فوریتهای پزشکیمغز و اعصابهوشبریويژه

آشنایی با ونتیلاتور (Ventilator)

 مفاهیم پایه

Vent: حرکت آزادانه گاز (هوا) به داخل یا خارج
Ventilator: ‌ونتیلاتور دستگاهی است که کار تنفس را برای بیمارانی که به طور موقت یا دائم دچار مشکلات تنفسی هستند انجام می دهد.  ‌

Ventilator 03

فیزیولوژی:
همه سلولهای زنده بدن ، اکسیژن(O2)  را به مصرف رسانده و دی اکسید کربن تولید می کند. اکسیژن به سلولها منتقل شده و دی اکسید کربن حاصل از سلولها ، از طریق سیستم گردش خون منتقل می شود. اکسیژن مصرف شده خون توسط سلولها نیاز به جایگزین شدن و دی اکسید کربن تولید شده در خون نیز به خارج شدن دارد.
این عمل جایگزینی اکسیزن و خارج شدن دی اکسید کربن توسط ریه ها صورت می گیرد.اکسیژن هوای فرو برده شده به داخل ریه ها به خون منتقل شده و دی اکسید کربن از طریق سیستم گردش خون به ریه ها باز گردانده می شود تا در آنجا دفع گردد.
هوای دمیده شده به داخل ریه ها شامل ۷۹ درصد نیتروژن، ۲۰.۹۶ درصد اکسیزن و ۰۴/ ۰ درصد دی اکسید کربن بوده و هوای بازدم خارج شده از ریه ها شامل ۷۹ درصد نیتروژن ، ۱۷ درصد اکسیژن ، و ۴ درصد دی اکسید کربن است.

اساس کار: 
یک دستگاه ونتیلاتور اکسیژن و هوا را به میزان مورد نیاز برای بدن با هم ترکیب نموده ، سپس آن را توسط تیوب های مخصوصی تحت عنوان “مدار تنفسی” به بیمار تحویل می دهد . گاز (هوا) موجود در و نتیلاتور قبل از تحویل به بیمار ، تبدیل به بخار مرطوب شده و سپس از طریق مدار تنفسی منتقل می گردد.
ونتیلاتور به منظور وارد کردن هوا به داخل ریه ها جهت انجام عمل دم ، فشار موجود در مدار تنفسی را افزایش می دهد . همچنین با کم کردن فشار ، باعث میشود هوای برگردانده شده به ریه ها یا هوای بازدم ، به بیرون از بدن (هوای بیرون) منتقل گردد .

چه بیمارانی به ونتیلاتور نیاز دارند ؟
به طور کلی هر بیماری که سیستم تنفسی وی نتواند پاسخگوی نیازهای تنفسی اش باشد ، نیازمند سیستم کمک تنفسی است و عمد تاً به بیماریهای قلبی_ریوی برمی گردد.این دستگاه را معولاً در بخش های ICU, CCU, NIC   و البته اورژانس می یا بید.

پارامترهای مهم:
پارامترهای زیادی قبل از اتصال دستگاه به بیمار و حتی حین عملکرد دستگاه قابل تنظیم توسط پزشک  خواهد بود .
برخی از این پارامترها عبارت است از :
حالت کاری دستگاه CMV-SIMV-CPAP . حجم جاری (حجم هوای دم یا بازدم در مد تنفسی طبیعی حدود۵۰۰ میلی لیتر ) . نرخ جریان هوا ، فشار هوا وحجم در دقیقه ( حجم هوای دم و بازدم در هر دقیقه ) .
همه موارد بالا توسط دستگاه پایش شده و علائم هشدار دهنده متفاوتی جهت محدودیت هر کدام قابل تنظیم است.

ایرادهای معمول و روش های نگهداری ونتیلاتور :
ممولاً لوله های هوا و اتصالات دچار ایراد می شوند . لوله های آسیب دیده و پوسیده باید سریعاً تعویض شود .مرتوب سازا و نبولایزرها احتمال مسدود شدگی دارد تمیز کردن مداوم آنها توصیه میشود . در صورتی که مایع ( خون، ادرار، سالین، بتادین، آب، و … ) وارد دستگاه شود لازم است دستگاه سریعاً باز و قسمت های آسیب دیده (سوییچ ها، رله ها، موتورها یا فیلترهای هوا ) تعویض گردد. چک کردن ماهانه جریان نشت الکتریکی و کالیبراسیون هر ۶ ماه یک بار الزامی است .
فیلترهای هوایی لوله بیمار باید مرتباً تمیز یا تعویض شود . لامپ ها، سویچ ها، وسایل فعال کننده ، موتورها و هیترها، وسایل الکتریکی است که به صورت متناوب نیاز به بررسی و تعویض دارد .

تنظیمات دستگاه
پارامترهای زیادی قبل از اتصال دستگاه ونتیلاتور به بیمار و حتی حین عملکرد دستگاه قابل تنظیم توسط پزشک  خواهد بود.
برخی از این پارامترها عبارت است از :

حالت کاری دستگاه CMV-SIMV-CPAP ، حجم جاری (حجم هوای دم یا بازدم در مد تنفسی طبیعی حدود ۵۰۰ میلی لیتر) ، نرخ جریان هوا ، فشار هوا و حجم در دقیقه (حجم هوای دم و بازدم در هر دقیقه)

مشکلات دستگاه
معمولاً لوله های هوا و اتصالات دچار مشکل می شوند. لوله های آسیب دیده و پوسیده باید سریعاً تعویض شود. مرطوب ساز و نبولایزرها احتمال مسدود شدگی دارند و  تمیز کردن مداوم آنها ضروری است. در صورتی که مایع (خونذ، ادرار ، سالین ، بتادین ، آب و …) وارد دستگاه شود ، لازم است دستگاه سریعاً باز و قسمت های آسیب دیده (سوییچ ها ، رله ها ، موتورها یا فیلترهای هوا) تعویض شود. چک کردن ماهانه جریان نشت الکتریکی و کالیبراسیون هر ۶ ماه یک بار الزامی است.
فیلترهای هوایی لوله بیمار باید مرتباً تمیز یا تعویض شود. لامپ ها ، سویچ ها ، وسایل فعال کننده ، موتورها و هیترها وسایل الکتریکی هستند که به صورت متناوب نیاز به بررسی و تعویض دارند.

شستشو و نگهداری ونتیلاتور
امروزه انواع فراوانی از ونتیلاتور مورد استفاده قرار می گیرد که اکثر آنها با استفاده از فیلتر به خوبی محافظت شده و لزوم ضدعفونی نمودن دستگاه را به طور قابل توجهی کاهش داده است. در مورد استفاده از فیلتر باید به موارد زیر توجه داشت:

– برای هر بیمار فیلتر جداگانه استفاده شده و پس از جدا شدن بیمار از ونتیلاتور ، برای بیمار بعدی فیلتر مجدد گذاشته شود.
– برای بیمارانی که به مدت طولانی از ونتیلاتور استفاده می کنند ، باید فیلتر هر ۴۸ ساعت تعویض شود.
– قسمت های مرطوب کننده ونتیلاتور را می توان با استفاده از ماشین های شستشو یا بخار با درجه حرارت کم (۷۰ درجه سانتیگراد) ضدعفونی کرد. پس از جدا شدن بیمار از ونتیلاتور ، قسمت مرطوب کننده باید شسته و خشک شده ، سپس برای بیمار بعدی استفاده شود. در مورد بیمارانی که به مدت طولانی از ونتیلاتور استفاده می شود ، شستشوی آن هر ۴۸ ساعت توصیه می شود.
– خشک شدن تمامی قسمت ها برای استفاده مجدد ضروری بوده و رشد میکروارگانیسم ها را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.

دستورالعمل شستشو و نگهداری ونتیلاتور
باید دقت شود که برای هر بیمار فیلتر جداگانه استفاده شود و پس از جدا شدن بیمار از ونتیلاتور فیلتر دور انداخته شود وبرای بیمار بعدی فیلتر مجدد گذاشته شود. قسمت‌های مرطوب کننده ونتیلاتور را می توان با استفاده از ماشین های شستشو یا بخار با درجه حرارت کم ( ۷۰ درجه سانتیگراد ) ضد عفونی کرد . پس از جدا شدن بیمار از ونتیلاتور قسمت مرطوب کننده باید شسته و خشک شده، سپس برای بیمار بعدی استفاده شود. در مورد بیمارانی که به مدت طولانی از ونتیلاتور استفاده می شود شستشوی آن هر ۴۸ ساعت توصیه می شود.
توجه  :‌خشک شدن تمامی قسمت ها برای استفاده مجدد ضروری بوده و رشد میکروارگانیسم ها به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
اگر به طور مناسب از دستگاه ونتیلاتور محافظت شود بیمار در حال ونتیلاسیون می‌تواند از همان دستگاه ۴-۳ روز استفاده  کند.

نحوه ضدعفونی کردن لوله های خرطومی
بهتر است از لوله های خرطومی یک بار مصرف استفاده شود و بعد از هر بیمار نیز مجدد تعویض شود. در بیمارانی که به مدت طولانی از لوله های خرطومی، استفاده می شود بعد از ۵-۳ روز لوله خرطومی بایستی تعویض شود در صورت چند بار مصرف بودن لوله های خرطومی ضدعفونی کردن آن به این ترتیب انجام می شود :
ابتدا لوله های خرطومی با دترجنت شسته و آبکشی شود تا ترشحات آن کاملا پاک شده و باید قطعات آن را جدا  کرد و در داخل سطل محتوی محلول دکونکس ۵۳ پلاس به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور ساخت  و بعد مجددا آبکشی  کنید   و آن ها را آویزان و وارونه نگهداری کنید تا کاملا خشک شود.

جهت دریافت فایل نرم افزار آموزشی کار با ونتیلاتور کلیک کنید: ونتیلاتور همیلتون   ونتیلاتور دراگر

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن