زباله های آلوده و پرخطر (استفاده از safety box)

تغییر رفتار و نگرش افراد جامعه و پزشکان نسبت به مقوله  تقاضا  و  تجویز دارو  به روش تزریقی

موازین تزریقات ایمن:

الف) محل تمیز(clean work plan):

در روی یک میز و یا سینی تمیز که مخصوص تزریقات می باشد و احتمال آلودگی سرنگ و سر سوزن با خون ، مایعات بدن و یا سوآب های کثیف وجود ندارد وسایل تزریق را آماده نمایید .

به خاطر داشته باشید وسایلی که روی میز است باید تمییز بوده و خون،پنبه آلوده و … منظره آن را زشت نکرده باشد

ب) شستشوی دست:

قبل ازآماده کردن دارو و تزریق آن دستها را با آب و صابون بشوئید و یا با استفاده از محلول های ضد عفونی با بنیان الکل ضد عفونی کنید .

در صورتی که مابین تزریقات دست ارائه کننده خدمت کثیف یا آلوده به خون و مایعات بدن بیمار گردید، رعایت بهداشت دست ضروری است.

ج) سرسوزن و سرنگ استریل:

  ۱- از یک سرنگ و سر سوزن استریل یکبار مصرف جدید  برای هر بار تلقیح هر واحد واکسن و یا تزریق دارو استفاده کنید .

  ۲- قبل از استفاده از سرنگ و سرسوزن به تاریخ انقضای آن توجه نمایید و بسته بندی سرنگ و سر سوزن را به لحاظ وجود پارگی و صدمه مورد بررسی قرار دهید .

 ۳- حتی المقدوراز ویالهای تک دوزی دارو استفاده کنید

 ۴- در صورتی که ملزم به استفاده از ویالهای چند دوزی دارو هستید برای هر بار کشیدن دارو از ویال، از سر سوزن استریل استفاده کنید

 ۵ – قبل از اقدام به تزریق به بیمار کلیه داروهای تزریقی محلول و سرم های وریدی را از لحاظ کدورت، شکستگی جداره و تاریخ انقضاء بررسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت آنها را به نحو صحیح دفع نمائید.
۶ – توصیه های اختصاصی کارخانه سازنده را در ارتباط با نحوه استفاده ، ذخیره سازی(به ویژه لزوم رعایت زنجیره سرما ) و جابجایی دارو بکار گیرید.
۷- به هیچ قسمت از سرسوزن قبل و بعد از تزریق دست نزنید و از سرپوش گذاری مجدد سرسوزن اجتناب کنید.

د)  اگر سرپوش گذاری لازم است (برای مثال کودک به علت ترس حرکاتی انجام می دهد و تزریق با تاخیر انجام می شود) تکنیک استفاده از یک دست را بکار ببرید.

سرپوش گذاری به وسیله تکنیک استفاده از یک دست:

 ۱- سرپوش را روی میز قرار دهید.

 ۲- سرنگ و سرسوزن را در یک دست گرفته و بدون استفاده از دست دیگر داخل سرپوشی که روی میز گذاشته اید، قرار دهید.

ه) تمیز کردن محل تزریق(skin cleaning)

 ۱-قبل از تزریق در صورتی که موضع تزریق بصورت مشهود کثیف می باشد، پوست را با آب و صابون بشوئید.

 ۲-محل تزریق را با پنبه الکل ۷۰% به صورت دایره ای ضدعفونی کنید

 ۳-هرگز از پنبه الکل از قبل آماده شده استفاده نکنید.

 ۴- جهت ورود سر سوزن بداخل سیستم وریدی متصل به بیمار فقط از پورت تزریق استفاده کنید .برای ورود سر سوزن بداخل سیستم وریدی متصل به بیمار محل ورود سر سوزن بداخل سیستم را با استفاده از الکل ۷۰% تمیز کنید

و) جمع آوری صحیح اجسام نوک تیز

  (Appropriate collection of sharps)

جمع آوری و نگهداری و دفع سر سوزن و … در ظروف جمع آوری ایمن SAFETY BOX

به منظور پیشگیری از سرریز شدن وسایل دفعی ، در صورتی که حداکثر۴/۳ حجم ظروف مزبور پر شده باشد ، ضروری است درب ظروف به نحو مناسب بسته و دفع شوند

جراحات ناشی از Needle Stick در حالات زیر رخ می دهد :

 ۱- ضمن درپوش گذاردن سرسوزن (RECAP)

 ۲- وضعیت نامناسب بیمار(خصوصا کودکان) هنگام تزریق

 ۳- انتقال مایعات بدن از سرنگ بداخل لوله های آزمایش

 ۴- دفع نامناسب وسایل تیز استفاده شده

اقدامات پیشگیرانه از بروز جراحات و صدمات ناشی از سرسوزن و وسایل تیز در کادر درمان

 ۱- جهت شکستن ویال های دارویی ترجیحا از انواعی استفاده شود که احتیاج به تیغ اره نداشته باشد و در صورت نیاز به استفاده از تیغ اره و جهت رعایت اصول ایمنی در داخل یک محافظ مثل Pad گرفته شود.

 ۲- پس از تزریق از گذاشتن درپوش سرسوزن خودداری کنید.

 ۳- در موارد ضروری جهت گذاردن درپوش سرسوزن از یک وسیله مکانیکی جهت ثابت نگه داشتن درپوش استفاده نمایید و یا از یک دست به روشscoop استفاده کنید.

 ۴- از شکستن و خم کردن سرسوزن قبل از دفع خودداری کنید.

۵- جهت حمل وسایل تیز از ریسیور استفاده نمایید و از حمل وسایل مزبور در دست یا جیب یونیفرم خودداری نمایید.
۶- از دست به دست کردن وسایل تیز و برنده اجتناب نمایید.

جراحات و اتفاقات عمده در حین انجام اقدامات درمانی شامل موارد ذیل می باشد:

– فرورفتن سرسوزن بدست کارکنان بهداشتی درمانی
– پاشیدن شدن خون و یا سایر ترشحات آلوده بدن بیمار به:
۱) بریدگیهای باز
۲) چشمها
۳) غشاء مخاطی (برای مثال داخل دهان)
۴) گاز گرفتگی که منجر به پارگی اپیدرم شود.

کمک های اولیه فوری پس از تماس در کارکنان
الف-
۱)شستشوی زخم با صابون و آب ولرم
۲) بر اساس آخرین دستورالعمل ها نیازی به کمک به خونروی از محل اولیه زخم (موضع تماس) نمی باشد.
۳) خودداری از مالش موضعی چشم
۴) شستشوی چشم ها و غشاء مخاطی با مقادیر زیاد آب درصورت آلودگی.

ب- گزارش فوری سانحه به سوپروایزر کشیک
ج- ثبت رسمی مورد گزارش شده در گزارشات حین کار توسط سوپروایزر و تشکیل پرونده بهداشتی کارکنان و اطلاع به مدیر و مسئول مرکز و طرح درکمیته کنترل عفونت بیمارستانی و پی گیری از طریق مراجع مربوطه
د- تشکیل پرونده و پی گیری مورد.

ه- بررسی میزان خطر بیماریزایی ناشی از تماس در کارکنان:
در صورتی که آلودگی منبع تماس (بیمار-مددجو) به HIV محرز شود، الزامی است فرد مورد تماس در حداقل زمان ممکن ترجیحاً در عرض یک ساعت اول تحت مراقبت های درمانی با نظر پزشک متخصص عفونی قرارگیرد.
و- در صورتی که منبع آلوده به عنوان مورد شناخته شده HBV/HIV می باشد، ۵-۱۰ میلی لیتر خون از فرد مورد تماس گرفته و به منظور پی گیری آتی ذخیره می شود.

ز- پس از تماس جهت تعیین عفونت منبع، ۵-۱۰  میلی لیتر خون از منبع تماس جهت بررسی هپاتیت HIV و C/B اخذ و مورد آزمایش قرار می گیرد.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن

فعلا امکان خرید محصولات سایت وجود ندارد. این امکان به زودی، مجددا فعال خواهد شد. صبور باشید. رد کردن

بستن