مدیریت پرستاری

چک لیست کنترل واحد مدیریت خدمات پرستاری

۱-    استانداردهای مراقبت و عملکرد پرستاری را تهیه کند.

۲-    به طور منظم استانداردهای موسسه را توسعه داده و کنترل کند .

۳-    اجرای خود را براساس استانداردهای عملکرد حرفه ای، قوانین و آیین نامه های مربوط و معیارهای سازمانی ارزیابی کند.

۴-    برنامه ریزی و پیشرفت آن را در ارتباط با کسب نتایج مورد ارزشیابی قرار دهد.

۵-    منابع خدمات پرستاری سازمان یافته را ارزیابی و مدیریت کند.

مدیریت
مدیریت

۶-    محیط حرفه ای را توسعه داده، حفظ کرده و مورد ارزشیابی قرار دهد.

۷-    صحت عملکرد کارکنان و مدیران بخشها را نظارت و ارزشیابی کند.

۸-    جهت تعیین فرصت های پیشبرد خدمات پرستاری، محیط داخلی و خارجی را مورد ارزیابی قرار دهد.

۹-    اصلاحات انجام شده را ارزیابی کند.

۱۰-بر برنامه کارکنان از جمله زمان کار و تعطیلی کارکنان نظارت کند.

۱۱-بر انتخاب و پیشرفت کارکنان نظارت کند.

۱۲-بر مدیریت دارو و ذخیره سازی ایمن و مطمئن داروها از جمله داروهای مخدر به وسیله قوانین و مقرارت قابل اجرا نظارت کند.

۱۳-برجمع آوری اطلاعات جهت ثبت آماری و گزارشات نظارت داشته باشد.

۱۴-بر استفاده مناسب از منابع شامل ابزار، امکانات و حجم کار افراد در ساعت نظارت کند.

۱۵-در نظارت و ارزیابی برنامه های کنترل عفونت، همکاری نماید.

۱۶-ارایه خدمات پرستاری مناسب و ایمن را کنترل کند.

۱۷-بر اشتباهات پرستاری و حوادثی مثل افتادن از تخت نظارت داشته باشد.

۱-۱۷ تمهیدات لازم برای پیشگیری از اشتباهات و حوادث را مشخص نماید

۲-۱۷ اشتباهات پرستاری را به مراجع ذیصلاح، گزارش نماید.

۱۸- عوامل مرتبط با توسعه و ابداعات عملکرد را ارزیابی کند. (امنیت، نتایج، اثربخشی، هزینه و روابط عمومی)

۱۹- سیستم هایی که برنامه ریزی را حمایت می کنند، توسعه داده، حفظ کند و مورد ارزشیابی قرار دهد.

۲۰- سیاست ها و رویه های پرستاری را به طور منظم بررسی کند

۲۱- بر توزیع نیرو در تمامی شیفت ها نظارت کند

۲۲- شرح وظایف کارکنان پرستاری را به طور منظم بررسی کند.

۲۳- ارتباطات مربوط به مدیریت بحران در قسمت های تحت سرپرستی را بررسی کند.

۲۴- هر زمان که نیاز باشد و حداقل هر سه ماه یکبار میزان رسیدن به اهداف را بررسی کند.

۲۵- بر اجرای عملی واحدها و تغییرات آیین نامه ای و عملکردی کنترل داشته باشد.

۲۶- بر موثر بودن و کیفیت مراقبت پرستاری کنترل داشته باشد.

۲۷- مدارک آموزش های فردی را بررسی کرده و در اختیار داشته باشد.

۲۸- تاثیر آموزش بر عملکرد کاری کارکنان را کنترل و نظارت کند.

۲۹- اطمینان حاصل کند که تمام پرستاران دارای مجوز کار هستند (مدارک تحصیلی مورد نیاز)

۳۰- از اجرای تمام دستورات دارویی و درمانی به محض تجویز اطمینان حاصل کند (از طریق ارزیابی عملکردها)

۳۱- از انجام به موقع و به روز فعالیت های توسعه کیفیت اطمینان حاصل کند. (از طریق ارزیابی عملکردها)

۳۲- از هماهنگی کار کارکنان با سیاست ها. رویه ها و استانداردها اطمینان حاصل کند. (از طریق ارزیابی عملکردها)

۳۳- از موثر بودن مراقبت های داده شده به بیماران اطمینان حاصل کند (از طریق ارزیابی عملکردها)

۳۴- برای ارزشیابی و مدیریت منابع با همکاران مشارکت داشته باشد.

۳۵- به طور منظم رضایت دریافت کنندگان خدمات را کنترل کند.

۳۶- مدارک انجام ارزشیابی های رسمی عملکرد براساس شرح وظایف را آماده نماید.

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن