بایگانی برچسب ها: بیوپسی

لیست کامل تست های آزمایشگاهی

لیست کامل  تست های آزمایشگاهی

 در این قسمت شما با لیست کاملی از  تست های آزمایشگاهی آشنا می شوید: کشت گونورآ هورمون رشد GH, Human Growth Hormone [hGH], Somatotropin) تست هام (Acidified Serum Lysis Test, Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria [PNH] Test) هاپتوگلوبین هلیکوباکتر پیلوری (H. Pylori ) هماتوکریت (Hct, Packed Cell Volume [PCV]) هموگلوبین (Hb, Hgb) الکتروفروز هموگلوبین (Hgb Electrophoresis) ویروس هپاتیت (Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis D, He...

ادامه مطلب