بایگانی برچسب ها: اصفهان

تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی پرستاران

تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی پرستاران

مقدمه: رشد سریع علم و تکنولوژی در سازمانهای مراقبتهـای بهداشتـی در طـی ۳۰ سـال اخـیر پرستارانی را طلب میکند که بتوانند با سطوح بالاتر تفکـر و قدرت استـدلال با این تغییرات پیچیده برخورد کنند (۱). علاوه بر آن شرایط نامطمئن و متغیر بیماران مستلزم آن است که پرستاران تصمیم گیرندگان باکفایتی باشند تا بتواننـد پاسخگـوی نیازهـای مددجویـان خـود باشنـد (۲). با توجـه به این شرایـط و به علـت پیچیده تر شدن فرآیند تصمیم گیری، به کارگیری تفکـر انتقاد...

ادامه مطلب

آموزش بیمار در بیمارستان: معرفی الگوئی موفق در استقرار معیارهای استاندارد آن

آموزش بیمار در بیمارستان: معرفی الگوئی موفق در استقرار معیارهای استاندارد آن

بدنبال انتشار چند مطلب در خصوص آموزش بیمار در سایت پرستاران توانمند ایران یکی از اساتید و همکاران عزیز ما که سالها تجربه در این خصوص داشته و مسئول راه اندازی و استقرار پروژه گسترش نقش پرستاران و توسعه خدمات آموزش سلامت در یکی از بیمارستان های بزرگ اصفهان هستند، مطلبی تکمیلی از تجربیات گرانقدر خود در مورد نحوه ی عملیاتی کردن برنامه آموزش بیمار در بیمارستان برای ما ارسال کردند که در ادامه خدمت تمام پرستاران عزیز و مدیران پرستاری تقدیم می...

ادامه مطلب