مدیریت پرستاری

شاخص های سنجش عملکرد واحد بهبود کیفیت بیمارستان

تدوین شاخص های عملکردی به بیمارستان این فرصت را می دهد که برداشت و تلقی یکسانی از ابزار های سنجش در مجموعه شکل گیرد تا ضمن آگاهی از شاخص ها و اهمیت آنها، تلاش گروهی و جمعی در ارتقاء آن شکل گیرد .

برای سنجش عملکرد واحد بهبود کیفیت بیمارستان، پس از بررسی رسالت ها، اهداف کلان و استراتژیهای بیمارستان با هدف ارتقاء کیفیت ، ایمنی و رضایتمندی بیمار ، کارکنان و جامعه ، شاخصهای عملکردی تنظیم و پیشنهاد شده است. شاخصهای بهبود کیفیت بیمارستان مهمترین نشانگرهای عملکردی بیمارستان در زمینه های گوناگون کیفیت می باشد. بنابراین توجه همه جانبه به این نشانگرها ضروری است چرا که با نگاهی به وضعیت شاخصهای بهبود کیفیت بیمارستانی، عملکرد بیمارستان به وضوح روشن شده و با تعمق بیشتر روی این شاخصها، نقاط قوت و ضعف آن آشکار میشود. در این قسمت به مهمترین شاخص های سنجش عملکرد واحد بهبود کیفیت بیمارستان می پردازیم:

 

شاخص های دفتر بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی
ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیر گروه حد انتظار توضیحات
صورت مخرج صورت مخرج
۱ درصد ترک با مسئولیت شخصی اورژانس تعداد موارد ترک با مسئولیت   شخصی از اورژانس در یک دوره زمانی ×۱۰۰ تعداد کل بیماران بستری موقت اورژانس در همان دوره زمانی آمار و مستندات در دفتر اورژانس بیمارستان واحد آمار و مدارک پزشکی ماهیانه *بیماران 

*کارکنان بیمارستان

۶% 

 

۸%

 
۲ درصد ترک با مسئولیت شخصی بستری تعداد موارد ترک با مسئولیت شخصی از بخش بستری در یک دوره زمانی×۱۰۰ تعداد کل بیماران بستری در بخش در همان دوره زمانی آمار و مستندات در دفتر بخش بیمارستان واحد آمار و مدارک پزشکی( آمار دریافتی از طریق HIS) ماهیانه *بیماران 

*کارکنان بیمارستان

۷% 

 

۶%

 
۳  درصد شکایات حل و فصل شده   تعداد موارد شکایات حل وفصل شده مشتریان در یک دوره زمانی×۱۰۰ تعداد موارد شکایات مشتریان در یک دوره زمانی مستندات واحد رسیدگی به شکایات مستندات واحد رسیدگی به شکایات  

 

ماهیانه *بیماران 

*کارکنان بیمارستان

۸۰%  
۴ درصد رضایت مندی بیماران بستری مجموع   رضایتمندی بیماران بستری نظر سنجی شده از خدمات ارائه شده ×۱۰۰ تعداد کل بیماران بستری نظر سنجی شده از خدمات ارائه شده مستندات و داده های واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی مستندات و داده های واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی سالانه *بیماران 

*کارکنان بیمارستان

۷۰%  
۵ درصد رضایت مندی بیماران درمانگاه مجموع   رضایتمندی بیماران درمانگاه نظر سنجی شده از خدمات ارائه شده ×۱۰۰ تعداد کل بیماران درمانگاه نظر سنجی شده از خدمات ارائه شده مستندات و داده های واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی بیمارستان مستندات و داده های واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی بیمارستان سالانه *بیماران 

*کارکنان بیمارستان

۶۰%  
۶ درصد رضایت مندی بیماران اورژانس بیمارستان مجموع   رضایتمندی بیماران اورژانس نظر سنجی شده از خدمات ارائه شده ×۱۰۰ تعداد کل بیماران اورژانس نظر سنجی شده از خدمات ارائه شده مستندات و داده های واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی بیمارستان مستندات و داده های واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی بیمارستان سالانه *بیماران 

*کارکنان بیمارستان

۶۵%  
۷ درصد رضایت مندی کارکنان بیمارستان مجموع   رضایتمندی کارکنان نظر سنجی شده از خدمات ارائه شده ×۱۰۰ تعداد کل کارکنان نظر سنجی شده از خدمات ارائه شده مستندات و داده های واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی بیمارستان مستندات و داده های واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی بیمارستان  سالانه *بیماران 

*کارکنان بیمارستان

 ۴۰%  
۸ درصد ممیزی بالینی انجام شده در بیمارستان  تعداد ممیزی بالینی انجام شده در بیمارستاندر یک دوره زمانی مشخص تعداد بخش های موجود مستندات و داده های واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی بیمارستان تعداد   بخش های موجود ۶ ماه *بیماران 

*کارکنان بیمارستان

  

۱۷

 
۹ درصد امتیاز کسب شده ممیزی بالینی امتیازکسب شده ممیزی بالینی بیمارستان ×۱۰۰ کل امتیاز چک لیست ارزشیابی ممیزی بالینی مستندات واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی مستندات واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی سالانه بخش های درمانی و غیر درمانی بیمارستان   

۷۰%

 

 
۱۰ درصد امتیاز کسب شده کمیته ها امتیاز کسب شده کمیته ها×۱۰۰ کل امتیاز چک لیست ارزشیابی کمیته های بیمارستان مستندات واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی ستاد درمان مستندات واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی ستاد درمان فصلی- سالانه *دبیر کمیته ها   

۸۰%

  

 

 

 

۱۱ تعداد تحلیل علت ریشه ای( RCA) تعداد R C A های انجام شده در بیمارستان در دوره زمانی معین مستندات واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی بیمارستان   سالانه *کارکنان بیمارستان 

 

  

۶

 
۱۲ درصد امتیازا کسب شده تحلیل علت ریشه ای  امتیاز کسب شده بر اساس چک لیست تحلیل علت ریشه ای RCA ×۱۰۰ کل امتیاز چک لیست ارزشیابی تحلیل علت ریشه ای (RCA )  مستندات واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی ستاد درمان مستندات واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی ستاد درمان سالانه *کارکنان بیمارستان  ۵۰%  
۱۳ درصد گزارش دهی خطاهای پزشکی گزارش شده تعداد خطاهای پزشکی گزارش شده در یک فاصله زمانی معین تعداد بیماران بستری در همان دوره زمانی مستندات واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی بیمارستان واحد آمار و مدارک پزشکی( آمار دریافتی از طریق HIS) سالانه *بیماران 

*کارکنا ن بیمارستان

  

۱%

 
۱۴ تعداد بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار تعداد بازدیدهای مدیریتی ایمنی انجام شده مستندات واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی بیمارستان   سالانه *بیماران 

*کارکنا ن بیمارستان

۲۴ 

 

۱۲

 
۱۵ آزمون های توانمند سازی حاکمیت بالینی بیمارستان تعداد آزمون های توانمند سازی انجام شده ×۱۰۰ تعداد آزمون هایتوانمند سازی برنامه ریزی شده مستندات واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی مستندات واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی سالانه *تمامی بخش های بیمارستان 

 

۱۰۰%  

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیر گروه حد انتظار توضیحات
صورت مخرج صورت مخرج
۱۶ درصد فعالیت های انجام شده برنامه استراتژیک تعداد فعالیت های انجام شده در یک دوره زمانی معین کل فعالیت های تدوین شده در همان دوره زمانی مستندات موجود در دفتر بهبود کیفیت و مدیر بیمارستان جداول تفضیلی برنامه عملیاتی ۶ ماه *بیماران 

*کارکنان بیمارستان

۹۰%  
۱۷ درصد فعالیت های انجام نشده برنامه استراتژیک تعداد فعالیت های انجام نشده در یک دوره زمانی معین کل فعالیت های تدوین شده در همان دوره زمانی مستندات موجود در دفتر بهبود کیفیت و مدیر بیمارستان جداول تفضیلی برنامه عملیاتی ۶ ماه *بیماران 

*کارکنان بیمارستان

۱۰% 

 

 

 
۱۸ درصد فعالیت های انجام شده برنامه بهبود کیفیت تعداد فعالیت های انجام شده در یک دوره زمانی معین کل فعالیت های تدوین شده در همان دوره زمانی مستندات موجود در دفتر بهبود کیفیت جداول تفضیلی برنامه عملیاتی بهبود کیفیت ۶ ماه *بیماران 

*کارکنان بیمارستان

۹۰%  
۱۹ درصد فعالیت های انجام نشده برنامه بهبود کیفیت تعداد فعالیت های انجام نشده در یک دوره زمانی معین کل فعالیت های تدوین شده در همان دوره زمانی مستندات موجود در دفتر بهبود کیفیت جداول تفضیلی برنامه عملیاتی ۶ ماه *بیماران 

*کارکنان بیمارستان

۱۰% 

 

 

 
۲۰ درصد برنامه توسعه فردی انجام شده تعداد برنامه توسعه فردی انجام شده در یک دوره زمانی معین کل کارکنان بیمارستان در همان دوره زمانی آمار و مستندات موجود در دفتر بهبود کیفیت و پرستاری آمار پرسنل در امور اداری ۶ ماه  *کارکنان بیمارستان ۱۰۰%  
۲۱ درصد فعالیت های انجام شده برنامه ایمنی بیمار و کارکنان تعداد فعالیت های انجام شده در یک دوره زمانی معین کل فعالیت های تدوین شده در همان دوره زمانی مستندات موجود در دفتر بهبود کیفیت و مدیر بیمارستان جداول تفضیلی برنامه عملیاتی ایمنی بیمار ۶ ماه *بیماران 

*کارکنان بیمارستان

۹۰%  
۲۲ درصد فعالیت های انجام نشده برنامه ایمنی بیمار و کارکنان تعداد فعالیت های انجام نشده در یک دوره زمانی معین کل فعالیت های تدوین شده در همان دوره زمانی مستندات موجود در دفتر بهبود کیفیت و مدیر بیمارستان جداول تفضیلی برنامه عملیاتی ایمنی بیمار ۶ ماه *بیماران 

*کارکنان بیمارستان

۱۰% 

 

 

 
۲۳ درصد انجام FMEA تعدادFMEAهای انجام شده در یک دوره زمانی معین تعداد بخش های بیمارستانی در همان دوره زمانی مستندات و داده های واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی بیمارستان تعداد بخش های موجود در بیمارستان ۶ ماه *بیماران 

*کارکنان بیمارستان

۸۰%  
۲۴ درصد تعمیرات تاسیساتی تعداد تعمیرات انجام شده بخش های بیمارستان در یک دوره زمانی معین تعداد تعمیرات برنامه ریزی شده یا درخواست شده از بخش ها در همان دوره زمانی دفاتر موجود در واحد تاسیسات آمار درخواست های موجود در واحد تاسیسات ۶ ماه بخش های درمانی و غیر درمانی بیمارستان   

۹۰%

 

 
۲۵ درصد کسورات بیمه ای خدمات درمانی کسورات بیمه ای خدمات درمانی در یک دوره زمانی معین کل کسورات بیمه ای در همان دوره زمانی مکاتبان سازمان بیمه خدمات درمانی درخصوص کسورات   در واحد بیمه وتعرفه مکاتبان سازمان بیمه خدمات درمانی درخصوص کسورات   در واحد بیمه وتعرفه سه ماهه *تیم مدیریت بیمارستان  ۱۰%   

 

 

 

۲۶ درصد کسورات بیمه ای تامین اجتماعی کسورات بیمه ای تامین اجتماعی در یک دوره زمانی معین کل کسورات بیمه ای در همان دوره زمانی مکاتبان سازمان بیمه تامین اجتماعی درخصوص کسورات   در واحد بیمه وتعرفه مکاتبان سازمان بیمه تامین اجتماعی درخصوص کسورات   در واحد بیمه وتعرفه سه ماهه *تیم مدیریت بیمارستان  ۱۰%  
۲۷ درصد مواد مصرفی بیمارستان  تعداد مواد مصرفی کلیه واحدهای بیمارستان در یک دوره زمانی معین کل بیماران بیمارستان در همان دوره زمانی    واحد آمار و مدارک پزشکی( آمار دریافتی از طریق HIS) ۶ ماه *بخش های بیمارستان  ۸۰%  
۲۸ درصد داروهای مورد نیاز روزانه بیمارستان تعداد داروهای مورد نیاز روزانه بیماران در یک دوره زمانی معین کل بیماران بیمارستان در همان دوره زمانی آمار و مستندات موجود در واحد دارویی و آمار دریافتی از HIS واحد آمار و مدارک پزشکی( آمار دریافتی از طریق HIS) ۶ ماه *بیماران 

 

  

۷۰%

 
۲۹ درصد سقوط از تخت تعداد بیمارانی که از تخت بستری خود سقوط نمودند در یک دوره زمانی معین کل بیماران بستری در همان دوره زمانی آمار ارسالی از بخش های بستری به دفتر بهبود کیفیت واحد آمار و مدارک پزشکی( آمار دریافتی از طریق HIS) ۶ ماه *بیماران 

*کارکنا ن بیمارستان

۱%  
۳۰ درصد عفونت های بیمارستانی تعداد عفونت های بیمارستانی ایجاد شده در یک دوره زمانی معین کل بیماران بستری در همان دوره زمانی آمار و مستندات موجود در دفتر کنترل عفونت بیمارستان واحد آمار و مدارک پزشکی( آمار دریافتی از طریق HIS) ۶ ماه * بخش های بستری 

 

۰  
۳۱ درصد ارزیابی بیماران قبل از عمل تعداد بیمارانی که قبل از عمل چک لیست جراحی ایمن برایشان تکمیل شده است کل بیماران عمل شده در همان دوره زمانی پرونده های بررسی شده از نظر وجود چک لیست واحد آمار و مدارک پزشکی( آمار دریافتی از طریق HIS) ۶ ماه *بیماران 

*کارکنا ن بیمارستان

۱۰۰%  
۳۲ درصد اعزام بیماران تعداد بیمارانی که به مراکز مجهزتر اعزام میشوند در یک دوره زمانی معین تعداد کل بیماران بستری در بیمارستان در همان دوره زمانی دفاتر سوپروایزری و آمار موجود در واحد آمار و مدارک پزشکی بیمارستان واحد آمار و مدارک پزشکی( آمار دریافتی از طریق HIS) ۶ ماه *بیماران  ۲۰%  
۳۳ درصد بیماران بستری موقت تعیین تکلیف شده زیر ۶ ساعت در اورژانس تعداد بیماران تعیین تکلیف شده زیر ۶ ساعت دراورژانس تعداد کل بیماران بستری موقت در اورژانس در همان دوره زمانی آمار و مستندات موجود در اورژانس آمار پرونده های بستری موقت در اورژانس ۶ ماه *بیماران 

*کارکنا ن بیمارستان

۱۰۰%  
۳۴ درصد نیدل استیک کارکنان آزمایشگاه تعداد موارد نیدل استیک کارکنان آزمایشگاه در یک دوره زمانی معین تعداد کارکنان واحد آزمایشگاه در همان دوره زمانی آمار و مستندات موجود در دفتر کنترل عفونت آمار پرسنل آزمایشگاه در امور اداری ۶ ماه *کارکنا ن بیمارستان ۰  
۳۵ درصد رادیو گرافی تکراری تکنیکال تعداد رادیو گرافی تکراری تکنیکال در یک دوره زمانی معین تعداد کل رادیو گرافی انجام شده در همان دوره زمانی آمار موجود در رادیولوژی آمار موجود در رادیولوژی ۶ ماه *بیماران 

*کارکنا ن بیمارستان

۱%  
۳۶ درصد اخذ رضایت نامه آگاهانه جهت رویه های تهاجمی تعداد بیمارانی که برگه رضایت نامه آگاهانه جهت رویه های تهاجمی تکمیل شده است در یک دوره زمانی معین کل بیمارانی که مورد اعمال تهاجمی قرار گرفتند در همان دوره زمانی پرونده های بررسی شده در واحد آمار و مدارک پزشکی واحد آمار و مدارک پزشکی ۶ ماه *بیماران 

*کارکنا ن بیمارستان

۱۰۰%  
۳۷ درصد مصرف داروهای خطرناک  میزان مصرف داروهای خطرناک در یک دوره زمانی معین کل داروهای مصرفی بیمارستان در همان دوره زمانی امار دریافتی از HIS امار دریافتی از HIS ۶ ماه *بیماران  ۴۰%  
۳۸ درصد مصرف داروی آنتی بیوتیک میزان مصرف داروی آنتی بیوتیک در یک دوره زمانی معین کل داروهای مصرفی در همان دوره زمانی امار دریافتی از HIS امار دریافتی از HIS ۶ ماه *بیماران  ۴۰%  
۳۹ درصد خطاهای دارویی رخ داده میزان خطاهای دارویی رخ داده در یک دوره زمانی معین کل خطاهای مراقبتی بیمارستان در همان دوره زمانی مستندات موجود در دفتر بهبود کیفیت مستندات موجود در دفتر بهبود کیفیت ۶ ماه *بیماران 

*کارکنا ن بیمارستان

۱%  
۴۰ درصد استفاده از آرام بخش های متوسط میزان استفاده از آرام بخش های متوسط در یک دوره زمانی معین کل آرام بخش های استفاده شده در همان دوره زمانی پرونده های بیماران جراحی شده پرونده های بیماران جراحی شده ۶ ماه *بیماران  ۱۰۰%  
۴۱ درصد استفاده از آرام بخش های عمیق میزان استفاده از آرام بخش های عمیق در یک دوره زمانی معین کل آرام بخش های استفاده شده در همان دوره زمانی پرونده های بیماران جراحی شده پرونده های بیماران جراحی شده ۶ ماه *بیماران  ۱۰۰%  
۴۲ درصد استفاده از خون و فراورده ها یخونی تعداد خون و فراورده های خونی مصرف شده در یک دوره زمانی معیت کل بیماران بیمارستان در همان دوره زمانی آمار و مستندات موجود در بانک خون واحد آمار و مدارک پزشکی( آمار دریافتی از طریق HIS) ۶ ماه *بیماران  ۳۰%  
۴۳ درصد خلاصه پرونده های تکمیل شده تعداد خلاصه پرونده تکمیل شده در یک دوره زمانی معین تعداد کل پرونده های بستری رسیده به بخش مدارک پزشکی به بخش مدارک پزشکی در همان دوره زمانی آمار موجود در واحد مدارک پزشکی آمار موجود در واحد مدارک پزشکی ۶ ماه *بیماران 

*کارکنا ن بیمارستان

۱۰۰%  
۴۴ درصد شناسایی بیماران تعداد بیمارانی که با دو شناسه شناسایی می شوند در یک دوره زمانی معین تعداد کل بیمارانی که مورد ممیزی د رخصوص شناسایی قرار می گیرند در همان دوره زمانی آمار ارسالی از بخش های بستری ممیزی های انجام شده در بخش های بستری ۶ ماه *بیماران 

*کارکنا ن بیمارستان

۱۰۰%  
برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن