مدیریت پرستاریمقالات پژوهشی

پرسشنامه سنجش میزان رضایتمندی کارکنان بیمارستان

ارزیابی و سنجش رضایت مندی کارکنان یکی از شاخصه های کارآمدی و رشد و توسعه سازمان محسوب می شود . با انجام سنجش رضایت کارکنان ضمن شناخت انتظارات نیروی انسانی موجود و پی بردن به خواسته های آنان ، و لحاظ نمودن آنها در تصمیم گیری ها و برنامه های آتی ، می توان منجر به رشد و بالندگی سازمان در جهت بهبود بخشیدن به ارائه خدمات بهتر به بیماران و مراجعین گردد. بیمارستان ها نیز بعنوان یک سازمان پویا جهت تحقق اهداف خود که ارتقاء سلامت جامعه می باشد نیازمند بهره بردن از کارکنان و نیروی انسانی کارآمد است و بدون شک رضایتمندی و مشارکت آنها با مدیران بیمارستان در تحقق این هدف بسیار موثر و لازم می باشد.

تعاریف:

۱- کارکنان : پرسنلی هستند که در بیمارستان بعنوان یک مرکز درمانی  فعالیت می نمایند.

۲- رضایت مندی: احساس یا نگرش کارکنان نسبت به سازمان ،شغل و خدمات ارائه شده

۳- پرسش نامه: پرسشنامه شامل دسته ای از پرسش هاست که برطبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی به افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیص خود، جواب ها رادر آن می نویسد. این پرسشنامه به دو صورت پرسشنامه باز و پرسشنامه بسته طراحی می شود.

الفپرسشنامه باز:

 در این نوع پرسشنامه با سوالات باز روبرو هستیم.در اینجا پاسخگو می تواند بدون محدودیت هرپاسخی را که مد نظرش باشد در مورد آن پرسش بنویسد و یا در آن زمینه توضیح دهد. در اینگونه سوالات ،اطلاعات دقیق تر، کامل تر و دارای ارزش بیشتر هستند ولی طبقه بندی و نتیجه گیری از آنها مشکل تر وبه تجربه زیاد نیازمند است.

بپرسشنامه بسته

 پرسش های بسته در این نوع پرسشنامه ارائه می شود.برای هر پرسش تعدادی گزینه و پاسخ انتخاب شده است که فرد پاسخ دهنده باید یکی از آنها رابه عنوان پاسخ بگزیند.هریک از پاسخ ها به گونه ای تنظیم شده است که در عین منطقی بودن برای آن سوال از پاسخ مربوط به دیگر سوالات مجزاست. در اینجا پاسخها را می توان به سرعت نوشت و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی پاسخ ها نیز ساده تر است اما اطلاعات به دقت کاملی پرسش نامه باز نیست.

۳- پرسشنامه همراه با مصاحبه:  دراین حالت پرسش ها به صورت حضوری از افراد پرسیده می شود و پاسخ ها را پرسشگر در برگه پرسشنامه وارد می کند.

۴- خدمات پشتیبانی ، درمانی و آموزشی:  کلیه اقداماتی است که در زمینه های امور اداری ، مالی ، رفاهی ، بهداشتی ، درمانی ، دوره های آموزشی و فرهنگی در طول مدت خدمت به کارکنان ارائه می گردد.

۵-مدیریت:  به حوزه ای اطلاق می شودکه حاصل تصدی پست های سازمانی رده های مختلف مدیریتی در بیمارستان می باشد.

۶- محیط کاری:  به کلیه اماکن متعلق به بیمارستان اطلاق می گردد.

۷- شغل مورد تصدی: به فعالیت هائی گفته می شود که کارمند در راستای شرح وظایف ابلاغی انجام وظیفه  مینماید.

background

روش اجرا:

۱- سنجش رضایت مندی کارکنان به دو روش پرسشنامه ای(پیوست انتهای همین مطلب) و مصاحبه ای انجام می پذیرد.

۲- روش پرسشنامه ای به دو صورت عمومی واختصاصی اجرا می گردد.

۳- روش پرسشنامه ای: در این روش پرسشنامه در اختیار فرد یا گروه قرار می گیرد و فرد به تنهائی و یا به صورت گروهی به پرسش ها پاسخ می دهند.

۴- سنجش رضایت مندی کارکنان به صورت عمومی دو نوبت در سال و ترجیحاً در اوخر شش ماه اول و دوم سال انجام می پذیرد.

۵- علاوه بر نظر سنجی عمومی کلیه واحد هایی که به پرسنل خدمات ارائه می نمایند موظفند هر ساله نسبت به تهیه پرسشنامه تخصصی واحد مربوطه وتصویب آن در گروه منابع انسانی و نظر سنجی واحد خود را حداقل سالانه یک بار اقدام نمایند.

۶- سنجش رضایت مندی کارکنان به روش مصاحبه: این روش برای افراد کم سواد استفاده می شود و در این نوع مصاحبه ، مصاحبه گر از پرسشنامه مربوطه استفاده و نسبت به قرائت سوالات برای مصاحبه شونده اقدام وپاسخ ها را وارد پرسشنامه می نماید .

۷- مسئولیت تعیین موضوعات ،توزیع، جمع آوری پرسشنامه و کاربری نتایج آنها بر عهده واحد امور اداری می باشد.

۸- مسئولیت ورود اطلاعات موجود در پرسشنامه ، تجزیه وتحلیل پرسشنامه بر عهده واحد آمار و رایانه میباشد.

۹-  اداره آمار ورایانه موظف است نتایج تجزیه وتحلیل انجام شده را به واحد امور اداری تحویل نماید.

۱۰- پس از اجرای نظر سنجی ،پرسشنامه مربوطه در گروه منابع انسانی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از اجرای اصلاحات به امور اداری تحویل می گردد.

۱۱- نتیجه نظرسنجی و ارزیابی درجه رضایت مندی کارکنان توسط واحد امور اداری به رئیس بیمارستان یا مرکز درمانی منعکس تا بعد از رویت در صورت صلاحدید به مدیران مربوطه ابلاغ گردد.

۱۲- واحد امور اداری نسبت به طبقه بندی ، بایگانی و ضبط سوابق نظر سنجی رضایت مندی کارکنان اقدام می نماید.

۱۳- نتایج نظرسنجی رضایت مندی کارکنان توسط رئیس و مدیران بیمارستان یا مرکز درمانی مورد بررسی قرا ر گرفته و درجهت رشد و توسعه سازمان در برنامه ها و تصمیم گیریها مد نظر قرار می گیرد .

 

نمونه پرسشنامه سنجش رضایت کارکنان بیمارستان:

 

بسمه تعالی

پرسشنامه نظرسنجی از کارکنان بیمارستان

همکار گرامی ،

در سالهای اخیر، عامل انسانی جایگاه محوری در سازمانها پیدا کرده است . این پدیده را می توان بنیادی ترین تغییر دانست که در دهه اخیر در نگرش های مدیریتی بوجود آمده است.

بدین منظور سنجش حس رضایت مندی ، علاقه و دلبستگی در بین کارکنان امری ضرور ی و محوری برای مدیریت سازمانهاست همچنین شناخت مسائل و مشکلات نیروی کار ، مقدمه ای برای یافتن راه حل بمنظور رفع این مشکلات و موانع است. مدیران و برنامه ریزان بیمارستان با این باور، در پی شناخت وضع موجود نیروهای انسانی شاغل در بیمارستان و منظور کردن آن در تصمیم گیری ها هستند.

طبیعی است که تکمیل اطلاعات درخواستی ذیل و پاسخ های دقیق و صادقانه شما عزیزان به یکی از گزینه های پنج گانه می تواند راه گشای این امر مهم باشد. در صورتی که در مورد هر سوال توضیحات دیگری غیراز موارد پنج گانه ضروری می دانید لطفاً در ذیل آن مرقوم فرمائید.

مشخصات فردی :

سن

جنسیت :

مرد         زن

تحصیلات:

فوق لیسانس و دکترا لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم

سابقه کار ……………………….: سال

نوع استخدام: رسمی پیمانی قرادادی شرکتی

پست سازمانی: : خدمات ( نقلیه ، تاسیسات، خدمات عمومی ، انتظامات) پرستاری – اداری و پشتیبانی –  پزشکی – پیراپزشکی

وضعیت تأهل : متأهل مجرد

وضعیت اشتغال همسر : شاغل غیرشاغل

تعداد فرزندان : ………………….. نفر

وضعیت مسکن : شخصی استیجاری سازمانی

 

۱- میزان رضایت شما از عملکرد گروه مدیریتی بیمارستان چگونه است ؟

در این مورد نظری ندارم کاملاً رضایت ندارم رضایت ندارم راضی هستم کاملاً راضی هستم

توضیحات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۲- میزان رضایت شما از امنیت شغلی خود در بیمارستان چگونه است ؟

در این مورد نظری ندارم کاملاً رضایت ندارم رضایت ندارم راضی هستم کاملاً راضی هستم

توضیحات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۳- مشارکت شما در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی بیمارستان و بخشی که در آن فعالیت می نمایید چه میزان است؟

اصلاً مشارکت ندارم در موارد نادر مشارکت دارم گاهی مشارکت دارم درهمه موارد مشارکت دارم در این مورد نظری ندارم

توضیحات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۴- رضایت شما از میزان حقوق دریافتی از بیمارستان چگونه است ؟

در این مورد نظری ندارم کاملاً رضایت ندارم رضایت ندارم راضی هستم کاملاً راضی هستم

توضیحات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۳- رضایت شما از خدمات رفاهی زیر که بیمارستان به شما ارائه می نماید چگونه است ؟

تغذیه  در این مورد نظری ندارم کاملاً رضایت ندارم رضایت ندارم راضی هستم کاملاً راضی هستم

توضیحات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

۵- نظر شما در مورد سرویس ایاب و ذهاب بیمارستان چیست؟

در این مورد نظری ندارم کاملاً رضایت ندارم رضایت ندارم راضی هستم کاملاً راضی هستم

توضیحات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۶- نظر شما در مورد خدمات درمانی ارائه شده به کارکنان در این بیمارستان چیست؟

در این مورد نظری ندارم کاملاً رضایت ندارم رضایت ندارم راضی هستم کاملاً راضی هستم

توضیحات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

۷- نظر شما در مورد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بیمارستان چیست؟

در این مورد نظری ندارم کاملاً رضایت ندارم رضایت ندارم راضی هستم کاملاً راضی هستم

توضیحات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۸- نظر شما در مورد تسهیلات اعتباری (وام و مساعده) در نظر گرفته شده برای کارکنان بیمارستان چیست؟

در این مورد نظری ندارم کاملاً رضایت ندارم رضایت ندارم راضی هستم کاملاً راضی هستم

توضیحات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۹- نظر شما در مورد تغذیه کارکنان چیست؟

در این مورد نظری کاملاً رضایت ندارم رضایت ندارم راضی هستم کاملاً راضی هستم

ندارم

توضیحات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۰- در صورتی که ارائه خدمات رفاهی دیگری را لازم می دانید آنها را براساس اولویت ذکر نمائید ؟

۱۱- قابلیت دسترسی و ارتباط سریع شما با مسئول واحدتان چگونه است ؟

موارد کمی در دسترس می باشد اکثر مواقع در دسترس می باشد کاملاً در دسترس می باشد

در این مورد نظری ندارم  دردسترس نمیباشد

توضیحات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۲- رابطه کاری و رضایت شما از همکارانتان چگونه است ؟

در این مورد نظری ندارم کاملاً رضایت ندارم رضایت ندارم راضی هستم کاملاً راضی هستم

توضیحات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۳- میزان رضایت شما از جایگاه بیمارستان در بین دیگر مراکزی که  خدمات درمانی را ا رائه میدهند چگونه است ؟

در این مورد نظری ندارم کاملاً رضایت ندارم رضایت ندارم راضی هستم کاملاً راضی هستم

توضیحات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۴- میزان رضایت شما از آموزش های ضمن خدمت ارائه شده در بیمارستان چگونه است ؟

در این مورد نظری ندارم کاملاً رضایت ندارم رضایت ندارم راضی هستم کاملاً راضی هستم

 

توضیحات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۵- میزان رضایت شما ازنحوه آموزش به شما در بدو ورود به بیمارستان (مسائل عمومی و قوانین و مقررات) چگونه است ؟

در این مورد نظری ندارم کاملاً رضایت ندارم رضایت ندارم راضی هستم کاملاً راضی هستم

توضیحات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۶- میزان رضایت شما از نحوه ارزشیابی کارکنان انجام شده توسط بیمارستان چگونه است ؟

در این مورد نظری ندارم کاملاً رضایت ندارم رضایت ندارم راضی هستم کاملاً راضی هستم

توضیحات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۷- میزان رضایت شما از سیستم HIS  چگونه است ؟

در این مورد نظری ندارم کاملاً رضایت ندارم رضایت ندارم راضی هستم کاملاً راضی هستم

توضیحات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۸- میزان آگاهی و رضایت شما از جنبه های ایمنی محل کار چگونه است ؟

در این مورد نظری ندارم کاملاً رضایت ندارم رضایت ندارم راضی هستم کاملاً راضی هستم

توضیحات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

۱۹-  میزان رضایت شما از محیط فیزیکی چگونه است؟

در این مورد نظری ندارم کاملاً رضایت ندارم رضایت ندارم راضی هستم کاملاً راضی هستم

توضیحات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲۰- لطفاً پیشنهاد خود را برای بهبود و ارتقاء کیفیت خدمت در بیمارستان اعلام نمائید:

 

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن