فوریتهای پزشکیمدیریت پرستاری

پذیرش بیمار در اورژانس بیمارستان

پذیرش در واقع ورودی اصلی بیمار به بیمارستان بوده و اولین ارتباط بیمار با بیمارستان از طریق واحد پذیرش صورت می گیرد. کارآیی این واحد زمانی مشخص می شود که اصول کلی چه ازلحاظ تجهیزات و امکانات، چه از نظر تمامی فعالیتهای انجام گرفته دراین واحد رعایت گردد.

واحدپذیرش:
— اهمیت رضایت بیمار از خدمات دریافتی یکی از ارکان سیستم های ارتقای کیفیت می باشد یکی از خدمات ارائه شده به بیمار پذیرش و جنبه های مختلف آن می باشد. چنانچه رضایت بیمار از نحوه پذیرش مورد توجه قرار گیرد دیگر فرآیندهای ارایه خدمت در حین بستری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، رضایت از پذیرش بیمار جنبه های مختلفی شامل نحوه برخورد پرسنل با بیمار، میزان زمان انتظار برای بستری، برخورد پزشک و پرسنل درمانی بیمار، بحث مالی پذیرش و بستری شدن بدون مشکل در بخش می باشد. به لحاظ اهمیت بسیار زیاد، پذیرش بیمارستان قلب بیمارستان نامیده می شود.

اهداف ایجاد واحد پذیرش :
— ۱- پذیرش صحیح بیماران با توجه به یک برنامه مدون با هماهنگی بین بخش ها و اتاق عمل و در نتیجه اشغال تخت های بیمارستانی در حد مطلوب 
—
— ۲- افزایش رضایت بیماران با عملکرد دقیق، صحیح و موثر در واحد پذیرش
—
— ۳- رعایت حقوق بیماران واحترام به شخصیت و منزلت آنها درراستای افزایش رضایت مندی آنان
—
— وظایف واحدپذیرش:
— ۱- پذیرش بیماران و تشکیل پرونده جهت بیماران بستری، اورژانس- سرپایی- الکتیو بر اساس مدارک معتبر
— ۲- تنظیم کارت اندکس الفبایی برحسب نام و نام خانوادگی بیماران به منظور شناسایی آنها
— ۳- ثبت مشخصات بیمار در دفتر پذیرش یا سیستم HIS
— ۴- ثبت مشخصات آورنده یا اعزام کننده بیمار و اخذ رضایت نامه جهت معالجه یا عمل جراحی
— ۵- ثبت اطلاعات مربوط به بیمار و شماره دهی از طریق کامپیوتر و ثبت اطلاعات در کامپیوتر
— ۶- برخورد مناسب با بیمار و راهنمایی مراجعین جهت ارجاع به واحدها و بخشهای مختلف
— ۷- اخذ و بررسی مدارک بیماران در زمان پذیرش
— ۸- ثبت گواهی فوت بیماران و اطلاعات مربوط به متوفیان در دفتر مربوطه
— ۹- پاسخ به مکاتبات مربوط با پزشکی قانونی و ارگانهای دیگر با استفاده از سوابق و اطلاعات پزشکی و با هماهنگی مسئول مربوطه
—

“یک نمونه وظایف پذیرش در واحدی به غیراز واحد پذیرش اورژانس بیمارستان:
—
— پذیرش واحد رادیولوژی:
۱٫ برخورد مناسب با مراجعین
۲٫ پذیرش بیماران بستری سرپایی طبق دستورالعمل مربوطه
۳٫ کنترل دفترچه بیماران و انجام امور اداری طبق دستورالعمل
۴٫ راهنمایی بیماران به صندوق
۵٫ تکمیل فرم مربوطه در پرونده بیماران بستری
۶٫ نوبت دهی به بیماران
۷٫ آموزش بیماران جهت آمادگی در موارد لازم
۸ . پیگیری نسخه نمودن دارو و تجهیزات مورد نیاز بیمار جهت انجام گرافی های اختصاصی
۹ – ارائه برگه های درخواست گرافی به پرتوکاران
۱۰ – تحویل جواب گرافی ها به مراجعین و ثبت در دفتر مخصوص
۱۱ – ثبت کامپیوتری برگه های درخواست
۱۲ – آماده سازی برگه های بیمه و تفکیک بر اساس سازمانهای بیمه گر جهت واحد حسابداری
۱۳ – تهیه آمار ماهیانه درقالب فرم مخصوص و ارائه به واحدهای ذیربط
۱۴ – بایگانی کلیشه های بیماران بستری بر اساس تاریخ و حروف الفبا و ثبت اسامی بیماران در دفتر مربوطه

 

irannurse.ir-26—

روال مراجعه و پذیرش: 
ورود بیمار به پذیرش از دو طریق انجام می گیرد:
۱- اورژانس
۲- مطب پزشکان
اگر بیمار از طریق اورژانس وارد شده باشد توسط پزشک اورژانس پس از انجام مراحل اولیه تشخیص و تریاژ، بیمار به پزشک متخصص کشیک معرفی شده و سپس برای تکمیل پرونده به پذیرش مراجعه می نماید.

مورد دوم بیمارانی هستند که با زمینه قبلی و پذیرش از مطب پزشک به پذیرش بستری مراجعه می نمایند.
مسئولین پذیرش باید به نمایندگی ازسوی پزشک مداوا کننده وبیمارستان، ازمریض یابستگان نزدیک او، جهت انجام اقدامات درمانی مجوزهای لازم را اخذ نمایند. زمانی که این فرم توسط بیمار یا نماینده وی درزمان پذیرش امضا می شود، مدرکی از رضایت بیمار برای دریافت خدمات و اقدامات درمانی فراهم می کند. آنچه باید در زمان اخذ رضایتنامه مورد توجه پزشک، پرستار و یا واحد پذیرش بیمارستان باشد، این است که بیمار با آگاهی نسبت به مفاد و محتوای اجازه نامه باید اقدام به تاییدآن نماید. به عبارت دیگر آگاهی فرد امضاء کننده هر سند از محتوای آن جزو اصول تنظیم اسناد رسمی بوده و مسئولین امر برای جلوگیری ازخدشه دار شدن رضایتنامه موظف به رعایت شرایط تنظیم اسناد رسمی کشور هستند و قانون گذار تنظیم کنندگان رضایتنامه ها را موظف نموده که پس ازاطمینان لازم درخصوص آگاهی بیمار از مفاد رضایتنامه اقدام به دریافت رضایت و تاییدآن نمایند.
بنابراین اگاهی پرسنل بهداشتی ودرمانی از قوانین وجنبه های قانونی رضایتنامه، بسیارضروری است و آگاهی آنها از قوانین موجود در این زمینه ازبلاتکلیفی آنها در برخی موقعیتها می کاهد و آنها را در مقابل دعاوی قانونی حفظ می کند.

فرآیند پذیرش بیماران توسط متصدیان دراورژانس:
۱- دریافت برگه دستوربستری
۲- دریافت کارت شناسایی معتبر
۳- پیگیری سابقه بستری قبلی از سیستم
۴- اختصاص شماره قبلی به بیمار پس از اخذ صحت سابقه مجدد
۵- درصورت بدحال بودن بیمار مراجعه به بالین جهت دریافت اطلاعات واخذ اثر انگشت
۶- اگر همراه به پذیرش مراجعه کرده است تمام اطلاعات همراه درجایگاه مخصوص به همراه درج گردد
۷- علت مراجعه به صورت دقیق ثبت شود
۸- در صورت عدم وجود علت مراجعه پس از اطمینان از علت، به صورت دقیق ثبت شود

این موارد مشمول تمامی بیماران است.
چگونگی اخذ رضایت بیماران اورژانسی درقالب چند سئوال:
سوال: وظیفه اخذرضایتنامه باچه کسی است؟
جواب: اساسی ترین حقوق بیماران دادن رضایت اگاهانه به قبول یک روش معالجه می باشدکه این وظیفه برعهده مستقیم پزشک معالج بوده وقابل انتقال به دیگری نیست و پذیرش بیمارستان در زمان مراجعه مستقیم بیمار ثبت کتبی این رضایت رابرعهده دارد.

سوال: سن قانونی برای گرفتن رضایتنامه چندسال می باشد؟
جواب: در اکثر کتب اخلاق پزشکی، بلوغ قانونی رسیدن به سن ۱۸ سال مدنظراست

سوال: اگر بیمار زیر سن قانونی باشد،رضایت قانوناً از چه کسانی می تواند اخذ گردد؟
جواب: چنانچه بیماربه سن قانونی۱۸ سال تمام رسیده باشد از خود بیمار در غیر این صورت، طبق بند ۲ ماده ۵۹ از نمایندگان قانونی بیمار رضایت اخذ می گردد.
البته ازنظرشرع مقدس اسلام منظور از ولی،به ترتیب اولویت، پدر، جدپدری، حاکم شرع، و در شرایط خاص بستگانی از او می باشند.

سوال: اخذ رضایتنامه برای بیماران اورژانس چگونه است؟
جواب: در موارد اورژانسی باید به نجات جان بیمار یا مصدوم اقدام نمود. و کارهای فوریتی را تا آنجا که نجات جان مریض یا آسیب دیدگان مطرح است،ادامه داد. “قانون مجازات اسلامی تبصره ۲۰ از ماده ۳۲ فصل ششم” گاهی پس ازاقدامات اولیه و اورژانس به این نتیجه می رسیم،که قطع عضو صدمه دیده لازم می آید و کسان مصدوم در بالین او حضور ندارند، دراین مورد باید فوراً مراتب را به اطلاع ریاست دادسرا رساند تا با اعزام پزشکان قانونی برای معاینه مصدوم گواهی رسمی صادر نمایند. درمواقع بسیار فوری کمیسیونی مرکب از سه تن طبیب حاضر در بیمارستان آنها تشکیل شود، آنها هر چه رأی دهند باید اجرا گردد و سپس مراتب به اطلاع مقامات قانونی برسد. به هر تقدیر به علت عدم حضور اولیای مصدوم نباید در معالجه او، حتی اگر منجر به قطع عضو گردد کوتاهی نمود. درمواردی که فقط یک طبیب در درمانگاه یا بیمارستان وجود دارد، میتوان با بررسی جوانب امر و احتیاط لازم نظر خود را در جلسه ای ثبت نموده از کادر فنی همکار خود، مانند پرستاران و پزشکان یا ماماها بعنوان شاهد امضاء بگیرد، به شرط  آنکه بیمار در وضعی باشد که نتوان او را به مرکز مجهزتری فرستاد.

سوال: رضایت ترخیص بامیل شخصی ازفردی که بیماراست ووضعیت خطرناکی دارد (اورژانسی) چگونه است؟ آیاموسسه در قبال خطر جانی مسئولیت ندارد در حالیکه بیمار آگاهی کاملی از پیش آگهی بیماری ندارد و اگربیمار دارای هوشبری کامل نباشد و به اصرار حتی با اغتشاش نخواهدبستری بماند،تکلیف چیست؟
جواب: بیمار عاقل و بالغ درانتخاب پزشک، بیمارستان و خاتمه دادن به درمان خود در زمان بستری در صورتی که ترخیص او مضر به حال افراد و سلامت جامعه نباشد، مختار است. بنابراین بیمار بستری در هر زمان و مرحله از فرایند درمانش به هردلیلی، درصورت تقبل کتبی مسایل و مشکلات ناشی از ترخیص با میل شخصی می تواند از پزشک معالج و کادر پرستاری خودش درخواست ترخیص موقت و یا دائم نماید و پس ازتسویه حساب و پرداخت وجوه خدمات ارائه شده، ازبیمارستان مرخص گردد. در زمان چنین درخواستی ازطرف بیمار و داشتن توانایی تصمیم گیری ازطرف بیمار و اولیای قانونی وی معمولاً پزشک معالج و پرستارمربوطه خطرات ناشی از این تقاضا را به آگاهی بیمارمی رسانند و در صورتیکه بیمارمتقاعدنشدوبراجرای درخواست خوداصرارورزیدباثبت توصیه هادربرگ دستورات پزشک وحتی گزارش پرستاری و با اخذ رضایتنامه کتبی از بیمار و ارائه دستورات داروئی جهت ادامه درمان در منزل برای بیمار، تمهیدات لازم برای ترخیص وی انجام می گیرد. دراینصورت مسئولیتی متوجه پزشک معالج و کادر پرستاری بخش مربوطه نخواهد بود. کلیه مواد و آیین نامه های که درخصوص نحوه اخذ رضایت بستری ازبیمارنیازاست در موردترخیص وی نیزصادق می باشد.

بطورخلاصه باید۵ مرحله جهت رضایت با میل شخصی طی شود:
۱- بیمار صلاحیت تصمیم گیری داشته باشد.

۲-پزشک بیماررامعاینه کند.

۳- توسط پزشک وکادردرمانی شرحی از بیماری بیمار و خطرات احتمالی آن جهت وی و همراهی وی توضیح داده شود.

۴- فرم رضایت با میل شخصی برای بیمار و همراهیان و پرسنل خوانده شود و امضاءشود.

۵-دستورات بعدازترخیص به بیمارداده شده و در پرونده ثبت گردد.

سوال: برای تشکیل پرونده بیماران اورژانسی مجهول الهویه چه بایدکرد؟
جواب: دراسرع وقت پس از انجام اقدامات درمانی و پایدارشدن وضعیت بیمار باید نسبت به تکمیل پرونده اقدام نمود، اما بهتر است قبل از آن ازبیمار عکس گرفته شود و اثر انگشت وی نیز ضمیمه پرونده شود.

سوال: در مورد مراجعین زایمانی که موقع بستری بیمار، همسرانشان در شهرستان حضور ندارند از چه کسی رضایت اخذشود؟ در مورد مادران HIGH RISK که احتمال خطر جانی برای مادر و نوزاد وجود دارد ایا میتوان باتوجه به عدم حضور همسر فقط رضایت از خود بیمار اخذ کرد؟

جواب: باید از همسر بیمار رضایت گرفته شود و در خصوص فوریتهای پزشکی نیز که اخذ رضایت ضروری نیست

سوال: در مورد بیمارانی که بدلیل اورژانسی بودن وضعیت بیمار توصیه به معاینات خاص زیر بیهوشی بدون قید نوع عمل جراحی می گردد و نهایتاً در اتاق عمل،جراحی برای بیمار انجام می شود که منجر به مقطوع النسل شدن می شود نظیرهیسترکتومی قطع لوله ها–برداشتن تخمدان و… نوع رضایت فوق چگونه تنظیم شود که در صورت عدم حضور همسر و با توجه به حیاتی بودن عمل جراحی بیمار مشکل قانونی نداشته باشد؟
جواب: طبق ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی، چنانچه طبیب قبل ازشروع درمان یااعمال جراحی از مریضی برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نیست.

سوال: آیا برای تمام بیماران بستری،گرفتن اثرانگشت درپشت برگ پذیرش کفایت می کندیابایدعلاوه بران فرم رضایت برائت ذمه هم گذاشته شود؟
جواب: به نظرپزشک بستگی دارد.

سوال: بیمار پسری است ۱۴ ساله و توسط متخصص گوش و حلق و بینی جهت بستن تراکئوستومی همراه مادرش به پذیرش مراجعه می نماید، پزشک کلمه اورژانس را قید نکرده، پدر بیمار بعلت بیماری صعب العلاج در منزل بستری است و پدربزرگش نیز فوت نموده جهت اخذ رضایت چه اقدامی باید صورت گیرد؟
جواب: باتوجه به اورژانسی بودن عمل فوق– در صورت در دسترس بودن پزشک بستری کننده موارد به اطلاع وی رسانده شود در غیر اینصورت از رئیس بیمارستان یا مسئول شیفت جهت بستری نمودن بیمار استعلام شود.
در موارد اورژانسی باید به نجات جان بیمار یا مصدوم اقدام نمود. وکارهای فوریتی را تا آنجا که نجات جان مریض یا آسیب دیدگان مطرح است، ادامه داد. قانون مجازات اسلامی تبصره۲۰ ازماده۳۲ فصل ششم.

گاهی پس ازاقدامات اولیه و اورژانس به این نتیجه می رسیم، که قطع عضو صدمه دیده لازم می آید و کسان مصدوم در بالین او حضور ندارند. دراین مورد باید فوراً مراتب را به اطلاع ریاست دادسرا رساند تا با اعزام پزشکان قانونی برای معاینه مصدوم گواهی رسمی صادر نمایند. در مواقع بسیار فوری کمیسیونی مرکب ازسه تن طبیب حاضر در بیمارستان تشکیل شود، آنها هر چه رأی دهند باید اجرا گردد و سپس مراتب به اطلاع مقامات قانونی برسد. به هر تقدیربه علت عدم حضور اولیای مصدوم نباید در معالجه بیمار،حتی اگر منجر به قطع عضو گردد کوتاهی نمود. درمواردی که فقط یک طبیب در درمانگاه یا بیمارستان وجوددارد، میتوان با بررسی جوانب امر و احتیاط لازم نظر خود را در جلسه ای ثبت نموده ازکادر فنی همکار خود، مانند پرستاران و پزشکان یا ماماها بعنوان شاهد امضاء بگیرد،به شرط آنکه بیمار در وضعی باشدکه نتوان او را به مرکز مجهزتری فرستاد.

موارداورژانس پزشکی کدامند؟
ماده یک: فوریتهای پزشکی به مواردی ازاعمال پزشکی اطلاق می شودکه بایدبیماران را سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرار داد و چنانچه اقدام فوری به عمل نیاید،باعث خطرات جانی یانقص عضو و یا عوارض صعب العلاج و یا غیرقابل درمان خواهدشد. مانند:
مسمومیتها- سوختگی ها- زایمانها- صدمات ناشی ازحوادث و سوانح وسایل نقلیه -سکته مغزی وقلبی- اغما- اختلالات تنفسی شدید و خفگی ها – تشنجات بیماریهای عفونی خطرناک مانند مننژیتها –بیماریهای نوزادانیکه نیازبه تعویض خون دارند – سایرمواردی که درشمول تعریف ماده یک قرارمی گیرد.

نکات کلیدی درپذیرش بیمار :
۱- ثبت نام بیمار درجایگاه خود
۲- ثبت دقیق اطلاعات همراه درجایگاه خود
۳- ثبت دقیق آدرس بیمار
۴- دقت درثبت نوع بیماری ومراجعه
۵- آگاهی ازجنبه های قانونی پذیرش بیماران وکاربردی کردن آنها
۶- مراجعه به بالین بیمار بدحال جهت اخذ اطلاعات تاحدامکان
۷- خذ اثر انگشت بیمار بالای ۱۸ سال به عنوان رضایت دهنده اصلی وهمراه بیمار به عنوان شاهد درمحل مشخص شده درفرم پذیرش
منابع :
۱- مدیریت اطلاعات بهداشی مولف خانم دکتر احمدی وصدوقی
۲- رضایت نامه وجنبه های ریالانونی آن

گردآورنده مطلب: طوبی محرابی

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

  1. سلام
    لطفا نرم افزار های پرستاری اندروید در سایت را به ایمیل بنده ارسال کنید

    همچنین جزوه اموزشی سوند گذاری در اقایان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

با خرید از فروشگاه سایت و معرفی به دیگران به جمع بیش از پنج هزار حامی سایت بپیوندید. رد کردن

بستن