شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
خانه » اتاق عمل » لیست شایع ترین مخاطرات و ریسک های ایمنی، عفونی و بهداشتی در بیمارستان

اطلاعیه سایت

 پرستار يكي از اعضای كليدی در تیم مراقبت های بهداشتی و درمانی است و نقش ارزنده او در پذيرش، آماده سازی، مراقبت و حمايت جسمی و اجتماعی بیماران و مددجویان مورد اذعان همه بوده  و بر هيچ كس پوشيده نيست. در تقسيم بنديهای آكادميك، امروز ارزش پرستار خوب همطراز يك پزشك خوب قرار مي گيرد. كار يك پزشك خوب موقعي به حد مطلوب مي رسد كه يك پرستار توانمند مسئوليت مراقبت از بيمار را بر عهده داشته باشد
لیست شایع ترین مخاطرات و ریسک های ایمنی، عفونی و بهداشتی در بیمارستان

لیست شایع ترین مخاطرات و ریسک های ایمنی، عفونی و بهداشتی در بیمارستان

در این مطلب سعی شده تا شایع ترین مخاطرات و ریسک های ایمنی، عفونی و بهداشتی در بخش ها و واحد های مختلف بیمارستانها ی عمومی لیست شود. بدیهی است که  مخاطرات و ریسک های موجود در هر بیمارستان بسته به نوع فعالیت و تخصص آن و شرایط موجود کاملا متفاوت بوده و شناسائی و معرفی همه آنها نیاز به بررسی های دقیق و کارشناسانه دارد. شناسائی و دسترسی به این لیست یکی از مهمترین وظایف مدیران پرستاری و سرپرستاران واحدهای مختلف بیمارستان بوده و آنها را در پیش بینی، کنترل و بهبود شرایط موجود کمک خواهد کرد.

از طرفی ذکر این نکته لازم است که منظور از رایج ترین در واقع  فراوان ترین خطرات موجود در هرقسمت میباشد.

 

“قسمت اول: واحدهای اداری و پشتیبانی “

1-    بخش اداری:

     ارگونومیکی(کارنشسته- کار با کامپیوتر)

     استرس شغلی

     خشونت در محیط کار

     عفونتهای بیمارستانی

     سایر بیماریهای عفونی

٢-   داروخانه:

     تماس با داروهای دست ساز

     تماس با داروهای مخدر

     سوءمصرف داروها

     ارگونومیکی(جابجائی دستی بار- کارنشسته- کار با کامپیوتر)

     داروهای تاریخ مصرف گذشته

     امحاء داروهای فاسد

     آلرژی به لاتکس

     خشونت در محیط کار

3- نظافت عمومی:

     محیط آلوده

     لوازم و تجهیزات آلوده(نظیر لوازم نظافت – تی ها – جاروها و….)

     اشیاء و لوازم تیز و برنده آلوده( نظیر سرسوزنها – تیغها – خرده های شیشه ای و فلزی و…)

     زباله های آلوده

     مواد شیمیایی

     پاک کننده ها – شوینده ها – ضدعفونی کننده ها

     آلرژی به لاتکس

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     ارگونومیکی (جابجائی دستی بار- ابزار کار و…)

 ۴-    تاسیسات- مهندسی:

     عفونتهای تنفسی( لژیونلا)

     مواد شیمیایی

     آتش سوزی

     خطرات ماشین آلات و تجهیزات

     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

     تماس با جیوه

     تماس با مواد عایق نظیر آزبست و پشم شیشه

     بخارات جوشکاری

     ابزاردستی

     سروصدا و ارتعاش

     گرما – رطوبت- سرما

     ارگونومیکی(جابجائی دستی بار- کاردرفضای بسته- پوسچرهای بدنی مختلف نظیر کار در بالای سر و…)

     آلودگی های مختلف محیطی در حین تعمیرو نگهداری سیستم ها

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

 

۵-    CSR:

     تماس با گاز اتیلن اکساید

     تماس با جیوه

     تماس با گلوتارآلدئید

     تماس باسایر مواد شیمیایی

     لوازم تیز و برنده

     سوختگی

     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت – ایدزو…)

     ارگونومیکی(کارنشستهو ایستاده- جابجائی دستی بار,و…)

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     آلرژی به لاتکس

 ۶-    رختشویخانه:

     البسه آلوده

     لوازم تیز و برنده

     سوختگی

     مواد شیمیایی

     آلرژی به لاتکس

     سروصدا

     گرما – رطوبت

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     ارگونومیکی(جابجائی دستی بار)

     آتش سوزی

٧-آشپزخانه:

     ارگونومیکی(کارایستاده-جابجائی دستی بار,و..)

     تجهیزات و لوازم کار(لوازم تیز و برنده – دستگاههای چرخ و برش گوشت و…)

     مواد شیمیایی

     سوختگی

     عفونتهای منتقله از مواد خام نظیر گوشت

     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

 

 

“قسمت دوم : بخشهای درمانی “

٨-رادیولوژی- سونوگرافی:

     ارگونومیکی(جابجائی دستی بیمار- کارنشسته- کار با کامپیوترو…)

     تماس با اشعه

     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

     خطرات تجهیزات و دستگاهها

     مواد شیمیائی ( داروهای ظهور و ثبوت)

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت – ایدزو…)

     سل

     خطرات اولتراسوند

 

٩- فیزیوتراپی:

     ارگونومیکی(جابجائی دستی بیمار- کارنشسته- کار با کامپیوترو….)

     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت – ایدزو…)

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     مواد شیمیایی

     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

     خطرات تجهیزات و دستگاهها

     عفونتهای بیمارستانی

     سایر بیماریهای عفونی

 

١٠- آزمایشگاه:

     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت – ایدزو…)

     سل

     مواد شیمیائی نظیر فرمالین- زایلل و ….

     خطرneedle stick – و سایر لوازم تیز و برنده

     ارگونومیکی(کارنشسته- کار با کامپیوتر…)

     آلرژی به لاتکس

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

 

١١- اورژانس:

     خون

     خطرneedle stick – و سایر لوازم تیز و برنده

     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت – ایدزو…)

     هرگونه اشیاء و لوازم بالقوه عفونی

     مواد شیمیایی

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     سل

     استرس شغلی

     خشونت در محیط کار

     عفونتهای بیمارستانی

     سایر بیماریهای عفونی

     ارگونومیکی(نوبت کاری- پوسچرهای بدنی در حین کار – جابجائی دستی بیمار)

     خطرات تجهیزات و دستگاهها

     بیوتروریسم

 

١٢- بخشهای بستری:

     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت – ایدزو…)

     عفونتهای بیمارستانی

     سایر بیماریهای عفونی

     سل

     همه گیری بیماریهایی نظیر آنفولانزاو….

     آلرژی به لاتکس

     ارگونومیکی(نوبت کاری- پوسچرهای بدنی در حین کار – جابجائی دستی بیمار)

     گلوتارآلدئید

     مواد شیمیایی

     خطرneedle stick – و سایر لوازم تیز و برنده

     آتش سوزی

     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

     سروصدا

     تماس با جیوه

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     استرس شغلی

     خشونت در محیط کار

 

١٣-ICU :

     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت – ایدزو…)

     عفونتهای بیمارستانی

     سایر بیماریهای عفونی

     ارگونومیکی(نوبت کاری- پوسچرهای بدنی در حین کار – جابجائی دستی بیمار)

     فضای کار( ابعاد- محدودیتها- سایر مشخصات فیزیکی و..)

     آلرژی به لاتکس

     خطرات تجهیزات و دستگاهها

     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     استرس شغلی

     خشونت در محیط کار

 

١۴- اتاق عمل:

     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت – ایدزو…)

     گازهای بیهوشی

     خطر سیلندرهای محتوی گاز

     آلرژی به لاتکس

     ارگونومیکی(نوبت کاری- پوسچرهای بدنی در حین کار – جابجائی دستی بیمار)

     خطر اشعه لیزر

     مواد شیمیایی

     خطرات تجهیزات و دستگاهها

     خطرneedle stick – و سایر لوازم تیز و برنده

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     تماس با اشعه( رادیوگرافی)

 

اشتراک گذاری مطلب

راهنما

در این سایت شما به اطلاعات متنوعی در رابطه با پرستاری، مهارتها و علوم مرتبط با آن و نیز مطالب مرتبط با ارتقاء سلامت و بهداشت دست خواهید یافت. سوالات و نیازهای پرستاری خود را با ما درمیان بگذارید.

درباره irannurse.ir admin :

هشت + 16 =

معادله امنیتی را وارد کنید: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز

با خرید از فروشگاه سایت ضمن دریافت فایل های متنوع آموزشی به جمع هزاران حامی سایت پرستاران توانمند ایران بپیوندید رد کردن