شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
خانه » چک لیست ها » شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش های بیمارستان

اطلاعیه سایت

 پرستار يكي از اعضای كليدی در تیم مراقبت های بهداشتی و درمانی است و نقش ارزنده او در پذيرش، آماده سازی، مراقبت و حمايت جسمی و اجتماعی بیماران و مددجویان مورد اذعان همه بوده  و بر هيچ كس پوشيده نيست. در تقسيم بنديهای آكادميك، امروز ارزش پرستار خوب همطراز يك پزشك خوب قرار مي گيرد. كار يك پزشك خوب موقعي به حد مطلوب مي رسد كه يك پرستار توانمند مسئوليت مراقبت از بيمار را بر عهده داشته باشد
شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش های بیمارستان

شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش های بیمارستان

مقدمه:

امروزه ابزار و روشهای مختلفی برای سنجش عملکرد در سازمانها به کار میرود و درصورتی که بطور صحیح و مستمر انجام شود، موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاههای اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمانها و کارایی و اثربخشی خواهد شد .یکی از ویژگیهای بارز و کمک کننده ارزیابی عملکرد این است که جنبه کمی داشته ونتایج و پیامدهای ارزیابی را به مقادیر قابل محاسبه تبدیل مینماید و در واقع فرایندی است که به سنجش واندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دورهای معین می پردازد. فرایند ارزیابی عملکرد نیز مانند هر فرایندی شامل مجموعه ای از فعالیتها و اقدامات هدفدار با توالی و ترتیب منطقی است و هر مدل و الگویی که انتخاب شود، انجام مراحل مشترکی را در بر میگیرد که مرحله بعد ازمشخص شدن اهداف، تدوین شاخص هاست و این مرحله از مهمترین مراحل است چرا که سازمانها با تعیین معیارها و شاخص های خود، میزان دستیابی به اهداف و رسالت خود را مورد بررسی قرار می دهند . برای اطمینان از اثربخشی خدمات باید عملکرد آن را سنجید.

تعریف:

استفاده از ملاکها و اصولی که خصوصیات کیفی را در قالب کمیت بیان کرده و آنها را قابل بررسی و ارزشیابی می کند، شاخــــص نام می گیرد. شاخصها معمولاً از نظریه ها، نگرشها و یا موقعیتها سرچشمه می گیرند و مانند علائمی که مسیر را مشخص  می کند، می توانند مورد استفاده قرار گیرند. معمولاً برای اطمینان از نتیجه گیریها و نشان دادن شرایط و اوضاع  بیش از یک شاخص را مورد استفاده قرار می دهند تا احتمال بروز خطاها را به حداقل  برسانند.

به عبارت دیگر

 • شاخص در تعریف به معنی نمودار، ماخذ و پایه آورده شده است و ابزاری ارزشی است .
 • ابزاری است که اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهد.
 • یک متغیر می باشد که هدف آن اندازه گیری تغییرات در یک پدیده یا فرایند می باشد.
 • توصیفی از اهداف پروژه برحسب کمیت، کیفیت، گروه هدف، زمان ومکان می باشد.
 • فاکتور یا متغیر کمی یا کیفی است که یک ابزار ساده وقابل اطمینانی را برای اندازه گیری عملکرد، تغییرا ت در مداخله ، ارزیابی عملکردهای توسعه ای فراهم می کند.
 • در واقع شاخصها مسیر حرکت سازمانها را برای رسیدن به اهدافشان مشخص می کنند .

change

براساس شاخصها می توان:
به تشریح وضعیت سازمانها از لحاظ برنامه ریزی و یا انجام تحقیقات علمی پرداخت و در روند تغییرات، آنها را بررسی کرد؛
شاخص ها معیار مناسبی برای ارزشیابی شمرده می شوند؛
شاخص ها برای پیش بینی روند کارها مورد استفاده قرار می گیرند.

شاخص های بیمارستانی مهم ترین عامل نشان دهنده عملکرد بیمارستان می باشد که باید به طور منظم و در دوره زمانی مشخص مورد بررسی قرار گیرد. بررسی شاخص های بیمارستانی یکی از مهم ترین وظایف مدیران بخش ها و واحدهای بیمارستان  است.

به طور خلاصه سازمان را باید به عنوان سیستم در نظر گرفت.این سیستم مجموعه ای ازاجزاء به هم پیوسته است که برای تحقق هدف معینی استقرار می یابد.اجزاء اصلی سیستم عبارت است از درون داد،فرایند،برون داد،پیامد.

بدین ترتیب درون دادها پس از گذشتن از فرایند تغییر و تحول های مناسب، برون داد مورد انتظار را حاصل می کنند. حال برای سنجش عملکرد یک سازمان می بایستی برای هریک از اجزاء سیستم یکسری شاخص تعریف نمود که این شاخص ها برای اندازه گیری میزان دستیابی به آرمان ها یا اهداف از قبل تعیین کننده در یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

در طبقه بندی، شاخص ها را به دو گروه شاخص های پایش و ارزیابی تقسیم می کنند:

 • شاخص های پایش: به شاخص هایی گفته میشود که ورودی ها و فرایندها را در یک پروژه بررسی میکند یا به عبارتی پایش به معنی اندازه گیری منظم متغیرها در طول زمان است. شاخصهای پایش خود به دو دسته زیرتقسیم می شوند:
 • شاخصهای ورودی: (input Index) که به اطلاعات مورد نیاز برای انجام فعالیتها بر میگردد

آنچه که به عنوان زیر ساخت ضروری برای فعالیت مطلوب و ارتقای سلامت مطرح میشود و شامل منابع نیروی انسانی، منابع تجهیزاتی، منابع مالی و… خواهد بود و بدون آنها امکان طراحی و اجرای برنامه ها و تامین اهداف وجود ندارد در این گروه از شاخص ها جای می گیرد.

 • شاخصهای فرآیندی:(Process Index) که فعالیتهای در حال اجرا را اندازه گیری می نماید

لازمه فرایند کارامد و اثر بخش، اجرای درست فرایندهایی است که مجموع آنها، اهداف اصلی برنامه ها را دست یافتنی می سازد. محصول هریک از این فرایندها (قطعات پازل گونه) تصویر نهایی خواهد بود که بدون هر کدام از آنها امکان مشاهده آن تصویر وجود ندارد.

نحوه ارائه خدمات، روش ها و برنامه هایی است که باید برای دستیابی به اهداف سازمانی بکار گرفته شود

 • شاخص های ارزیابی خروجی ها و هدف نهایی را می سنجد. آنچه برای فعالان عرصه سلامت و به ویژه برای تصمیم گیرندگان اهمیت زیادی دارد دستیابی به اهداف مورد انتظار از برنامه ها(اثربخشی) و صرف هزینه کمتر برای دستیابی به آن اهداف(کارایی) و در نهایت ترکیبی از هردو (بهره وری) است. واحدهایی که فرایندهای درستی را طراحی و اجرا کرده اند ولی با عملیاتی کردن آنها به نتایج مطلوبی دست پیدا نکرده اند و یا هزینه صرف شده برای دستیابی به این اهداف معقول نبوده است نباید انتظار حمایت مدیران حوزه سلامت از برنامه های خود را داشته باشند. به بیان دیگر این شاخص ها نتایج مطلوب و نامطلوب مراقبت و کیفیت خدمات ارائه شده به بیمار را نشان میدهد. یا به عبارتی به اندازه گیری آنچه که در پایان یک برنامه حاصل میشود می پردازد و به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

: Output Index ·شاخصهایی که خروجی فعالیتها را اندازه گیری میکند

: Outcome Index ·شاخصهایی که پیامد فعالیتها را نشان میدهد

: Impact Index ·شاخصهایی که اثرات بلند مدت فعالیتها را نشان میدهد

شاخصهای مناسب شاخصهایی هستند که دارای ویژگیهایی باشند که به اختصار SMART & D خوانده میشوند . این ویژگیها عبارتند از:

:S (specific) ·معین و مشخص باشد یعنی شاخص جامع، مانع، شفاف، ساده، واضح، رسا و صریح باشد بطوری که برداشت یکسانی از مفاهیم ایجاد نماید.

:M (measurable) ·قابل اندازه گیری باشد یعنی سنجش آنها به سادگی مقدور باشد. یعنی علاوه برعملکرد کمی، قابلیت تعریف عملکرد کیفی شاخص در قالبهای متغیر کمی را نیز داشته باشد.

. :A (achievable) ·قابل دستیابی باشد

:R (realistic) ·واقع گرایانه باشد. یعنی با فعالیتها، ماموریت، خط مشی های واقعی سازمان و باحوزه های حساس و کلیدی عملکرد سازمان مرتبط باشد.

:T (time frame) ·دارای چارچوب و محدوده زمانی باشد، یعنی شاخص دوره ارزیابی معینی داشته باشد.

😀 (database) ·بر اساس بانک اطلاعاتی باشد، یعنی داده ها و اطلاعات لازم و مربوط به شاخص وجود داشته باشد.

نگاهی به مهمترین شاخص های اندازه گیری عملکرددر بیمارستان:

شاخص های مربوط به عملکرد پرستاری:

انجام پروسیژرها به روش علمی و مطابق با دستورالعمل ها و گایدلاین ها (پذیرش و ترخیص، پانسمان، سرم درمانی، تغذیه، سونداژ، انتقال بیمار، محافظت بیمار، پیشگیری و مراقبت از بدسور، کنترلI&O ، مراقبت از کلیه کاتترها و رابطهای متصل به بیمار، تحویل گرفتن و تحویل دادن علمی بیمار و سایر مراقبتهای بهداشتی-درمانی بر اساس نیاز  هر بیمار)

کنترل اجرای دستورات پزشک، کاردکس نویسی، انجام به موقع دستورات و گزارش نویسی به روش علمی

سرعت، مهارت و دقت عمل در انجام وظیفه

برخورد مناسب با بیمار، همراه بیمار، مافوق، همکار و سایر افراد مرتبط

ظاهر مناسب کارکنان

دفتر تحویل وسایل بخش، دفتر تحویل مخدر، دفتر تقسیم کار پرستار و خدمات، دفتر ارزشیابی کارکنان

حضور فعال و به موقع در محل خدمت

انجام دستورالعمل ها و بخشنامه ها در ارتباط با مراقبتهای پرستاری

چیدمان ترالی کد طبق دستورالعمل (ترتیب، تعداد، تاریخ)

تحویل و تحول ترالی کد و توجه به تاریخ انقضای وسایل

ثبت درجه حرارت اتاق دارو، یخچال دارویی و داشتن فرم داروهای یخچال با امضاء مسئول داروخانه، توجه به داروهای داخل یخچال

 

شاخص های مربوط به آموزش در بخش:

انجام آموزشهای داخل بخشی و ثبت اثربخشی آنها

ارائه آموزش های لازم به بیماران و در صورت لزوم به همراه بیمار (شفاهی،پمفلت و جزوات و…)

وجود بورد آموزشی (نظم و داشتن برنامه، علمی و به روز بودن مطالب)

کامل و جدید بودن پمفلتهای آموزشی با توجه به بیمارهای بستری شده در بخش

ثبت آموزش به بیمار در گزارش پرستاری و فلوچارت

ارسال به موقع فرمهای تکمیل شده به واحد آموزش

 

شاخص های مربوط به امور مالی:

حضور منشی ها در حسابداری: جهت ممهور نمودن اسناد اعم از صورتحساب پرونده های بالینی با مهر پزشکان

ثبت اطلاعات: چگونگی وارد کردن و صحت و سقم اطلاعات  وارده در HIS بر اساس اسناد بیمه ای و بالینی موجود

ضمائم پرونده: موجود بودن اوراق مربوط به اطلاعات وارده در HIS طبق درخواست سازمان های بیمه

داشتن مهر و امضاء: موجود بودن مهر پزشکان و متخصصان هر بخش در دستورات پزشکی به تعداد اقامت روزانه بیمار و ممهور شدن صورت حساب بیمار

چک کردن دستور پزشکان: کنترل دستورات پزشک و تطابق آنچه در HIS ثبت می گردد.

پیگیری در جهت رفع اشکال: تلاش هر بخش در رفع اشکالاتی که در ماههای گذشته به عنوان ایراد به ایشان منعکس گردیده است.

 

شاخص های مربوط به مدارک پزشکی:

تکمیل بودن سربرگ اوراق پرونده

وجود برگه شرح عمل در پرونده و تکمیل دقیق برگه شرح عمل در پرونده

همکاری  مناسب در زدن مهرهای پرونده بالینی و مالی

پیگیری معرفی نامه بیمه ودقت در حفظ آن

دقت در ثبت اطلاعات در HIS

تکمیل تشخیص نهایی ومهر وامضاء در برگه پذیرش

ارسال به موقع آمار

شاخص های مربوط به نگهداشت تاسیسات

نگهداری صحیح تجهیزات

اعلام به موقع خرابی ها

پیگیری مستمر در خصوص رفع خرابیها

نحوه برخورد با پرسنل تأسیسات

ثبت گزارش خرابی ها

 

شاخص های مربوط به نظافت و خدمات:

نظافت کف اتاق ها و سالن

نظافت سرویسهای بهداشتی و حمام

نظافت در  و دیوارولبه قرنیز ها

نظافت روی فن ها، کولرها،لبه پنجره وروی کنسول ها

نظافت شیشه ها

جرم گیری کناره دیوارها و سالن

نظافت روی میزها،صندلی،لاکر و داخل کمدها

تفکیک وجمع آوری به موقع زباله ها ونصب برچسب روی کیسه زباله های عفونی

انتقال به موقع زباله ها وشستشوی سطل ها ومخزن زباله

 

شاخص های مربوط به سیستم HIS:

 • میزان تسلط سرپرستار یا مسئول واحد به نرم افزارهای مرتبط(نحوه بررسی:مستمر)
 • همکاری و نظارت مسئول بخش بر حسن انجام کار خدمات مربوطه
 • میزان تسلط پرسنل به نرم افزارهای مرتبط(نحوه بررسی:تصادفی)
 • میزان اهمیت دهی مسئول واحد به فناوری اطلاعات و کنترل و بهینه سازی مداوم نرم افزارهای مرتبط به صورت خودجوش(نحوه بررسی: مستمر)
 • میزان اهمیت دادن واحد به توسعه کارایی پرسنل و توجه به بحث آموزش و سعی در افزایش آگاهی های پرسنل نسبت به نرم افزارها به طوریکه کاربر ضعیف در بخش نباشد.(نحوه بررسی:مستمر )
 • میزان استفاده به روز و به موقع از سیستم ها و زیر سیستم (نحوه بررسی:مستمر)
 • میزان دقت در نگهداری سخت افزار کامپیوتر نظیر (کیس،مانیتور،کیبورد و …)(نحوه بررسی:مستمر)
 • کمک و ارائه پیشنهاد در زمینه ارتقائ سطح کیفی و کمی HIS دربخش و خارج از بخش(نحوه بررسی:مستمر )
 • کمک و علاقمندی در جهت کامپیوتری کردن پروسه های دستی و کاغذی بخش(نحوه بررسی:مستمر
 • ثبت سریع و بلافاصله خدمات، ادمیت سریع بیماران و…(نحوه بررسی:مستمر)

 

شاخص های مربوط به کنترل عفونت:

انجام تزریقات ایمن

درصد عفونت های بیمارستانی

رعایت شستشوی دست و بهداشت فردی

شاخص های مربوط به بهداشت محیط:

تفکیک صحیح زباله

دارا بودن کارت سلامت کلیه پرسنل ووجود پرونده بهداشتی

نظافت و ضد عفونی کردن بخش

توزیع بهداشتی مواد غذایی و ثبت دمای اتاق دارو و یخچالها

 

شاخص های مربوط به نگهداشت تجهیزات پزشکی:

مشارکت فعال در کلاسهای آموزش مراقبت و نگهداری از تجهیزات پزشکی(pm)

مشارکت فعال در فرآیند pm و نگهداری تجهیزات پزشکی

اعلام اشکال تجهیزات در زمان مناسب

گزارش اشکالات تجهیزات قبل از ارسال

پیگیری لازم در مورد تجهیزات تعمیرشده

سرعت دریافت و تحویل قطعات از انبار به واحد تجهیزات پزشکی

 

شاخص های مربوط به رضایت بیماران از خدمات بخش:

درصد رضایت بیماران از رفتار پرستاران

درصد رضایت بیماران از عملکرد پرستاران

درصد رضایت بیماران از تعویض بموقع ملحفه و پتو

درصد رضایت بیماران از امکانات رفاهی بخش

درصد رضایت بیماران از نظافت بخش

درصد رضایت بیماران از نوع و کیفیت غذا

 

شاخص های مربوط به برنامه های ارتقای کیفیت:

همکاری در اجرای مدل های مدیریتی

ارسال به موقع شاخص ها ی خواسته شده

حضور فعال در جلسات دعوت شده از طرف دفتر

ارسال به موقع مستندات مربوط به نامه های دفتر

همکاری مناسب با تیم های ارزیابی و ممیزی

راهبری مناسب سیستم های مدیریتی در بخش

نظارت کافی بر اجرای سیستم های مدیریت

 

ارقام و شاخص های کلیدی عملکرد در بیمارستان:

۱-    تعدادتخت بیمارستان به جمعیت استان

۲-    نسبت تخت ویژه به جمعیت استان

۳-نسبت تخت سوختگی به جمعیت استان

۴-نسبت تخت روان به جمعیت استان

۵- نسبت مدیران تحصیل کرده مدیریت بیمارستانی به کل مدیران بیمارستان

۶- نسبت نیروی انسانی به تخت بیمارستان

۷-نسبت نیروی فنی به تخت

۸-نسبت هزینه تخت روز کل

۹-نسبت هزینه تخت روز بستری

۱۰-نسبت درآمد به تخت روز کل

۱۱-نسبت درآمد به تخت روز بستری

 

نمونه ای از شاخصهای عملکرد یک بیمارستان:

نسبت بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم به کل بیماران تالاسمی نیاز مند به پمپ بیمارستان تابعه

نسبت بیماران تالاسمی با فریتنین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران تالاسمی تحت پوشش بیمارستان

نسبت تعداد بیماران تالاسمی مصرف کننده اسورال خوراکی به کل بیماران تالاسمی ماژور

نسبت تعداد دستگاههای دیالیز سالم به کل دستگاههای دیالیز موجود

تعداد دستگاههای دیالیز با بیش از ۴ سال کارکرد به کل دستگاههای دیالیز

نسبت تعداد بیماران همودیالیزی به تعداد دستگاههای دیالیز فعال بیمارستانهای تابعه

نسبت بیماران دیالیز صفاقی به کل بیماران دیالیزی تحت پوشش

نسبت تعداد کارکنان آموزش دیده در زمینه دیالیزو تالاسمی به کل کارکنان شاغل در بخش دیالیزو تالاسمی

نسبت تعداد بیماران دیالیزی با کفایت دیالیز بالاتر از ۲/۱ به کل بیماران دیالیزی بیمارستانهای تابعه

نسبتت تعداد بخشهای دیالیزو تالاسمی به تعداد بیمارستانهای تابعه

نسبت تعداد بخشهای دیالیزو تالاسمی تجهیز شده به تعداد بیمارستانهای تابعه

نسبت تعداد دستگاههای با دیالیز بیکربنات به کل دستگاههای دیالیز بیمارستان

نسبت تعداد دستگاههای با دیالیز استات به کل دستگاههای بیمارستان

نسبت تعداد کارگاههای برگزار شده در خصوص دیالیز به تعداد بیمارستانها

نسبت تعداد بازدید های انجام شده از بخش دیالیز و تالاسمی به تعداد مورد انتظار

نسبت تعداد پرسنل با واکسیناسیون هپاتیت Bکامل به کل پرسنل بخش تالاسمی و دیالیز

نسبت تعداد پرستاران بخش تالاسمی و دیالیز به تعداد کل بیماران تالاسمی و دیالیز

نسبت تعداد پزشکان متخصص در بخش تالاسمی و دیالیز به کل بیماران

تعداد بیمارانی که اطلاعات آنها وارد سایت پورتال وزارت متبوع گردیده است به کل بیماران

نسبت تعداد بیماران مرگ مغزی بالفعل به تعداد بیماران مرگ مغزی

نسبت تعداد بیماران مرگ مغزی شناسایی شده به تعداد بیماران مرگ مغزی در ICU

نسبت تعداد کارگاههای برگزار شده درخصوص هماهنگ کنندگان پیوند به تعداد بیمارستانها

نسبت تعداد بازدید های انجام شده از بخش ICUجهت شناسایی بیماران مرگ مغزی به تعداد مورد انتظار

نسبت بیماران مرگ مغزی بالفعل به تعداد افرادی که دارای کارت اهداءاعضا بوده اند

نسبت تعداد بیماران مرگ مغزی تأییدشده توسط متخصصین تأیید کننده مرگ مغزی به کل بیماران مرگ مغزی

نسبت تعداد داروخانه های توزیع کننده داروی مورد نیاز بیماران پیوندی و ام اس به تعداد بیمارستانهای تابعه

نسبت تعداد بیماران تالاسمی مبتلا به هپاتیت C به کل بیماران تالاسمی بیمارستان تابعه

نسبت تعداد بیماران تالاسمی بالاتر از هموگلوبین ۵/۹ به کل بیماران تالاسمی بیمارستان تابعه

 

نگاهی دیگر به شاخص های عملکرد در بیمارستان:

شاخص

تعریف

نسبت پرستار به تخت
نسبت پزشک به تخت بیمارستانی
نسبت تخت های فعال به تخت مصوب
هزینه سرانه هرتخت
هزینه سرانه بیمار کل هزینه های جاری بیمارستان به تعداد بیماران
متوسط هزینه داروئی مصرفی به ازای هر بیمار هزینه داروهای مصرفی جهت بیماران بستری به تعداد بیماران بستری
متوسط هزینه هربار بستری کل هزینه های بیماران(صورتحساب ترخیصی)بستری به تعداد بیماران بستری)
متوسط حقوق پرسنل حقوق پرداختی به پرسنل به تعداد پرسنل
متوسط اضافه کار پرداختی اضافه کار پرداختی به پرسنل به تعداد پرسنل
هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان به کل هزینه کلیه هزینه های تعمیر و نگهداری ابنیه ساختمان بیمارستان در یک دوره مشخص
هزینه تعمیر و نگهداری تأسیسات به کل هزینه کلیه هزینه های تعمیر و نگهداری تأسیسات در یک دوره مشخص
شاخص بهره وری نیروی کار بیماران بستری شده نفر روز تخت اشغال شده به تعداد کارکنان
شاخص بهره وری نیروی کار(پزشکان)تعداد بیماران بستری تعداد بیمار بستری شده به تعداد پزشکان
شاخص بهره وری نیروی کار(پیراپزشکان)تعداد بیماران بستری تعداد بیمار بستری شده به تعداد پیراپزشکان
شاخص بهره وری هزینه بیماران بستری شده تعداد بیمار بستری شده به هزینه سرمایه(آب،برق،تلفن،…)
نسبت درآمد کل بیمارستان به تعداد نیروی انسانی
تعداد ساعات صرف شده برای آموزش کارکنان مجموع ساعات صرف شده برای آموزش کارکنان در طول یک دوره معین تقسیم بر تعداد کل کارکنان در همان دوره
نسبت هزینه غذای بیمارستان به کل هزینه های (پرسنلی و غیر پرسنلی)
نسبت جمع کل درآمدهای اختصاصی وصول شده به هزینه قطعی بیمارستان
نسبت هزینه خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای به کل هزینه های
نسبت هزینه دارو به کل هزینه های بیمارستان
نسبت کسورات بیمه ای بیمارستان به کل مبلغ اسناد ارسال شده به بیمه ها
میزان تأخیر در پرداخت کارانه پزشکان و کارکنان در پایان سال
درصد کاهش غیبت ها و تأخیرات میزان کل غیبت ها و ساعات تأخیر تقسیم بر کل ساعات حضور کارکنان در یک دوره معین
درصد اشغال تخت
میانگین اقامت بیمار در بیمارستان
فاصله فعالیت تخت(فاصله چرخش) فاصله طولانی تخت نشان دهنده سطح نازل تقاضا یا وضعیت نامناسب جریان پذیرش است
میزان اعمال جراحی ,تعداد فوت شدگان تعداد عمل جراحی به تعداد بیماران بستری*۱۰۰
تعداد فوت شدگان به تعداد مرخص شدگان و فوت شده*۱۰۰
تعداد فوت اورژانس تعداد فوت شده در اورژانس به تعداد کل مرخص شدگان اورژانسی*۱۰۰
نسبت عملکرد تخت میانگین تعداد بیمارانی که از تخت معینی در طول یک فاصله زمانی معین استفاده می کنند
نسبت پرستار به تخت
متوسط زمان پذیرش بیماران
متوسط زمان ترخیص بیماران
متوسط زمان پذیرش بیماران اورژانسی
متوسط زمان انتظار تریاژتا اولین معاینه پزشکی
متوسط زمان انتظار از دستور پزشکی تا اقدام پرستاری
متوسط زمان انتظار انجام آزمایشات و پرتونگاری فوری
متوسط زمان انتظار جهت حضور تیم احیاء بر بالین بیمار پس از اعلام کد احیاء
تعداد بیماران سرپائی به ازای هر ساعت کار پزشک
نسبت تعداد بیماران سرپائی به پزشک
تعداد بیماران سرپائی به ازای هرساعت کار پرستار
نسبت اعزام بیماران از مراکز درمانی به مراکز درمانی دیگر
نسبت بیمار سرپائی به بستری
زمان انتظار برای اعمال مختلف
درصد بیماران تعیین تکلیف شده زیر ۶ ساعت در اورژانس تعداد بیماران تعیین تکلیف شده زیر ۶ ساعت به کل بیماران اورژانس
درصد بیماران بستری موقت خارج شده  زیر ۱۲ ساعت از اورژانس تعداد بیماران بستری موقت خارج شده  زیر ۱۲ ساعت به کل بستری شدگان اورژانس
دقت و صحت تست های آزمایشگاهی/تشخیصی (درصد منفی یا مثبت کاذب)
درصد شکایات بیماران تعداد شکایات بیماران به تعدادکل مرخص شدگان*۱۰۰
درصد بیماران راضی از خدمت تعداد بیماران راضی از خدمت به تعداد کل بیماران*۱۰۰
درصد ترخیص بیماران با میل شخصی تعداد بیماران مرخص شده با میل شخصی به تعداد کل بیماران *۱۰۰
درصد کارکنان راضی از محیط کار تعداد کارکنان راضی از محیط کار به تعداد کل کارکنان *۱۰۰
مدت زمان CPR انجام شده
 درصد CPR موفق  CPRموفق به کل CPRتعداد
 درصد CPR ناموفق  CPRناموفق به کل CPRتعداد
میزان کاهش در جراحیهای کنسل شده تقسیم بر (تعداد جراحیهای کنسل شده/تعداد کل جراحی های برنامه ریزی شده در یک دوره)
تعداد شکایات قانونی-پزشکی تعداد شکایات رسمی-قانونی بیماران به تعداد کل شکایات بیماران در طول یک دوره مشخص
میزان سزارین تعداد سزارین انجام شده به تعداد کل زایمانهای انجام شده
میزان مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماهه تعداد کل مرگ و میر نوزادان یا کودکان زیر یکسال به تعداد کل مرخص شدگان نوزاد(از جمله مرگ)
میزان مرگ نوزادان
میزان مرگ مادران تعداد کل مرگ و میر مادران به تعداد کل مرخص شدگان زایمانی(شامل مرگ مادران)*۱۰۰
پوشش زایمان ایمن
پوشش زایمان بدون درد داروئی و غیر داروئی
پوشش مراقبتهای دوران بارداری(حداقل ۶بار)
میزان مرگ و میر خام(بیماریهای حاد با قامت کوتاه مدت) کل مرگ و میر بیمارستان(شامل مرگ و میر نوزادان) به کل مرخص شدگان از جمله فوت های بیمارستانی
میزان مرگ و میر خالص(۴۸ ساعت یا بیشتر بعد از پذیرش در بیمارستان کل مرگ و میر بیمارستان(از جمله مرگ نوزادان)منهای مرگ های قبل از ۴۸ ساعت به کل مرخص شدگان
میزان عوارض درمان در طول زمان بستری در کلیه بخشهای بیمارستان
میزان عفونت بیمارستانی پس از عمل تعداد عفونت های ایجاد شده در بیمارستان به تعداد بیماران ترخیص شده و فوت شده*۱۰۰
تعداد مشاوره ها در بیمارستانهای دارای استاندارد بصورت کتبی ضبط و مدارک فوق به امضای مشاور یا مشاورین برسد
میزان اتوپسی از کلیه مرگ و میرها تعداد اتوپسی بیمارستانی به تعداد بیماران فوتی بیمارستان(که تشریح شده اند)
میزان مرگ و میر بعد از عمل های جراحی تعداد کل مرگ و میر های که در فاصله ۱۰روز بعد از انجام عمل های جراحی اتفاق افتاده به تعداد
میزان رضایت بیمار از خدمات بیمارستانی
مرگ و میر ناشی از بیهوشی تعداد کل مرگ ومیر ناشی از مواد بیهوشی به تعداد کل بیهوشی های داده شده *۱۰۰
درصد بیماران دچار حوادث در بیمارستان تعداد بیماران دچار حوادث به کل بیماران بستری
میزان مرگ ومیر ناشی از بیهوشی تعداد کل مرگ ومیر ناشی از مواد بیهوشی به تعداد کل بیهوشی *۱۰۰
درصد شکایات بیماران تعداد شکایات بیماران به تعداد کل مرخص شدگان *۱۰۰
درصد بیماران راضی از خدمت  پیامد تعداد بیماران راضی از خدمت به تعداد کل بیماران *۱۰۰
درصد ترخیص بیماران با میل شخصی تعداد بیماران مرخص شده با میل شخصی به تعداد کل بیماران *۱۰۰
درصد کارکنان راضی از محیط کار تعداد کارکنان راضی از محیط کار به تعداد کل کارکنان *۱۰۰
میزان مرگ در گروههای تشخیصی (DRG) با احتمال مرگ پایین
درصد بیماران دچار حوادث در بیمارستان تعداد بیماران دچار حوادث به کل بیماران بستری
میزان عوارض بیهوشی تعدادعوارض بیهوشی به کل عمل های انجام های شده
درصد زخم بستر  زخم بستر به کل بیماران بستری
میزان شکست در نجات بیمار تعداد شکست در نجات بیمار به کل بیماران
میزان جسم خارجی بجامانده در بدن بیمار به هنگام عمل جراحی  تعداد جسم خارجی بجامانده در بدن بیمار به هنگام عمل جراحی به کل عمل های انجام شده
میزان پنوموتوراکس در اثر بی احتیاطی گروه درمانی تعداد پنوموتوراکس در اثر بی احتیاطی گروه درمانی به کل بیماران بستری
میزان شکستگی لگن بعد از عمل جراحی  تعدادشکستگی لگن بعد از عمل جراحی به کل عمل های انجام های شده
میزان هماتوم یا خونریزی بعد از عمل جراحی  تعدادهماتوم یا خونریزی بعد از عمل جراحی به کل عمل های انجام های شده
میزان اختلالات فیزیولوژیک و متابولیک بعد از عمل جراحی تعداد اختلالات فیزیولوژیک و متابولیک بعد از عمل جراحی به کل عمل های انجام های شده
میزان نارسائی تنفسی بعد از عمل تعداد نارسائی تنفسی بعد از عمل به کل عمل های انجام های شده
میزان آمبولی ریوی یا ترومبوز عمیق وریدی تعداد آمبولی ریوی یا ترومبوز عمیق وریدی به کل بیماران بستری
میزان عفونت خون بعد از عمل جراحی تعداد عفونت خون بعد از عمل جراحی به کل عمل های انجام های شده
میزان جدا شدن زخم بعد از عمل جراحی در بیماران جراحی شکمی و لگنی تعدادجدا شدن زخم بعد از عمل جراحی در بیماران جراحی شکمی و لگنی به کل بیماران عمل شده
میزان پارگی و سوراخ شدگی تصادفی تعداد پارگی و سوراخ شدگی تصادفی به کل بیماران
میزان واکنش ناشی از انتقال خون تعداد واکنش ناشی از انتقال خون به کل بیماران ترانسفوزیون (تزریق خون)
میزان آسیب حین تولد -آسیب به نوزاد تعداد آسیب حین تولد -آسیب به نوزاد به کل نوزادان
میزان ترومای زایمان طبیعی با ابزار تعداد ترومای زایمان طبیعی با ابزار به کل زایمان طبیعی
میزان ترومای زایمان طبیعی بدون ابزار تعداد ترومای زایمان طبیعی بدن ابزار به کل زایمان طبیعی
میزان ترومای زایمان -سزارین  تعداد ترومای زایمان -سزارین به کل زایمان

شاخص های کیفی عملکرد:

 • میانگین زمان دسترسی بیمار به پزشک در اورژانس
 • میانگین زمان دسترسی بیمار به پرستار در اورژانس
 • میانگین زمان دسترسی پزشک مقیم در بیمارستان
 • میانگین زمان دسترسی پزشک آنکال در بیمارستان
 • میانگین زمان انجام مشاوره های درخواستی
 • میزان اجرای مجموع مراقبتهای مدیریت شده

 شاخص های آماری بیمارستان:

 • میزان اشغال تخت مرکز
 • میانگین اقامت بیماران
 • تعداد اعمال جراحی قلب باز و بسته
 • تعداد آنژیوگرافی
 • تعداد بیماران بستری
 • تعداد مراجعین به اورژانس
 • تعداد مراجعین به رادیولوژی
 • تعداد مراجعین به آزمایشگاه
 • تعداد مراجعین به کلینیک تخصصی قلب و عروق
 • تعداد مراجعین بازتوانی
 • تعداد مراجعین به واحد اکوکاردیوگرافی
 • تعداد مراجعین به واحد تست ورزش
اشتراک گذاری مطلب

راهنما

در این سایت شما به اطلاعات متنوعی در رابطه با پرستاری، مهارتها و علوم مرتبط با آن و نیز مطالب مرتبط با ارتقاء سلامت و بهداشت دست خواهید یافت. سوالات و نیازهای پرستاری خود را با ما درمیان بگذارید.

درباره irannurse.ir admin :

هفده + 5 =

معادله امنیتی را وارد کنید: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز

با خرید از فروشگاه سایت ضمن دریافت فایل های متنوع آموزشی به جمع هزاران حامی سایت پرستاران توانمند ایران بپیوندید رد کردن