جراحیمقالات پژوهشی

آینه درمانی و تحریک الکتریکی عصب از راه پوست برای مدیریت درد خیالی عضو آمپوته شده

ترجمه مقاله پژوهشی سایت پرستاران توانمند ایران

 

درد خیالی اندام (PLP) می تواند به صورت ناتوان‌کننده در  تقریبا دو سوم افرادی که عضو آنها آمپوته (قطع) شده است پیش آید.  از این رو، نیاز به پیدا کردن یک درمان موثر و ارزان حس می‌شود، طوری که بیمار خود بتواند با کمک آن به مقابله با این حالت بپردازد. افراد تحت درمان با آینه و TENS کاهش قابل توجهی در PLP داشتند.

ترجمه مقاله پژوهشی

چکیده :

آینه درمانی و تحریک الکتریکی عصب از راه پوست برای مدیریت درد خیالی عضو آمپوته شده، کارآزمایی بالینی یک سو کور مورد شاهدی

سابقه و هدف

درد خیالی اندام (PLP) می تواند به صورت ناتوان‌کننده در  تقریبا دو سوم افرادی که عضو آنها آمپوته شده است پیش آید.  از این رو، نیاز به پیدا کردن یک درمان موثر و ارزان حس می‌شود، طوری که بیمار خود بتواند با کمک آن به مقابله با این حالت بپردازد.  در میان درمان های غیر دارویی برای PLP، تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) در سمت مقابل و آینه درمانی دو گزینه مناسب هستند که بارقه‌ای از امید را به همراه داشته‌اند. با این حال، هیچ مطالعه ای برای مقایسه این دو روش انجام نشده است. هدف از این مطالعه ارزیابی و مقایسه آینه درمانی و TENS در مدیریت PLP در افراد با قطع عضو است.

مواد و روش ها

این مطالعه یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی سازی شده است که در مرکز فیزیوتراپی دانشکده پزشکی کریستین انجام شده است. در این مطالعه ۲۶ نفر با PLP شرکت کردند. ارزیابی اولیه درد با استفاده از مقیاس آنالوگ بصری (VAS) و نمره درد کلی (UPS) توسط فردی که اطلاعی از درمان ارائه شده ندارد، انجام می‌شود. تخصیص بیماران به صورت تصادفی به دو گروه آینه‌درمانی و گروه -TENS انجام شد. پس از ۴ روز درمان، درد توسط  همان ارزیابی‌کننده اول دوباره ارزیابی شد. میانگین تفاوت در مقادیر قبل و بعد از مداخله بین گروه ها مقایسه شد و تفاوت بین نمره قبل و بعد با استفاده از آزمون t زوجی تجزیه و تحلیل شد.

نتایج

شرکت کنندگان گروه ۱ کاهش درد قابل توجهی را تجربه کرده بودند  (VAS: P= 0.003) و (UPS: P=0.001) در گروه دوم نیز کاهش درد قابل توجه بود (VAS: P=0.003) و (UPS: P= 0.002) ، اما تفاوت بین دو گروه معنی‌دار نبود،  VAS: P=0.223 و (UPS: P =0.956

بحث

هر دو روش آینه‌درمانی و TENS در کاهش درد در کوتاه‌مدت موثر بودند. با این حال، هیچ تفاوتی بین دو گروه یافت نشد. برای ارزیابی اثربخشی درازمدت آن پیگیری طولانی مدت ضروری است.

 

متن کامل:

مقدمه
درد خیالی اندام (PLP)  زمانی رخ می دهد که یک فرد احساس درد در اندام قطع شود.  این درد شدید و ناتوان‌کننده بوده و در ۶۰-۸۰٪ از افرادی که دچار قطع عضو هستند تجربه می‌شود. تقریبا در ۷۵٪  از بیماران در چند روز اول بعد از قطع عضو درد ایجاد شده و در ۷۰٪ از افراد مبتلا درد خیالی تا سال‌ها پس از قطع عضو وجود دارد.

وقوع PLP  با مکانیزم های محیطی و مرکزی که طبق اجماع سال های اخیر ارائه شده، توضیح داده می‌شود.  بیشترین دلیل ذکر شده در این میان مکانیسم مرکزی است که سازماندهی مجدد کورتکس را توضیح می‌دهد که در آن مناطقی که نماینده اندام قطع شده هستند، در نهایت توسط مناطق مجاور در هر دو بخش حسی – تنی و کورتکس حرکتی مورد حمله قرار می‌گیرند.

تحریک الکتریکی عصب از راه پوست (TENS) در اندام مقابل و آینه درمانی دو روش غیر تهاجمی و غیر دارویی مورد استفاده در دردهای خیالی است که نتایج قابل توجهی در مواجهه با PLP از خودنشان داده است.  کاربرد TENS  در اندام مقابل موجب ایجاد ایمپالس آوران می‌شود، که از طریق محل تقاطع با فیبرهای سمت مقابل عبور می کند و نواحی کورتکس را، که نماینده اندام غیرفعال است، فعال می کند. به نظر میرسد آموزش آینه‌ای تغییرات بازسازی کننده کورتکس مربوط به PLP  را حفظ می‌کند.

از آنجایی که حس درد‌های خیالی برای سالیان متمادی متعاقب از دست رفتن اندام باقی می‌ماند، نیاز به یافتن یک درمان مؤثر، که به آسانی و در منزل قابل اجرا باشد، حس می‌شود. گرچه TENS  ارزان است و می تواند در خانه استفاده شود، اما نیاز به آموزش و مهارت بیمار برای یادگیری و اجرای تکنیک دارد، زیرا پارامترهای خاصی از جریان الکتریکی را شامل می شود، در حالی که آینه درمانی یک روش درمانی آسان و کم هزینه است که می تواند بدون نظارت، در خانه انجام شود.

مطالعات متعدد اثربخشی TENS  در اندام مقابل و آینه درمانی در مواجهه با PLP را نشان داده‌اند.  اما تا به امروز هیچ مطالعه‌ای به مقایسه این دو روش در مواجهه با PLP در اندام آمپوته نپرداخته است. این مطالعه، استفاده از TENS و آینه درمانی در تدبیر PLP در بیماران با عضو آمپوته را مقایسه کرده است.

روش طراحی مطالعه

این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده یک سو کور بود که در آن ارزیابی نتیجه به درمان توسط فردی بوده که از نوع مداخله (درمان ارائه شده) اطلاعی نداشته است.

روش کار و شرکت کنندگان

این مطالعه در بخش فیزیوتراپی کالج پزشکی کریستین، Vellore، بین آوریل ۲۰۱۳ تا سپتامبر ۲۰۱۳ انجام شد. این مطالعه از سوی هیئت نظارت بر موسسات (کمیته پژوهش و اخلاق) مورد تایید قرار گرفته بود. افراد با قطع عضو، که از آوریل ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۳  که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، به شرط داشتن رضایت کتبی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. شرایط ورود به مطالعه عبارت بودند از:  PLP با هر سابقه زمانی در اندام آمپوته شده فوقانی یا تحتانی، سن ۱۸ تا ۶۰ سال و بدون محدودیت جنستی.  افراد مبتلا به نقص بینایی و حسی، اختلالات خونریزی و کسانی که دارای قطع عضو دوطرفه بودند از مطالعه حذف شدند.

تخصیص تصادفی به گروه‌ها و مداخلات

اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله با توالی تصادفی ساده رایانه‌ای توسط یک متخصص آمار حیاتی که درگیری مستقیم در درمان ومداخلات نداشت ضورت گرفت. افراد مورد برسی در ابتدا تحت  ارزیابی پایه شامل بررسی عضو قطع شده، مدت زمان عمل جراحی و ارزیابی درد با استفاده از مقیاس آنالوگ بصری (VAS) و نمره درد کلی (UPS) قرار گرفتند. تخصیص تصادفی با استفاده از شماره قرار داده شده در پاکت، توسط متخصص آمار صورت گرفت.  پس از ارزیابی اولیه، پاکت توسط محقق به هر فرد داده می‌شد.  افراد به صورت تصادفی به گروه یک (آینه درمانی) یا گروه دو (TENS) اختصاص داده شدند و درمان به مدت ۴ روز توسط یک متخصص فیزیوتراپی  در بخش فیزیوتراپی صورت گرفت. (الگوریتم مراحل مطالعه در شکل ۱ نشان داده شده است.)

جهت دریافت متن اصلی مقاله با ما تماس بگیرید.

گروه آینه درمانی

آینه درمانی مفهومی است که توسط Ramachandran و همکاران. (۱۹۹۵) برای کاهش PLP در اندام آمپوته شده ارائه شده است. فرد تصویر اندام سالم خود را در محل عضو قطع‌شده در یک آینه مشاهده می‌کند. فرد حرکات ساده را برای مدت ۲۰ دقیقه با اندام سالم خود انجام می دهد و تصویر مجازی را در آینه مشاهده می کند (شکل ۲). افراد این گروه یک جلسه آینه درمانی را برای ۴ روز متوالی دریافت کردند.

گروه TENS

نوعی تحریک الکتریکی با الکترودهای سطحی است تا بتواند ادراک درد را تنظیم کند. الکترودها در عضو مقابل و درست در بخشی که آمپوته شده است دقیقا جایی که PLP در اندام آمپوته حس می‌شود قرار می‌گیرند. TENS مورد استفاده از نوع Burst بوده و شدت جریان (mA) قوی، اما قابل تحمل و بدون انقباض عضلانی قابل مشاهده به مدت ۲۰ دقیقه بود (شکل ۳). افراد این گروه یک جلسه TENS را در روز برای ۴ روز متوالی دریافت کردند.

ابزار اندازه گیری و مقیاس پیامد

داده های شرکت کنندگان عبارت بودند از اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات مربوط به قطع عضو از جمله علت، سطح قطع عضو و تاریخ جراحی.

پیامد اولیه شدت درد بود که با استفاده از VAS و UPS اندازه گیری شد. شرح هر مقیاس در ادامه آمده است:

مقیاس آنالوگ بصری

این مقیاس شامل یک خط ۱۰ سانتیمتری است که در یک انتها علامتی به معنای بدون درد و در انتهای دیگر علامتی به نشان درد شدید است.  با شرکت‌کنندگان توضیح مختصری در مورد این مقیاس و شکل مربوطه داده شده و از آنها خواستند تا نقطه ای از آن را که با درد آنها مطابقت دارد، نشان دهند. نمره بالاتر نشان دهنده شدت درد بیشتر است.

مقیاس کلی درد

این ترکیبی از شش چهره از ابزار سنجش درد وانگ-بیکر با تحمل فعالیت است.  میزان تحمل به زبان های مختلف ارائه می شود. نمرات شش چهره ۱ تا ۱۰ است. برای افراد توضیح داده شد که چهره فردی که احساس خوشحالی می کند هیچ درد و ناراحتی ندارد، و چهره درهم رفته و عبوس به معنای داشتن درد و رنج زیاداست.  پس از آن از فرد خواسته شد تا چهره ای را که بهترین توصیف کننده وضعیت وی است ار انتخاب کند.

کورسازی

ارزیابی کننده از نوع مداخله انجام شده آگاهی ندارد.  اتاق درمان و اتاق ارزیابی از هم جدا بوده، اما به دلیل ماهیت مداخلات، بی اطلاعی درمانگر یا افراد ممکن نبود (دو یا سه سو کور).

تخمین حجم نمونه

با توجه به اینکه هیچ مطالعه مشابه قبلی برای محاسبه حجم نمونه وجود نداشت، ما یک مطالعه پایلوت را با مشارکت هشت شرکت کننده انجام دادیم و حجم نمونه شامل حداقل هشت فرد در هر گروه بود. حجم نمونه بر اساس مطالعه پایلوت محاسبه شد.

تجزیه و تحلیل آماری

داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون Kolmogrov-Smirnov مورد تحلیل قرار گرفتند. میانگین تفاوت بین گروه ها با استفاده از آزمون U-Mann-Whitney ارزیابی شد. میانگین تفاوت در گروه قبل و بعد از اندازه گیری نمره درد با استفاده از آزمون رتبه بندی ویلکاکسون انجام شد. نرم افزار آماری مورد استفاده SPSS نسخه ۱۷.۰ بود.

نتایج
از مجموع ۵۹ نفر با قطع عضو که به کلینیک فیزیوتراپی مراجعه کرده بودند، ۳۲ نفر از PLP  شکایت  داشتند، ولی تنها ۲۶ نفر واجد شرایط بودند. دلایل عدم احراز شرایط ورود شامل سن بالای ۶۰ سال  (n = 3)، قطع عضو دو طرفه  (n = 1) و نقص حسی (n = 2) بود. تمام ۲۶  نفر برای شرکت در مطالعه موافقت کردند و در این هنگام پاکتی که توسط متخصص آمار حیاتی آماده شده و حاوی گروه تخصیص یافته بود به آنها داده شد (هر گروه ۱۳ نفر). تمام شرکت کنندگان به جز برای یک نفر در گروه اول (n = 12) درمان اختصاص داده شده را به پایان رساندند. خصوصیات شرکت کنندگان در ابتدای مداخله در جدول ۱ نشان داده شده است. مشخصات دموگرافیک و پیامدهای هر دو گروه در ابتدای مداخله مشابه بودند. در میان افراد تحت درمان، نسبت مردان بالاتر از زنان بود، ۸۸٪ (۲۳ نفر از ۲۶). میانگین سن شرکت کنندگان ۳۹ سال بود و میانگین مدت قطع عضو قبل از شروع درمان ۴۵ روز بود.

اثر آینه درمانی و TENS بر شدت درد توسط VAS و UPS اندازه گیری شد. مقایسه شدت درد اولیه و نهایی با استفاده از این دو مقیاس برای هر دو گروه در جدول ۲ نشان داده شده است. بعد از آینه درمانی، کاهش معنی داری در PLP وجود دارد.  معیار VAS از ۵.۴۶ به ۲.۰۸ (p = 0.003 ) و  UPS از ۵.۵۰ به ۱.۸۳ کاهش یافت p = 0.003) ).  شرکت کنندگان اختصاص یافته به گروه TENS همچنین کاهش قابل توجهی در PLP داشتند و معیار VAS  آنها از ۵.۰۰ به  ۲.۴۶ (p value =0.001) کاهش یافت و UPS  از ۵.۶۹ به ۲.۰۸ کاهش یافت (p = 0.002). هنگامی که نمره درد قبل و بعد از درمان بین دو گروه مقایسه شد، اختلاف میانگین VAS و UPS تفاوت معنی داری نداشت (برای VAS  p = 0.223 و UPS p = 0.956).

بحث
هدف از این کارآزمایی بالینی تصادفی سازی‌شده، ارزیابی و مقایسه آینه درمانی و TENS در تدبیر PLP در افراد با قطع عضو بود. پس از ۴ روز درمان، کاهش معنی داری در PLP در هر دو گروه مشاهده شد. در گروه I که تحت آینه درمانی قرار گرفتند، کاهش قابل توجهی در PLP وجود داشت، که با یافته های Chan و همکاران همخوانی دارد. (۲۰۰۷)، در آن مطالعه، ۸ مورد از ۹ بیمار (۸۹٪) که تحت درمان با آینه‌درمانی بودند، به طور معنی داری کاهش در درد خیالی را تجربه کردند.

علاوه بر این، مطالعه موردی توسط MacLachlan و همکاران انجام شده است. (۲۰۰۴)، که در آن ۶ بیمار از ۱۰ بیمار کاهش PLP را تحربه کرده و معیار VAS در آنها به ۰ کاهش یافت، نتایج حاصل در آینه درمانی با این یافته ها مطابقت دارد. گروه دوم، که دارای TENS  انتهای اندام بودند، همچنین کاهش قابل توجهی در PLP نشان دادند، که مطابق با نتایج مطالعات قبلی بود. با این حال، تفاوت بین گروه ها در شدت درد براساس نتایج به دست آمده از نظر آماری معنی دار نبود (جدول ۳).

مطالعه تحقیقاتی حاضر، همراه با مطالعات قبلی، نشان می دهد که TENS و آینه درمان مداخلات امیدوار کننده برای تدبیر PLP هستند. با این حال، توضیح تئوری تنها از این یافته بالینی میسر نیست. در گذشته مطالعات متعددی انجام شده است که نشان می دهد که بازسازی کورتکس بعد از قطع عضوصورت می گیرد. پیشنهاد شده است که این ترمیم کورتکس می تواند مکانیزم دروازه درد را که موجب تقویت درد ناشی از اندام قطع شده می شود، تغییر دهد. به نظر می رسد که استفاده از TENS در طرف مقابل به دلیل عدم وجود سیگنال های عصبی ناشی از قطع عضو، همانطور که در مطالعات قبلی توصیف شده است فعالیت کورتکس را از طریق مسیر رشته‌ای عصبی متقاطع بازسازی می‌کند.

تمرین آینه نیز به نظر می رسد که تغییرات بازسازی سازمانی قشر پس از قطع عضو را تغییر دهد (Flor et al.، ۱۹۹۵؛ McCabe et al.، ۲۰۰۵). همبستگی بین سازماندهی مجدد قشر و وقوع PLP و کاهش قابل توجهی در PLP با کاهش سازماندهی مجدد قشر توسط MacIver و همکاران نشان داده شده است. (۲۰۰۸)، در یک مطالعه تصویربرداری کنترل شده عصبی از تصاویر حرکتی در PLP. بنابراین، به همراه مطالعات قبلی، نتایج مطالعه ما نشان می دهد که شواهد بالینی کافی برای ارزیابی دقیق ارزیابی، با استفاده از اقدامات عینی تر برای ارزیابی اثربخشی درمان آینه وجود دارد. در هر دو گروه، هیچ افزایشی در درد فانتوم یا هرگونه عوارض جانبی مشاهده نشد.

تقریبا ۷۰٪ از فانتوم ها چندین سال بعد از از دست دادن اندام باقی می مانند (نیکولاجسن و جنسن، ۲۰۰۱). از این رو، پیدا کردن یک درمان مؤثر، به راحتی و خودمراقبت برای amputees ضروری است برای علاقه amputees. بنابراین، ما نتیجه گرفتیم که درمان آینه می تواند به عنوان یک جایگزین امن و مقرون به صرفه برای TENS های کنترا انتهایی برای مدیریت PLP در افراد با قطع عضو استفاده شود.

TENS، اگرچه مؤثر است و می تواند در خانه اجرا شود، نیازمند آموزش و مهارت بیمار برای یادگیری تکنیک است، زیرا پارامترهای خاصی از جریان الکتریکی را شامل می شود، در حالی که درمان آینه یک روش درمان آسان و کم هزینه است که می تواند بدون هیچ گونه نظارت و مهارتی در خانه انجام شود و برای یادگیری تکنیک خاصی نیاز ندارد.

محدودیت های مطالعه
تمام اقدامات احتمالی برای اطمینان از این که سطح تمایل جانبدارانه در پایین‌ترین حد باشد از جمله تصادفی سازی، تخصیص پنهانی، عدم اطلاع فرد ارزیابی‌کننده نتیجه، ویژگی های مشابه در ابتدا و محاسبه حجم نمونه صورت گرفته است. . با این حال، مطالعه حاضر دارای چند محدودیت بود. اول اینکه، عدم اطلاع درمانگر و یا افراد مورد بررسی به دلیل ماهیت مداخلات داده شده غیر ممکن بود. ثانیا همگن بودن دو گروه با استفاده از روش تصادفی سازی با توجه به میزان قطع عضوی به دلیل کمبود نمونه ها قابل اجرا نبود.  سوم، دوره درمان به دلیل مشکلات عملی افرادی که برای درمان به بیمارستان منتقل شدند، بسیار کوتاه بود (۴ روز). محدودیت های دیگر عبارتند از: مدت و فراوانی PLP در میان افراد، عدم وجود گروه شاهد و عدم امکان پیگیری طولانی مدت. این عوامل ممکن است پاسخ این مداخلات را محدود کنند.

نتیجه گیری

افراد تحت درمان با آینه و TENS کاهش قابل توجهی در PLP داشتند. با این حال، تفاوت بین دو گروه در کاهش درد وجود نداشت.

توصیه‌های کاربردی فیزیوتراپی

مطالعه ما نشان می دهد که آینه درمانی و TENS در کاهش PLP در افراد با قطع عضو قابل قیاس هستند.  بنابراین، پزشکان و فیزیوتراپیست ها باید روش های درمانی خود را برای افراد توضیح داده و با در نظر گرفتن روش در دسترس و ترجیح بیمار، اجازه دهند تا بیمار روش مورد نظر خود را انتخاب نماید.

توصیه هایی برای پژوهش‌های بعدی

نتایج مطالعه ما اثربخشی آینه درمانی و TENS در یک دوره کوتاه مدت را نشان می دهد. این حال، نمی دانیم که آیا این اثر بخشی در مدت طولانی هم برقرار است یا خیر؟ بنابراین، اثبات این موضوع با پیگیری طویل‌المدت برای بررسی اثربخشی طولانی مدت آن ضروری است.

تقدیر و تشکر

حمایت مالی این پژوهش از کمک مالی پژوهشی موسسه تامین شده است که صندوق مربوط به کالج پزشکی کریستین است.. جا دارد تا از خانم Anumeha Srivastava و آقای  Arun Paul، متخصصان فیزیوتراپی دانشکده پزشکی کریستین، Vellore، به دلیل همفکری آنها و کمک آنها در مرور مطالب این مقاله تشکر کنیم.

ترجمه و ارسال مقاله پژوهشی:

نسرین کریم زاده، (کارشناسی ارشد  پرستاری) مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

عنوان اصلی مقاله پژوهشی:

 

Mirror Therapy and Trans cutaneous Electrical Nerve Stimulation for Management of Phantom Limb Pain in Amputees

جهت دریافت متن اصلی مقاله با ما تماس بگیرید.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک نظر

  1. سلام وب سایت‌تون قالب خیلی ساده ، جالب
    و همینطور تاثیرگذار هستش، خودتون نوشتید؟ میتونید راهنمایی کنید چجوری میتونم یه همچین قالبی درست بکنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فعلا امکان خرید محصولات سایت وجود ندارد. این امکان به زودی، مجددا فعال خواهد شد. صبور باشید. رد کردن

بستن