بایگانی برچسب ها: خودمراقبتی

خودمراقبتی پرستاران در هنگام شیمی درمانی

خودمراقبتی پرستاران در هنگام شیمی درمانی

شیمی درمانی از جمله روشهای درمانی ضد سرطان است که با هدف نابود سازی سلولهای سرطانی انجام می شود. شیمی درمانی به نوبه خود سبب بروز عوارض جانبی کوتاه مدت وبلند مدت در بیماران می شود. اکثر داروهای شیمی درمانی یاخته آزار ، هستند. این یعنی اینکه داروهای شیمی درمانی ماهیت موتاژنیک ، کارسینوژنیک و تراتوژنیک دارند. بنابراین ، کار با چنین داروهایی بخصوص در طول بارداری نمی تواند ۱۰۰٪ ایمن باشد. به همین دلیل است که کار با داروهای شیمی درمانی در همه کشورها...

ادامه مطلب

خودمراقبتی اقدامی آگاهانه جهت حفظ و ارتقاء سلامتی

خودمراقبتی اقدامی آگاهانه جهت حفظ و ارتقاء سلامتی

بسیاری از ﺍﻓﺮﺍﺩ جامعه ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻏﺸﺎﻥ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺘﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﻃﻼﻉ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻳﺮ ﺍﺳﺖ . ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ۲۵-۶۰ ﺳﺎﻝ ، ﺍﻏﻠﺐ ﻧﻘﺶ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺤﻮﺭﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ . ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻙ ﺗﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻟ...

ادامه مطلب