اتاق عملجراحیداخلی

چک لیست کنترل انجام صحیح سونداژ بیمار

چک لیست سونداژ بیمار

نام پرسنل:                                                   بخش:                                             شیفت:                                   تاریخ:    

ردیف

مراحل   انجام کار

بلی

خیر

ملاحظات

 1. ۱.            

وسایل   را آماده می کند و بر بالین بیمار می برد سوند مناسب را انتخاب می کند

 

 

 

 1. ۲.            

هدف   ازانجام کاروروش انجام آنرابرای بیمارتوضیح می دهد.

 

 

 

 1. ۳.           

محیط   خصوصی بیماررابااستفاده ازپاراوان حفظ می کند.

 

 

 

 1. a.           

دستها   را می شوید

 

 

 

 1. ۴.           

وضعیت   مناسب به بیمار داده می شوددربیماران خانم   : بیماررادروضعیت خوابیده به پشت به طوری که زانوها خمیده وران هابه طرف خارج   چرخیده باشند،قراردهید.

 

 

 

 1. ۵.           

دربیماران   آقا بیماربه پشت خوابیده درحالی که ران هاکمی   دورازهم قرارگیرد.

 

 

 

 1. ۶.            

ناحیه   تناسلی رابرهنه وچراغ سیاررامقابل آن قرارمی دهد.

 

 

 

 1. ۷.           

بایک   گلوله پنبه آغشته به بتادین( باپنس) مجرای ادرار را ازبالا به طرف مقعد تمیزمی نماید.این عمل را ۳تا۵   بار وهرباربا پنبه جداگانه این عمل راتکرارکنید.

 

 

 

 1. ۸.           

شان   پرفوره روی رانها و شکم بیمار پهن نموده تا سونداژ به روش استریل انجام گیرد.

 

 

 

 1. ۹.            

ست   پانسمان رابه روش استریل بازمی کند.

 

 

 

 1. ۱۰.        

سوندرابه   روش استریل بازوداخل ست می گذارد.

 

 

 

 1. ۱۱.        

سرنگ   رابه روش استریل بازوداخل ست پانسمان قرارمی دهد.

 

 

 

 1. ۱۲.        

آب   مقطر را به روش استریل می کشد (تزریق آب مقطر به میزان حداقل باشد تا در صورت   کشیده شدن ناگهانی آسیب  کمتری   ایجاد  شود

 

 

 

 1. ۱۳.       

مقداری   ژل لیدوکائین استریل داخل رسیورمی ریزید.

 

 

 

 1. ۱۴.       

 دستکش قبلی    را در می آورد دستکش استریل می پوشد.

 

 

 

 1. ۱۵.       

سرسوندرابه   اندازه ۷-۵ سانتی متربا ژل   لیدوکائین آغشته می کند.(حداقل ‍ژل استفاده شود)

 

 

 

 1. ۱۶.        

بیمارخانم:   بادوانگشت   شست واشاره دست غیرغالب لوب های کوچک دستگاه تناسلی راباز کند به طوری که مدخل   مجرای ادرار قابل رویت باشد.

 

 

 

 1. ۱۷.       

ازبیمارخواسته   می شود مانندزمان ادرارکردن به خودفشاربیاورد.

 

 

 

 1. ۱۸.       

اگردرزمان   واردکردن سوندبامقاومت مواجه شد ازبیمار می خواهید چندنفس عمیق بکشدوسوندرابه   آرامی بچرخانید.

 

 

 

 1. ۱۹.        

سوندرا   به میزان ۵/۷-۵ سانتی متر یا تازمان جریان یافتن ادرارواردمجرامی کند.

 

 

 

 1. ۲۰.        

بیمارآقا:   باپنبه   آغشته بابتادین مجرای ادراررابه صورت دورانی ازمرکز به سمت خارج ضدعفونی می   کند.این عمل را۵-۳ بارتکرارمی کند.

 

 

 

 1. ۲۱.        

یک   عدد شان زیرآلت تناسلی روی ران های بیمارویک عددشان دیگرروی قسمت بالای آلت   تناسلی قرارمی دهد.

 

 

 

 1. ۲۲.       

آلت   رامحکم با دست غیرغالب می گیرد وبازاویه ۹۰درجه نسبت به بدن دردست نگه می دارد   ،وکمی به طرف بالا می کشد . اگربیمارختنه نشده پوست پنیس راکنارمی زند .

 

 

 

 1. ۲۳.       

سرسوندرا   به اندازه ۲۰ سانتی متر باژل لیدوکائین آغشته می کند.   (حداقل ‍ژل استفاده شود)

 

 

 

 1. ۲۴.       

از بیمارمی   خواهدمثل زمان ادرارکردن به خودفشاربیاورد.

 

 

 

 1. ۲۵.       

اگر با   مقاومت مواجه شد، از بیمار می خواهد چندنفس عمیق بکشد.

 

 

 

 1. ۲۶.       

به   محض خروج ادرارازسوندآن راکلمپ وبه کیسه ادراری وصل می نماید.

 

 

 

 1. ۲۷.       

کلمپ   رابازوحدود۵سانتی مترسوندرابه جلوبرانید وبااستفاده ازآب مقطرکشیده شده بالون   سوندراپرمی کند.(میزان آب مقطر برروی سوندهای فولی مشخص شده  وبین ۱۵-۳۰ cc می باشد)

 

 

 

 1. ۲۸.       

سوندرابه آرامی به خارج می کشد تا بالون درقسمت پایین   مثانه قرارگیرد.ازفیکس بودن سونداطمینان حاصل می نماید.

 

 

 

 1. ۲۹.       

بااستفاده   ازگازاستریل اطراف ناحیه تناسلی راتمیز می کند.

 

 

 

 1. ۳۰.       

سوندفولی   راروی ران یاشکم بیمارباچسب فیکس می کند.تاریخ بر روی چسب زده شود

 

 

 

 1. ۳۱.       

کیسه   ادراری را روی تخت پایین ترازسطح بیمارفیکس می کند.

 

 

 

 1. ۳۲.       

وسایل   راجمع نموده ودست هارامی شوید.

 

 

 

 1. ۳۳.      

وسایل   آلوده را در سطل زباله عفونی قرار می دهد

 

 

 

 1. ۳۴.      

زمان –حجم-رنگ ادراروهرگونه یافته غیرطبیعی  وسایرمشاهدات خودرادرپرونده ثبت می کند.

 

 

 

 1. ۳۵.      

ازتخلیه   سریع مثانه خودداری می نماید چون باعث آتونی مثانه می شود

 

 

 

 1. ۳۶.       

درصورتی   که نیاز به بالابردن کیسه حین حرکت دادن بیمار باشد ، سوندراحتماً کلمپ می   نماید.

 

 

 

 

امضاء و مهر ارزیاب:

برچسب ها
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن