اتاق عملپرستاري ارولوژيفوریتهای پزشکیمامائی

دستورالعمل سونداژ مثانه و مراقبتهای پرستاری آن

دستورالعمل (پروتکل) مراقبتی سونداژ مثانه در بیمار آقا و خانم جهت پرستاران

اهداف و موارد استفاده:

۱- نمونه برداری از ادرار جهت بررسی آزمایشگاهی مانند بررسی عفونت.

۲- تخلیه مثانه زمانی که فرد قادر به انجام آن نباشد.

۳- کنترل نحوه عملکرد کلیه ها در طی عمل جراحی و مدتی که فرد در بیمارستان بستری است.

۴- کنترل تعادل مایعات(ورودی و خروجی) در طی دوران بیماری.

۵- تخلیه مثانه درحین عمل جراحی.

Foley-Catheter-Holder

وسایل موردنیاز:

سوند نلاتون یا فولی (متناسب با سن ووزن) – دستکش استریل – دستکش تمیز – ست پانسمان – محلول ضدعفونی کننده (بتادین) – ژل لیدوکائین ۲% – کیسه ادراری – پاراوان – چراغ سیار – سرنگ ۱۰cc– آب مقطر۲عدد

 

نحوه انجام سونداژ

 1. هدف ازانجام کاروروش انجام آنرابرای بیمارتوضیح دهید.
 2. محیط خصوصی بیماررابااستفاده ازپاراوان حفظ کنید.
 3. دربیماران خانم : بیماررادروضعیت خوابیده به پشت به طوری که زانوها خمیده و ران هابه طرف خارج چرخیده باشند،قراردهید.دربیماران آقا بیماربه پشت خوابیده درحالی که ران ها کمی دور ازهم قرار بگیرد.
 4. ناحیه تناسلی را برهنه وچراغ سیار را مقابل آن قراردهید.
 5. یک گلوله پنبه آغشته به بتادین را بافورسپس مجرای ادرار را ازبالا به طرف مقعد تمیزنمائید. این عمل را ۳تا۵ بار وهر بار با پنبه جداگانه این عمل را تکرارکنید.
 6. شان پرفوره روی رانها و شکم بیمار پهن نموده تا سونداژ به روش استریل انجام گیرد.
 7. ست پانسمان رابه روش استریل بازکنید.
 8. سوند را به روش استریل بازوداخل ست بگذارید.
 9. سرنگ را به روش استریل باز و داخل ست پانسمان قراردهید.
 10. ۱۰cc آب مقطر باسرنگ کشیده درگوشه ای ازست بگذارید.
 11. مقداری ژل لیدوکائین داخل رسیوربریزید.
 12. دستکش استریل بپوشید.
 13. سرسوند را به اندازه ۷-۵ سانتی مترباژل لیدوکائین آغشته کنید.

بیمارخانم :

 1. با دو انگشت شست واشاره دست غیرغالب لوب های کوچک دستگاه تناسلی راباز کنید به طوری که مدخل مجرای ادرار قابل رویت باشد.
 2. ازبیماربخواهید مانند زمان ادرارکردن به خودفشار بیاورد.
 3. اگر درزمان واردکردن سوند با مقاومت مواجه شدید ازبیمار بخواهید چند نفس عمیق بکشد وسوند را به آرامی بچرخانید.
 4. سوند را به میزان ۵/۷-۵ سانتی متر یا تازمان جریان یافتن ادرار وارد مجراکنید.

بیمارآقا :

 1. باپنبه آغشته بابتادین مجرای ادراررابه صورت دورانی ازمرکز به سمت خارج ضدعفونی کنید.این عمل را۵-۳ بارتکرارکنید.
 2. یک عددشان زیرآلت تناسلی روی ران های بیمارویک عددشان دیگرروی قسمت بالای آلت تناسلی قراردهید.
 3. آلت رامحکم بادست غیرغالب بگیرید وبازاویه ۹۰درجه نسبت به بدن دردست نگه دارید ،وکمی به طرف بالا بکشید . اگربیمارختنه نشده پوست پنیس راکناربزنید .
 4. سرسوندرابه اندازه ۲۰ سانتی متر باژل لیدوکائین آغشته کنید.
 5. بهتراست ۱۰cc ژل استریل لیدوکائین راداخل سرنگ ریخته وبه صورت استریل به داخل مجرا تزریق کنید
 6. ازبیماربخواهیدمثل زمان ادرارکردن به خودفشاربیاورد.
 7. اگربامقاومت مواجه شدید، ازبیماربخواهید چندنفس عمیق بکشد.
 1. به محض خروج ادرارازسوندآن راکلمپ وبه کیسه ادراری وصل نمائید.
 2. کلمپ رابازوحدود۵سانتی مترسوندرابه جلوبرانید وبااستفاده ازآب مقطرکشیده شده بالون سوندراپرکنید.(میزان آب مقطر برروی سوندهای فولی مشخص شده وبین ۱۵-۳۰ cc می باشد)
 3. سوندرابه آرامی به خارج بکشید تا بالون درقسمت پایین مثانه قرارگیرد.ازفیکس بودن سونداطمینان حاصل نمائید.
 4. بااستفاده ازگازاستریل اطراف ناحیه تناسلی راتمیز کنید.
 5. سوندفولی راروی ران یاشکم بیمارباچسب فیکس کنید.
 6. کیسه ادراری را روی تخت پایین ترازسطح بیمارفیکس کنید.
 7. وسایل راجمع نموده ودست هارابشوئید.
 8. زمان –حجم-رنگ ادراروهرگونه یافته غیرطبیعی وسایرمشاهدات خودرادرپرونده ثبت کنید.

 

توجه :

 • ازتخلیه سریع مثانه خودداری نمائید چون باعث آتونی مثانه می شود.
 • ازبرگشت ادرار به داخل مثانه جلوگیری نمائید.
 • کیسه ادراری راهرگز بالاتر ازمثانه قرارندهید.
 • درصورتی که نیاز به بالابردن کیسه حین حرکت دادن بیمار باشد ، سوندراحتماً کلمپ نمائید.
 • ازکلمپ کردن طولانی سوندخودداری کنید.

 

خارج کردن سوندفولی :

 1. هدف وروش انجام کاررابرای بیمارتوضیح دهید.
 2. بیماررادروضعیت خوابیده به پشت باپاهای بازازهم قراردهید.
 3. بااستفاده ازپاراوان وبستن دروپنجره محیط خصوصی برای بیمارمهیاکنید.
 4. دست هاراشسته ودستکش بپوشید.
 5. شلواربیمارراتازانوپایین بکشید وپیراهن اورابالا ببرید.
 6. یک پدجاذب رطوبت زیرباسن بیمارقراردهید.
 7. کیسه ادراری راخالی کنید.
 8. چسبی راکه سوندرابه بدن فیکس کرده بازکنید.
 9. بااستفاده ازسرنگ بالون سوندراکاملاًتخلیه کنید.
 10. ازبیماربخواهید چندنفس عمیق بکشد ووقتی بیمارشل شد ،سوندرابایک گازاستریل گرفته وبه آرامی ازمجرای ادرار بیرون بکشید.
 11. بیمارراتشویق نمائید پس ازخارج شدن سوند ازطریق مجراادرارکند.
 12. وسایل کثیف راطبق قوانین بیمارستان دفع نمائید.
 13. دست هارابشویید.
 14. تاریخ وساعت خروج سوند رادرپرونده بیمارثبت کنید.

v     درصورت احتباس ادرار پس ازدرآوردن سوند بیماررابه اقدامات زیرتشویق نمائید:

– ریختن آب گرم روی مثانه

– ماساژمثانه (فشارروی مثانه)

– بازکردن شیردستشویی

– نشستن دروان گرم

– درزمان احتباس ادرار آخرین اقدام سونداژمی باشد لذادرمواردغیرضروری ازسونداژمجددخودداری کنید.

irannurse.ir-120_bladder_sondage

تشخیص های پرستاری در اختلالات دفع ادرار:

بیان مشکل : الگوی دفع ادرار نامطلوب

توصیه ها ی پرستاری :

 • در صورت لزوم الگوی دفع ادرار را از نظر تکرر ادرار ،احتباس ادرار ،بو ، حجم و رنگ کنترل کنید .
 • بیمار را از نظر علائم ونشانه های احتباس ادراری بررسی کنید .
 • عوامل موثر بر بی اختیاری ادرار را شناسایی کنید .

آموزش به بیمار:

 • در مورد نحوه کنترل علائم و نشانه های عفونت سیستم ادراری به بیمار آموزش دهید .
 • در مورد نحوه بدست آوردن نمونه های وسط ادرار آموزش دهید .
 • در مورد نوشیدن حدود ۲۰۰ سی سی مایع بین وعده های غذایی و با غذا آموزش دهید .
 • به بیمار در مورد تخلیه مثانه قبل از انجام هر پروسیجر آموزش دهید .

 

بیان مشکل :عفونت مجاری ادرار در زمان بستری شدن در بیمارستان ناشی از سوند ادراری

توصیه های پرستاری :

 • استفاده از کاتترهای ادراری را به مواردخاص محدود کنید (پایش برون ده ادراری در بیماران ویژه – مراقبت و درمان احتباس ادراری حاد و انسداد ادراری – کمک به بهبود زخم بستر در بیماران دچار بی اختیاری ادرار )
 • اطمینان از اینکه فرد آموزش دیده کاتتر ادراری را به بیمار متصل کند .
 • اطمینان داشته باشید که وسایل سوند گذاری کاملا استریل است .
 • ثبت کلیه اطلاعا ت ( اندیکاسیون گذاشتن کاتتر –تاریخ و زمان انجام کار – فرد انجام دهنده و تاریخ و زمان خارج ساختن کاتتر )
 • نظارت و مراقبت در عفونت های ناشی از کاتترهای ادراری شامل :

– بیمارانی که بیشتر در معرض خطر هستند ،شناسایی کنید .

– از معیارهای استاندارد جهت تشخیص عفونت های ناشی از کاتترهای ادراری استفاده کنید .

– اطلاعات مربوط به روزهایی که کاتتر گذاشته شده ومیزان عفونت های ناشی از کاتتر ادراری را جمع آوری کنید .

– تکنیک صحیح گذاشتن کاتتر ادراری :

 • کاتتر ادراری را فقط زمانی بگذارید که ضرورت داشته باشد .
 • کاتتر ادراری را به شیوه کاملا آسپتیک بهمراه وسایل استریل تعبیه نمایید .
 • از دستکش و گاز ومحلول آنتی سپتیک برای تمیز کردن سوراخ مجرای ادرار و یک ژل نرم کننده یکبار مصرف استفاده نمایید .
 • برای اینکه آسیب مجرای ادراری را به حداقل رسانید از یک کاتتر اندازه کوچک استفاده نمایید .

-مراقبت و درمان صحیح در کاتتر ادراری :

 • بعد از گذاشتن کاتتر از حرکت دادن و کشیدن بیمار خودداری نمایید .
 • یک سیستم بسته و استریل را حفظ نمایید .
 • برای آزمایش ادرار نمونه کوچکی از ادرار را به کمکیک سرنگ و سر سوزن استریل و بعد از تمیز کردن پورت بگیرید .
 • نمونه را به نحوه صحیح به آزمایشگاه ارسال نمایید.
 • دقت کنید در مسیر خروج ادرار انسدادی ایجاد نشود .
 • کیسه ادرار را بطور منظم خالی کنید .
 • همیشه کیسه ادرار را پایین تر از مثانه قرار دهید .

آموزش به بیمار :

 • به بیمار آموزش دهید به جای استفاده از وان از دوش استفاده کند .
 • در طی روز هر دو تا سه ساعت یکبار مثانه را تخلیه کند . 
 • به بیمار آموزش دهید که مصرف مایعات فراوان از بروز عفونتهای ادراری جلوگیری می کند .

 

بیان مشکل: احتباس ادرار بعلت :

-ترس و اضطراب – کاهشتن عضلا ت مثانه بعلت مصرف داروهای مسکن مخدر – اجتناب از دفع بدلیل حساسیتو درد در ناحیه پرینه – آتونی مثانه در نتیجه ادم پلویس

توصیه های پرستاری :

 • علائم و نشانه های احتباس ادرار را بررسی کنید
 • علت احتباس ادرار را بررسی کنید
 • عوارض داروها را بررسی کنید
 • با نظر پزشک سونداژ گذاری دائم یا موقت را انجام دهید
 • یک محیط خصوصی برای دفع ایجاد کنید
 • تشویق به کاهش ترس و اضطراب (ماساژ پشت –هدایت تصویر ذهنی )
 • تشویق به استفاده از بیوفید بکها برای کمک به دفع ادرار ( ماساژ شکم – مشاهده جریان آب –ریختن آب گرم روی پرینه – قرار دادن دستهای بیمار در آب گرم – کشیدن موهای ناحیه پوبیس )

آموزش به بیمار :

 • کاهش ترس و اضطراب
 • استفاده از بیوفیدبکها برای کمک به دفع ادرار

رفرنس: روش های پرستاری بالینی. تاٌلیف هدایت ا..صلاح زهی- فرنوش خجسته- قادربخشی – جمشیدزهی

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک نظر

 1. سلام،
  ای کاش مقاله ی زیر دقیقاً برای جماعتی از سوند گذاران سمبل کار ترجه ود در سایت شما قرار داده می شد؛ ضمناً پرستاری وارد را معرفی فرمائید:
  https://www.medistudents.com/en/learning/osce-skills/genitourinary/urethral-catheterisation-male/
  روش صحیح و بهداشتی سوند گذاری در مردان.
  با سپاس،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن