عشق، فراموش كردن خود در وجود كسی است كه همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
خانه » پرستاري » پرستاري ويژه » راهنماي تهويه مکانيکي نوزادان

اطلاعیه سایت

 پرستار يكي از اعضای كليدی در تیم مراقبت های بهداشتی و درمانی است و نقش ارزنده او در پذيرش، آماده سازی، مراقبت و حمايت جسمی و اجتماعی بیماران و مددجویان مورد اذعان همه بوده  و بر هيچ كس پوشيده نيست. در تقسيم بنديهای آكادميك، امروز ارزش پرستار خوب همطراز يك پزشك خوب قرار مي گيرد. كار يك پزشك خوب موقعي به حد مطلوب مي رسد كه يك پرستار توانمند مسئوليت مراقبت از بيمار را بر عهده داشته باشد
راهنماي تهويه مکانيکي نوزادان

راهنماي تهويه مکانيکي نوزادان

در بخش نوزادان، ونتيلاتورها اغلب بر اساس فشار، زمان و جريان طراحي شده اند. شايعترين تيپ تهويه مکانيکی که براي نوزادان بکار مي رود TCPL Limited) (Time-Cycled-Pressure-  است. يعني ونتيلاتورها با محدوديت فشار و چرخه زماني مي باشند. حداکثر فشار دمي (PIP) توسط کاربر روي دستگاه تنظيم مي شود. همچنين پارامترهاي زمان دم (T1) – تعداد تنفس (Rate) – فشار مثبت انتهاي بازدمي (PEEP) روي دستگاه تنظيم مي شود.  در اين نوع تهويه مکانيکی علي رغم PIP ثابت در هر سيکل تنفسي حجم جاري وارد شده به بيمار متغير بوده و سيکل دمی بعد از مدت زمان (T1) تنظيم شده توسط کاربر خاتمه مي يابد. اما در ونتيلاتورهاي حجمي، يک حجم  از قبل تنظيم شده بدنبال  هر بار تنفس، بدون توجه به فشار، به بيمار تحويل داده مي شود.

هدف:

تدوين فرايند استاندارد مراقبت تنفسی در نوزاد بيمار نيازمند تهويه مکانيکي

 EVITA Dragger

انديکاسيون تهويه مکانيکي :

1)    Pco2>60  بطور مداوم  يا pco2 >60 همراه با PH < 7.25

2)    Pao2 < 50 يا O2Sat کمتر از 80% علي رغم اکسيژن درمانی با FIO2 100% يا NCPAP

3)    زجر تنفسی شديد بر اساس نمره تنفسی (مراجعه به راهنمای بالينی سندرم زجر تنفسی)

4)    آپنه مقاوم

تنظيمات اوليه براي شروع تهويه مکانيکی:

 • تنظيمات اوليه تهويه مکانيکی نوزاد مبتلا به سندرم زجر تنفسی شامل موارد زير است:

AC

Mode

5-10 l/min

flow

50-60

R.R

0.30- 0.40

Ti

4 -5 cmH2O

PEEP

15-20 cmH2O

PIP

 • در مود AC خطر بروز احتباس هوا و در نهايت پنوموتوراکس وجود دارد لذا توصيه های زير را در نظر بگيريد:
 1. در مود AC حداکثر تعداد تنفس (محدوديت تعداد تنفس[1]) را 1.5 برابر تعداد تنفس تنظيم شده قرار داده و در صورت رخداد مکرر هشدار محدوديت تعداد تنفس تنظيمات تهويه مکانيکی را دوباره بررسی کنيد.
 2. بهتر است از Ti پايين تر در حد 0.3  يا پايينتر استفاده شود.
 3. در ونتيلاتور های پيشرفته دارای مود PSV بهتر است از مود ترکيبي همراه با PSV استفاده شود.
 • در موارد غير از سندرم زجر تنفسی به جدول شماه 1 توجه شود:

جدوا شماره 1: تنظيمات اوليه ونتيلاتور در بيماريهاي تنفسي نوزاد

ABG هدف

تنظيم اوليه پارامترها

وضعيت بيماري

35/7 – 25/7 =pH

دقيقه 60-50

(بالا) R.Rate  (1

آلوئولي :

مانند RDS

، پنوموني

70- 50 PaO2

cm/H2O 5-4

(متوسط ) peep (2

55- 45 PaCO2

cm/H2O 20-15

(متوسط ) PIP   (3

ثانيه 45/0-35/0

(متوسط) Ti   (4

دقيقه L/  8

Flow    (5

4/7 – 3/7 pH=

دقيقه / 60

(بالا) R. Rate  (1

مجاري هوايي:

مانند آسپراسيون مکونيوم

80 – 60 = PaO2

4-3

(کمتر از متوسط) peep   (2

50 – 40 = PaCO2

20-15

(متوسط ) PIP (3

ثانيه  4/0-3/0

(کمتر از متوسط) Ti   (4

دقيقه L/ 8

Flow (5

30/7 – 25/7 pH=

دقيقه  30-15

(پائين) R. Rate  (1

آپنه نارس

و  بدون درگيري ريه

70 – 50 = PaO2

3-2

(کم)  peep (2

55 = PaCO2

15-12

(کم ) PIP (3

5/0-4/0

Ti   (4

دقيقه  L/  8

Flow (5

5/7 – 4/7 pH=

دقيقه  70-50

(بالا) R. Rate  (1

PPHN

100 – 70 = PaO2

4-3

peep (2

40-30 = PaCO2

25-15

PIP (3

4/0-3/0

Ti   (4

% 100 – 80

Flow (5

·     توصيه می شود برای تنظيم اوليه PIP به نکات زير توجه شود:

 • مشاهده حركات مناسب قفسه سينه (شبيه به حالت نرمال).
 • سمع صداهاي تنفسي قرينه در دو طرف قفسه سينه.
 • رسيدن به PaCO2 و O2sat مناسب در ABG و پالس اكسي متري.

تغيير تنظيمات تهويه مکانيکی:

 • جدول زير اصول اجمالي تغيير تنظيمات را به نمايش مي گذارد:

تنظيمات

 

تغيير

 

ملاحظات

Po2

Pco2

 

PIP

PEEP

Rate

I/E ratio

Flow

 

 

مرحله حاد RDS

↓ or N

نشانه بهبودي, مرحله جداسازي

N

N

 

انتخاب يا تغيير مود تهوه مکانيکی:

 • مد IMV    (تهويه اجباري متناوب):
 • اين مُد با ريت بالا در فاز حاد بيماري و با ريت پائين در هنگام جدا کردن بيمار از دستگاه بکار گرفته مي شود. اصولاً در اين مد حجم جاري اجباري بر اساس (PIP، Rate ، فلو ،زمان دم) از قبل تنظيم شده و همچنين با توجه به مقاومت مجاري هوايي و کمپليانس ريه بيمار تعيين مي شود، که ممکن است در هر تنفسي متغير باشد.
 • موارد کاربرد:
 • ممکن است  براي بيمار با نارسايي تنفسي و اختلال مرکز تنفسي(آپنه و اختلال نرولوژيکي )   بکار رود.
 • پارامترهايي که توسط کاربر تنظيم مي شود (Rate ,pip ,peep ,flow ,ti )
 • مد: [2]SIMV
 • اين مد دستگاه به بيمار تهويه اجباري با Rate ثابت مي دهد اما شروع دم دستگاه با تلاشهاي دمي نوزاد هماهنگي و همزماني دارد. بيمار مي تواند بين تنفس هاي دستگاه، تنفس هاي خودبخودي داشته باشد.
 • موارد کاربرد:
 • اغلب بعنوان مد اوليه در شروع تهويه کمکي
 • مد مناسب براي جدا کردن بيمار از ونتيلاتور
 • پاراهايي که توسط کاربر تنظيم مي شود (PIP, SIMV  rate, PeeP, Ti )
 • پارامترهايي که توسط بيمار تنظيم مي شود( تنفس خودبخودي، Ti   (اگر مکانيسم flow-cycle  باشد).
 • ·     مُد : Assist / Control
 • در اين مُد هر کوشش تنفسي خودبخودي بيمار که به حد آستانه تحريک دستگاه برسد، منجر به تحريک ونتيلاتور و شروع تنفس همزمان مي شود(Assist) و در صورتی که تعداد و ميزان تلاش تنفس بيمار کافی نباشددستگاه به تعداد تنظيم شده تنفس اجباری می دهد (Control).
 • موارد کابرد: مد انتخابي در فاز حاد بيماريهاي تنفسي ، بخصوص در نوزادان نارس
 • در همه موارد نارسايي تنفسي
 • در موارد کاهش مصرف مواد سداتيو
 • پارامترهايي که توسط کاربر تنظيم مي شود  :ريت کنترل : (rate کنترل ،Ti ,pip ,peep )

 

 • ·     مد PSV (تهويه حمايتي فشاري):
 • مد PSV جهت کمک به کوشش تنفسي خودبخودي بيمار طراحي شده است و با همزمان کردن کامل دم و بازدم نوزاد با ونتيلاتور باعث کاهش کار تنفس بيمار مي شود، و لزوما نياز به مرکز تنفسي قابل اطمينان بيمار دارد. بطور شايع PSV را همراه با مُد SIMV مي توان بکار برد
 • موارد کاربرد:
 • مد ارجح در زمان جدا کردن بيمار از ونتيلاتور
 • در موارد بيماري مزمن ريه
 • کاهش مصرف مواد سداتيو
 • پارامترهايي که توسط بيمار تنظيم مي شود : (زمان دم: ريت تنفس و پيک فلوي دمي) و پارامترهايي که توسط کاربر به Backup تنظيم ميشود: (rate=15-20 ،PEEP ، PIP، Ti، Flow ، %k)
جهت دریافت فایل نرم افزار آموزشی کار با ونتیلاتور کلیک کنید: ونتیلاتور همیلتون   ونتیلاتور دراگر

[1] Frequency Limit

[2] Synchronized intermittent mandatory ventilation

اشتراک گذاری مطلب

راهنما

در این سایت شما به اطلاعات متنوعی در رابطه با پرستاری، مهارتها و علوم مرتبط با آن و نیز مطالب مرتبط با ارتقاء سلامت و بهداشت دست خواهید یافت. سوالات و نیازهای پرستاری خود را با ما درمیان بگذارید.

درباره irannurse.ir admin :

4 × 4 =

معادله امنیتی را وارد کنید: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز

با خرید از فروشگاه سایت ضمن دریافت فایل های متنوع آموزشی به جمع هزاران حامی سایت پرستاران توانمند ایران بپیوندید رد کردن